PhDr. Olga Šmídová, Ph.D.

Oborové zaměření: kvalitativní a kombinované metody a sociologického výzkumu


Organizační kultury a organizační diskurs. Utváření a reprodukce sociálních nerovností. Bydlení. Sociální konstrukce identit. Interetnické vztahy. Romové. Čeští Němci. Trans-formace institucí a organizací, kolektivní paměť a politika paměti. Restituce.


Kontakt a konzultační hodiny:

Viz SIS.


Vyučované kurzy:

Viz SIS.


Vzdělání:


Rok získání titulu PhD.: 2010 FSV UK Praha (sociologie)

Vystudovaná VŠ: FF UK Praha (obory: sociologie, ekonomie)


Praxe v oboru


Československá Akademie věd Ústav pro filosofii a sociologii (1981–1988)

Rektorát UK Praha (1989)

Ústav rozvoje vysokých škol MŠ ČR (1990)

Ústav sociálních a politických věd FSV UK (1990–1992)

Institut sociologických studií FSV UK (katedra sociologie) 1992–2011

Katedra řízení a supervize FHS UK (KŘS, HiSo, KM) od 2011-2014


Publikace odborné (pouze knižní a časopisecké, bez recenzí, sborníků a závěrečných zpráv):


Knihy:


MASLOWSKI Nicolas, ŠUBRT Jiří, DVOŘÁK Tomáš, HORSKÝ Jan, HROCH Miroslav, KUBIŠOVÁ Zuzana, LEHMANN Štěpánka, MLYNÁŘ Jakub, ŠMÍDOVÁ Olga, TOMÁŠEK Marcel, TUČEK Jan, MAUR Eduard, SMYČKA Václav, HAMAR Eleonóra, SZALÓ Csaba. 2014. Kolektivní paměť. K teoretickým otázkám. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2689-5.


NOVÁK, Ondřej, Marie M. VÁGNEROVÁ Jan PALEČEK, Olga ŠMÍDOVÁ MATOUŠOVÁ, Filip VYSKOČIL. 2014. Výzkum praxe náhradní rodinné péče v České republice a zkušenosti aktérů a s touto praxí. Praha: SNRP. ISBN 978-80-87455-25-8. Dostupné na http://www.nahradnirodina.cz/files.


NOVÁK Ondřej, Jan PALEČEK, Olga ŠMÍDOVÁ MATOUŠOVÁ, Filip VYSKOČIL, Jakub ZUMAN, Věduna BUBLEOVÁ: Náhradní péče o děti v Dánsku, v Anglii a Walesu, na Slovensku a v Polsku. 2013. Praha: SNRP. ISBN 978-80-87455-15-9. 259 s. Dostupné na http://www.nahradnirodina.cz/files.


ŠMÍDOVÁ MATOUŠOVÁ, Olga. 2012. „Rudé právo psalo...“ Restituce identity a identita restituce v diskursu Rudého práva v roce nula. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-7419-065-0.


HAVRDOVÁ, Zuzana, ŠMÍDOVÁ, Olga, ŠAFR, Jiří, ŠTEGMANNOVÁ, Ingrid. 2011. Organizační kultura v sociálních službách jako předmět výzkumu. Praha: FHS UK. ISBN 978-80-87398-15-9.


ŠANDEROVÁ, Jadwiga, ŠMÍDOVÁ, Olga a kol. 2009. Sociální konstrukce nerovností pod kvalitativní lupou. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-7419-015-5.


ŠAFR, Jiří (ed.), Marta KOLÁŘOVÁ, ŠANDEROVÁ, Jadwiga, ŠMÍDOVÁ, Olga, Kateřina VOJTÍŠKOVÁ. 2008. Sociální distance, interakce, relace a kategorizace: alternativní teoretické perspektivy studia sociální stratifikace. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 978-80-7330-146-0.


ČADA, Karel, SYNAKOVÁ, Katarína, ŠMÍDOVÁ, Olga. (eds.) 2004. Sociologie z masa a krve V. Praha: FSV UK a Občanské sdružení Biograf.


ŠMÍDOVÁ, Olga. (ed.) a kol. 2001. Zdi a mosty. Česko-romské vztahy. Praha: Fakulta sociálních věd UK a Biograf. ISBN 80-258-7876-X.


Učebnice, příručky:


ŠANDEROVÁ, Jadwiga - ŠMÍDOVÁ, Olga - KLVAČOVÁ, Petra - ŠAFR, Jiří - TOLLAROVÁ, Blanka. 2008. Strategie znevýhodněných: jedna z bariér rovnosti příležitostí: informační příručka pro odbornou veřejnost. 1. vyd. Praha: FSV UK a MPSV.


Kapitoly v knihách:


ŠMÍDOVÁ, Olga. 2011. Dans l´ombre des Sudetes. La mémoire at identité collective des Allemands Tchéques. In. Merchiers, Dorle, Gérard Siary. (eds.) Transmission de la Mémoire Allemande en Europe centrale at orientale depuis 1945. Spuren Deutscher Identitat in Mittel- und Osteuropa seit 1945. Collection Convergences vol. 61 Bern: Peter Lang. ISBN 978-3-0343-0655-3, ISSN 1421-2854.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 2011. Konec organizované modernity a alternativní přístupy ke zkoumání organizace. In Zuzana Havrdová, Olga Šmídová, Jiří Šafr, Ingrid Štegmannová a kolektiv. Organizační kultura v sociálních službách jako předmět výzkumu. Str. 41-61. Praha: FHS UK. ISBN 978-80-87398-15-9.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 2011. Kulturní přístup k organizacím a metodologické aspekty výzkumu In Kol. Organizační kultura, kvalita péče a vnitřní procesy. In Zuzana Havrdová, Olga Šmídová, Jiří Šafr, Ingrid Štegmannová a kolektiv. Organizační kultura v sociálních službách jako předmět výzkumu. Str. 34-173. Praha: FHS UK. ISBN 978-80-87398-15-9.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 2009. Jak zkoumat „utváření nerovností slovy“. In ŠANDEROVÁ, Jadwiga, Olga, ŠMÍDOVÁ a kol. Sociální konstrukce nerovností pod kvalitativní lupou. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-7419-015-5, s. 47-76.


ŠMÍDOVÁ, Olga, ŠAFR Jiří. 2009. Nerovnosti v bydlení z pohledu vlastníků nájemních domů. In ŠANDEROVÁ, Jadwiga, Olga, ŠMÍDOVÁ a kol. Sociální konstrukce nerovností pod kvalitativní lupou. Praha: Sociologické nakladatelství. ISBN 978-80-7419-015-5, s. 160-223.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 2008. Jak děláme nerovnosti diskursivně. In ŠAFR, JIŘÍ (ed.), Marta KOLÁŘOVÁ, ŠANDEROVÁ, Jadwiga, ŠMÍDOVÁ, Olga, Kateřina VOJTÍŠKOVÁ. 2008. Socialni distance ,interakce, relace a kategorizace: alternativni teoreticke perspektivy studia socialni stratifikace. Praha: Sociologicky ustav AV ČR, v.v.i., s. 99-122.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 2007. Porevoluční diskurz Rudého práva a restituce. In Hájek, M. a kol. Praktiky ne/spravedlnosti: pojmy, slova, diskurzy. Praha: Matfyzpress vydavatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, s. 109-155. ISBN 978-80-7378-035-7.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 2006. Collective Memory of the Czech Germans. Golden times of the First Republic. In Profantová Z. (ed.) The small history of great events in czechoslovakia after 1948, 1968 and 1989. Bratislava: VEDA, Vydavateľstvo SAV. ISBN 80-224-0926-X, s. 42-65.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 2003. Romanies. In Human Developement Report The Czech Republic 2003. Where do We Come From, What Are We And Where Are We Gioing? UNDP and Charles University. Prague: MJF, pp. 70 – 72, 76, ISBN 80-86284-33-6.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 2003. Romové. Zpráva o lidském rozvoji. Česká republika 2003. Odkud přicházíme, co jsme, kam jdeme? UNDP a Universita Karlova, Praha: MJF. ISBN 80-86284-33-6, s. 64 – 66, s. 69.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 2001. Deutsch-tschechische Spiegelbilder. In Koschmal, Walter, Nekula, Marek Rogall, Joachim. (eds.). Deutsche und Tschechen. Geschichte - Kultur - Politik. Munchen : Verlag C. H. Beck, pp. 516-227. ISBN 3406459544.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 2001. Češi a Němci. In Koschmal, Walter, Nekula, Marek Rogall, Joachim (eds.). Dějiny - kultura - politika. Praha: Paseka. ISBN 80-7185-370-4. (S předmluvou Václava Havla), s. 226-233.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 2001. Institucionalizace romského asistentství. In Kabele Jiří, Mlčoch Lubomír (eds.) Institucionalizace ne/odpovědnosti: globální svět, evropská integrace a české zájmy. Díl II. Proměna české společnosti. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-0431-0.(soubor ISBN 80-246-0432-9) s. 518-530.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 2000. Housing Stories : Family strategies Related to the Property Maintenance and Transfer. In Konopásek, Zdenek (ed.) et all. Our Lives as Database. Doing a Sociology of Ourselves: Czech Social Transitions in Autobiographical Research Dialogues. Praha: Nakladatelství Karolinum. ISBN 80-246-0120-6 , s. 69-88.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 2001. Romský asistent: Most nebo hromosvod? In ŠMÍDOVÁ, Olga. a kol.(ed.). Zdi a mosty. Česko-romské vztahy. Praha: Fakulta sociálních věd a Sdružení Biograf. ISBN 80-258-7876-X, s. 109-124.


POLANECKÝ Vladimír, ŠMÍDOVÁ, Olga, STUDNIČKOVÁ, Běla, ŠAFR, Jiří, ŠEJDA, Jan, HUSTOPECKÝ, Jiří. 2001. Mládež a návykové látky v České republice-trendy let 1994-1997-2001. Praha: HSHMP Centrum drogové epidemiologie. 91 s.


POLANECKÝ Vladimír, ŠMÍDOVÁ, Olga, STUDNIČKOVÁ, Běla, ŠAFR Jiří, ŠEJDA, Jan. 1999. Užívání drog, alkoholu a tabáku a životní styl středoškoláků a učňů v ČR - srovnání let 1994, 1995 a 1997. Praha: HSHMP Centrum drogové epidemiologie. 84 s.


POLANECKÝ Vladimír, ŠMÍDOVÁ, Olga, STUDNIČKOVÁ, Běla, ŠEJDA, Jan. 1998. Užívání drog, alkoholu a tabáku a životní styl středoškoláků a učňů v ČR 1997. Praha: HSHMP Centrum drogové epidemiologie. 72 s.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 1997. Drogy. In Pánková Jana (ed.) Zvláštní svět speciální školy. Praha: FSV UK a HESP. ISBN 80-238-1115-0, s. 65-73.


PÁNKOVÁ, Jana, ŠMÍDOVÁ, Olga. 1997. Jak jsme chodili do speciální školy. In Pánková Jana (ed.) Zvláštní svět speciální školy. Praha: FSV UK a HESP. ISBN 80-238-1115-0. FSV UK a Občanské sdružení Biograf. ISBN 80-238-7876-X, s. 5-12.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 1999. Co vyprávějí naše byty. In Konopásek, Zdenek a kol. (ed.). Otevřená minulost. Autobiografická sociologie státního socialismu. Praha: Nakladatelství Karolinum. ISBN 80-7184-755-0, s. 155-170, a s. 341-352.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 1998. Mediální obraz českoněmeckých vztahů. In Křen, Jan Boroklová, Eva. (eds.) Obraz Němců, Německa a Rakouska v české společnosti 19. a 20. století. Praha: Karolinum 1998. ISBN 80-7184-468-0, s. 268-280.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 1992. Životní styl-styl života. In Machonin, Pavel, Alan, Josef. (eds.): Jak se rodí výzkum? K problémům výzkumu transformace sociální struktury československé společnosti. Praha: Nakladatelství Karolinum. ISBN 80-70660-9, s. 128-134.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 1992. Mladí lidé - některé charakteristiky socio-profesního postavení mladých lidí v posledních dvou desetiletích. In Machonin, Pavel, Alan, Josef (eds.): Jak se rodí výzkum? K problémům výzkumu transformace sociální struktury československé společnosti. Praha: Nakladatelství Karolinum. ISBN 80-70660-9 , s.155-159.


HOLDA, Dalibor, ŠMÍDOVÁ, Olga. 1991. New Technologies and Czechoslovak Youth: A Dream Today, A Possible Reality Tomorrow. In Furst-Dilic, Ruza (ed.) European Youth and New Technologies. A Comparative Analysis of 12 European Countries. Vienna : European Coordination Centre for Research and Documentation in Social Sciences, UNESCO. ISBN 3-900815-16-X, pp. 35-48.


Články v odborných časopisech:


Olga ŠMÍDOVÁ MATOUŠOVÁ, Blanka TOLLAROVÁ. 2014. „‘You Can’t Take It Personally’: Emotion Management as Part of the Professional Nurse’s Role .“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 50 (6): 839-874, http://dx.doi.org/10.13060/00380288.2014.50.6.146


ŠMÍDOVÁ MATOUŠOVÁ, Olga 2014. Auto/biografický přístup při studiu kolektivní paměti. Biograf, (59):79 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanek.php?clanek=5907


ŠMÍDOVÁ MATOUŠOVÁ, Olga. 2013. Obrazy v sociologii a sociologie v obrazech. Rehabilitace vizuálna a hledání společné řeči. Pojednání (nejen) o metodě. Biograf Časopis pro kvalitativní výzkum, roč. 2012-13, č. 56, s.. 37-52. ISSN 1211-5770.


ŠMÍDOVÁ MATOUŠOVÁ, Olga, MARKVARTOVÁ, Lucie. 2011. Vizuální představy o české společnosti 1989-2009 v kolektivní paměti dvou generací: Město a venkov v obrazech a příbězích. Biograf Časopis pro kvalitativní výzkum, roč. 2011, č. 54, s.. 4-35. ISSN 1211-5770.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 2010. Dans l´ombre des Sudétes. Mémoire et Identité Collective des Alemands Tchéques.Revue des Études Comparratives Est-Ouest. Vol. 41, no 1, pp. 141-162. ISSN 0338-0599.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 2010. Pro nás lépe už bylo...Vymístění z velké historie a kolektivní paměť „českých Němců“. Monotematické číslo časopisu Sociální studia MU Szaló Czaba, Marada Radim (eds.) Vzpomínání a paměť, roč. 2010, č. 1, str. 59 -88. ISSN 12114-813X.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 2008. "Čekejte, až zavolám...": Jak se konstituuje instituce nájmu slovy? Biograf (45). ISSN 1211-5770, s. 23-57. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=4502


ŠANDEROVÁ, Jadwiga & ŠMÍDOVÁ, Olga 2006. Možnosti a meze kvalitativního výzkumu sociálních nerovností. Prague social science studies/Pražské sociálně vědní studie. SOC-002. ISSN 1365-4343, s. 1-23.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 2005. Osvěžení paměti. Biograf, roč. 2005, č. 37 .ISSN 1211-5770. s. 69-81.

Dostupné na adrese http://biograf.institut.cz/clanky/clanek.pp?clanek=3704 [navštíveno 28. 2. 2010]


ŠMÍDOVÁ, Olga. 2005. Kdo je pánem situace: O vztahu zkoumané instituce a přizvaných výzkumníků. Biograf, roč. 2005, č. 36. ISSN 1211-5770, s.93-118.

Dostupné na adrese http://biograf.institut.cz/clanky/clanek.pp?clanek=3605


KLVAČOVÁ, Petra, ŠMÍDOVÁ, Olga. 2000. Bílá místa na bílé mapě: Zápisky z terénu. Biograf , roč. 2000, č. 23. ISSN 1211-5770, s. 75-84.

Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=2309 [navštíveno 28. 2. 2010]


ŠMÍDOVÁ, Olga, POLANECKÝ, Vladimír, STUDNIČKOVÁ, Běla, ŠEJDA, Jiří. 2000) Mládež a drogy 2000. Projekt podpory zdraví MZ ČR: Výzkum české mládeže - epidemiologický přehled o užívání drog v roce 2000. Droginfo, roč. 2000, č. 3, s. 1 – 17.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 1999. Pomníky pomníků: Hynku, Tomáši, Jarmilo! Biograf roč. 1999, č.17. ISSN 1211-5770, s. 39-44.

Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=1703 [navštíveno 28. 2. 2010]


KLVAČOVÁ, P. / ŠMÍDOVÁ, O. 2000. Bílá místa na bílé mapě: Zápisky z terénu. Biograf (23): 34 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=2309


ŠMÍDOVÁ, O. 2000. Nejasná zpráva o putování studentů Petra a Jakuba. Biograf (23): 24 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=2314 [navštíveno 19. 10. 2008]


ŠMÍDOVÁ, Olga. 1997. Teorie v akci. Biograf, roč. 1997. ISSN 1211-5770, s. 59-70.

Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=1204 [navštíveno 28. 2. 2010].


ŠMÍDOVÁ, Olga. 1997. I projekty mají svou biografii. Biograf, roč. 1997, č. 10-11. ISSN 1211- 5770, s. 3-10.

Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=1002 [navštíveno 28. 2. 2010]


NEKVAPIL, Jiří, STEHLÍKOVÁ, Eva, ŠMÍDOVÁ, Olga. 1997. Co a jak jsme zkoumali: Rekapitulace záměrů a cílů výzkumu. Biograf, roč. 1997, č. 10-11. ISSN 1211-5770, s. 11-18.

Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=v1003 [navštíveno 28. 2. 2010].


ŠMÍDOVÁ, Olga. 1997. Lidové ideologie: Jak se to mezi námi pokazilo? Biograf, roč. 1997, č. 10-11. ISSN 1211-5770, s. 93-106.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 1997. Metodologické ohlédnutí: jak si z vad udělat přednosti. Biograf, roč. 1997, č..10-11. ISSN 1211-5770 , s 79-92.

Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=1006 [navštíveno 28. 2. 2010].


STEHLÍKOVÁ, Eva, ŠMÍDOVÁ, Olga. 1996. Wir und Deutschen Ein Blick auf Ergebnisse soziologischer Forschungen. Germanoslavica. Zeitschrift fur germano-slawische Studien, Jahrgang III, no. 2.Slawisches institut. Slovanský ústav AV ČR. Praha: Nakladatelství Euroslavica. ISSN 1210 – 9029, pp. 293-301.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 1996. Propriété et quasi-propriété immobilieres sous socialisme et leurs mutations post-socialistes. In Anciens et nouveaux propriétaires: stratégies d´appropriation en Europe centrale et orientale. Cahiers de CEFRES 1996, No. 11. Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách. ISBN978-80-902196-0-1, pp.131-158. (Ownership and Quasi-ownership under Socialism and Their Post-socialist Mutations).


ŠMÍDOVÁ, Olga. 1996. Vlastnictví a kvazi-vlastnictví bytů za socialismu a jejich postsocialistická mutace. In Původní a noví vlastníci. Strategie nabývání majetku ve střední a východní Evropě. Cahiers de CEFRES, No. 11. Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách. ISBN978-80-902196-0-1 s. 115 - 136.


STEHLÍKOVÁ, Eva, ŠMÍDOVÁ, Olga. 1995. Wir und Deutschen. Linguistisches Jahrbuch DAAD 1995 Bielefeld. Bielefeld : Bielefeld Universitat Presse, pp. 129-140.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 1995. Česko-německé vztahy v zrcadle tisku. S-OBZOR roč. 1995, č. 4. ISSN 1210-6089, s. 37-46.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 1993. Byty za (post)totality. Osudy hrstky českých sociologů skrze jejich byty. Sociológia, roč. 1993, č. 6. ISSN 0049-1225, s. 573-583.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 1992. Svejk after Slovakia: Czech National Identity Now. East European Reporter. September – October, roč. 1992, no. 5, s. 23 -26.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 1992. Jak vidíme Němce a sami sebe. S-OBZOR, roč. 1992, č. 1. ISSN 1210-6089, s. 68-70.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 1992. Jak je/se vidíme. Přítomnost, roč. 1992, č. 6, s. 8-9.


Recenze:


ŠMÍDOVÁ, Olga. 1997: Teorie v akci. Biograf (12): 42 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=1204 [navštíveno 19. 10. 2008]


ŠMÍDOVÁ, Olga. 2000. "Vzpomeňte, takové jste byly...": Rozprava studentek Magdy Juránkové a Lindy Sokačové a jejich pedagožky Olgy Šmídové nad knihou o životech mladých pražských žen za post/totality. Biograf (22): 59 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=2213 [navštíveno 19. 10. 2008]


ŠMÍDOVÁ, Olga 1999. Pomníky pomníků: Hynku, Tomáši, Jarmilo! Biograf (17): 34 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=1703 [navštíveno 19. 10. 2008]


ŠMÍDOVÁ, Olga. 1998. Úvod do kvalitativního výzkumu - úvod pro pokročilé. Biograf (13): 15 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=1308 [navštíveno 19. 10. 2008]


ŠMÍDOVÁ, Olga. 1996. Objevení Dobytí Ameriky. Přemítání nad knihou Tzvetana Todorova. Biograf (7): 16 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=708 [navštíveno 19. 10. 2008]


ŠMÍDOVÁ, Olga. 1995. Podivné procházky. Biograf (5): 23 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=504 [navštíveno 19. 10. 2008]


ŠMÍDOVÁ, Olga. 1995. Brémské postřehy. Biograf (4): 11 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=407 [navštíveno 19. 10. 2008]


ŠMÍDOVÁ, Olga. 1994. Povídání o knize Hany Librové Pestří a zelení - Kapitoly o dobrovolné skromnosti. Biograf (2): 18 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=207 [navštíveno 19. 10. 2008]


ŠMÍDOVÁ, Olga. 1994. Ne dost útěšný komentář k textu Zdenka Konopáska: Auto/biografie a sociologie - druhá verze. Biograf (1): 18 odst. Dostupné na adrese http://www.biograf.org/clanky/clanek.php?clanek=0105 [navštíveno 19. 10. 2008]


Šmídová, O.: Kniha, která zatím nevyšla. Sociologické aktuality 1993, č. 4 – 5


Sborníky:


ŠMÍDOVÁ, Olga, TOLLAROVÁ Blanka. 2013. „Taková normální profese“ Strategie normalizace povolání v biografických vyprávěních zdravotních sester.


In Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku „Hranice normality“. Sborník příspěvků XII. česko-slovenské konference s mezinárodní účastí 21. - 22. 1. 2013 v Olomouci, Vydavatelství University Palackého Olomouc, str. 101-109.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 2011. Výzkum vizuálních představ o vývoji české společnosti 1989-2009: Kolektivní paměť v obrazech a v příbězích. In Siostrzonek, J. (ed.) Fotografie a sociologie. Institut tvůrčí fotografie. FPF Slezské university v Opavě. ISBN 978-80-7248-656-4, s. 121-133.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 2007. Kvalitativní přístup ke zkoumání sociální struktury. In Šanderová J. (ed.) Sociální nerovnosti v kvalitativním výzkumu. Praha: FSV Universita Karlova. ISBN: 978-80-254-0812-4, s. 89-102.


ŠMÍDOVÁ, Olga. 2006. Jak spolu nájemníci mluví o svých domácích. In Nerovnosti kolem nás. Analýza utváření sociálních nerovností v každodenním životě. Praha: FSV UK. ISBN 80-239-8209, s. 50-75.


Šmídová, Olga. (2007. Kulturní přístup ke studiu sociálních nerovností a kvalitativní metody.  Reprodukce sociálních nerovností v podmínkách politiky rovnosti Pracovní konference 5. října 2007, FSV Univerzita Karlova v Praze – Jinonicích


ŠMÍDOVÁ, Olga. 2004. Obraz první republiky v paměti českých Němců. In Kabele Jiří, Potůček, Martin, Prázová, Irena, Veselý, Arnošt. (eds.) Rozvoj české společnosti v Evropské unii. Příspěvky z konference Fakulty sociálních věd UK, společensko-vědních kateder Filozofické fakulty a Centra pro otázky životního prostředí konané v rámci Výzkumného záměru UK ve dnech 21. 10. - 23. 10. 2004. Díl 1 Sociologie, Prognostika a správa. Praha: Matfyzpress. ISBN 80-86732-35-5, s. 151-173.


BŮTOROVÁ, Zora, DIANIŠKA Ivan, DOBROVODSKÝ Mario, FRIČ Pavol, KRIVÝ Vladimír, RADIČOVÁ Iveta, STEHLÍKOVÁ Eva, ŠMÍDOVÁ Olga, ROSOVÁ Tatiana. 1992. Aktuálne problémy Česko-Slovenska/Topical problems of Czecho-Slovakia.  Bratislava: Centrum pre sociálnu analýzu. (155 str. včetně angl. summary).


Výstavy:


Expozice


Via Lucis 1989-2009. Bratislava 3.-4.11. Řešení  koncepce a obsah výstavy spolu s Vojtěchovský, Paulík, Lábová, Kopecký. Kurátor Pavel Pospěch. OrgAnizace NMF Národní muzeum fotografie


Studijní pobyty v zahraničí:


2011 - Stáž York university GB. The Centre Advanced Studies in Language and Communication Interdisciplinary research centre. (University of York, Velká Británie)

1996 - Studijní pobyt na Maison des Sciences de l´Homme a EHSS, Andrew Mellon foundation.

1993 - Vědecko-lingvistický studijní pobyt v Centre International d´ Études Pedagogiques v Sevres.


Granty – hlavní řešitelka:


2014-2016 NJMZH „Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových".  Název: Sociální aspekty restitučních her a jejich vliv na podobu naší společnosti. Hlavní řešitel: ŠMÍDOVÁ MATOUŠOVÁ, Olga

2012-2014 UNCE 204007/2012 Centrum excelence pro výzkum kolektivní paměti University Karlovy UNCE.

200-2007 Francouzsko-český grantový program Barrande 2006 – 2007 MŠMT 2-06-19 Mémoire et identité, le poids des passés douloureux sur les représentations collectives après 1989“.

Hlavní řešitelky: PhDr. Šmídová, Olga (za českou stranu) Doc. Mayer, Francoise (za francouzskou stranu)

2002-2004 Grant Vzdělávací Nadace Jana Husa (0203/NIF I) „Inovace výuky kvalitativních metod“

1995-1997 Grant Research Support Scheme HESP. „Rebirth of the Czech Entrepreneur? Old Czech entrepreneurial families.“ (Znovuzrození podnikatele?) RSS/HESP 196/1995

1998-2001 Grant Grantové agentury Univerzity Karlovy GAUK (GAUK 301/1999)

Romové mezi Čechy, Češi mezi Romy.“


Granty-spoluřešitelka:


Projekt podpořen Fondation de la Maison des Sciences de l´Homme (MSH) v Paříži a CEFRES Prague. Název: „OURSELVES´ SELVES. Projekt kolektivní autobiografie státního socialismu.“

Hlavní řešitel: Prof. Alan, Josef, Doc. PeDr. Konopásek, Zdenek.


1994-1996 Grant Grantové agentury AV ČR a MŠMT ČR a Program rozvoje vysokých škol MŠMT ČR. Název: „Obraz Němců, Rakouska a Německa v české společnosti“

Hlavní řešitel: Prof. PhDr. Křen Jan, CSc.


1995-1997 Grant Open Society Found Higher Education Research Project (HESP 196/1995)

Název: „Program rozvoje biografické a reflexivní sociologie.“

Hlavní řešitel: Prof. PhDr. Alan, Josef CSc.


1995 -1997 Grant Grantové agentury Univerzity Karlovy GAUK (RUK/95)

Název: „Čeští Němci anebo němečtí Češi?

Hlavní řešitel: PhDr. Stehlíková, Eva


1998 Projekt podpory zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR

Název: „Epidemiologický přehled o užívání drog mládeží.“

Hlavní řešitel: MUDr. Polanecký,Vladimír CSc.


1999 Projekt podpory zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR

Název: „Mládež a drogy: Srovnávací studie 1994 -1997.“

Hlavní řešitel: MUDr. Polanecký, Vladimír CSc.


2000-2000 Projekt podpory zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR (UZ 051, MZČR)

Název: „Výzkum české mládeže epidemiologický přehled o užívání drog 2000.

Hlavní řešitel: MUDr. Polanecký, Vladimír CSc.


2005-2008 Grant Ministerstva práce a sociálních věcí (1J 063/05-DP2)

Název: „Reprodukce sociálních nerovností v podmínkách politiky rovnosti“ Hlavní řešitelka: Doc. Šanderová Jadwiga CSc.

2007-2009 Grant Ministerstva kultury ČR


Název: „VIA LUCIS Dvacet let obrazu české společnosti ve fotografii. 2007-2009.

Hlavní řešitel: PhDr. Paulík Miroslav (Národní muzeum fotografie) a Mgr. Pospěch Tomáš (kurátor) Opavská universita.

2006-2011 Výzkumný záměr FSV UK (MSM 0021620841)


Název: „Rozvoj české společnosti v EU: rizika a výzvy.“ „Praktiky ne/spravedlnosti“ Hlavní řešitel úlohy ISS FSV: prof. Jeřábek, Hynek, CSc.

2011-2014 PRVOUK -19 FHS institucionální podpora MŠMT: Název: Sociální historie českého ošetřovatelství: Pečovatelství/ošetřovatelství z auto/biografické perspektivy.Hlavní řešitel: ŠMÍDOVÁ, Olga, TOLLAROVÁ Blanka


Členství v redakčních radách a odb. organizacích:

Členka redakční rady časopisu Biograf

Členka redakční rady časopisu SDA INFO (nyní Data a fakta)

Členství v Mezinárodním sdružení frankofonních spol. vědců

Členka platformy pro sociální bydlení


Poslední změna: 12. únor 2018 12:19 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám