Faculty & Staff

A

Mgr. Yasar Abu Ghosh, Ph.D.

doc. ak. mal. Jaroslav Alt

PhDr. Blanka Altová, Ph.D.


B

doc. Mgr. Hynek Bartoš, Ph.D.

Ing. Michael Bartoš, CSc.

Mgr. Klára Bártová, Ph.D.

Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.

doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

Mgr. Selma Benyovszky

Mgr. Anna Beránková

Mgr. Jan Bierhanzl, Ph.D.

PhDr. Dana Bittnerová, CSc.

Mgr. et Mgr. Stanislava Boušková

prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.


C

Mgr. Radek Carboch

Mgr. Lily Císařovská


Č

Ing. Inna Čábelková, Ph.D.

Mgr. Veronika Čapská, Ph.D.

Mgr. Karel Černý, Ph.D.

doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.

D

JUDr. Lenka Deverová

Mgr. et Mgr. Jan Dienstbier, Ph.D.

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

doc. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.

Annabelle Dufourcq, M.A., Dr.


E

Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D.


F

Mgr. Michaela Fišerová, Ph.D.

doc. Mgr. Josef Fulka, Ph.D.

PhDr. Mgr. Lada Furmaníková, Ph.D.


H

PhDr. Václav Hájek, Ph.D.

PhDr. Marek Halbich, Ph.D.

Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.

prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc.

prof. Miloš Havelka, CSc.

PhDr. Hana Havelková, Ph.D.

doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.

Mgr. Filip Herza

doc. Dr. phil. Mgr. Pavel Himl

Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.

doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Mgr. Filip Horáček

doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.

PhDr. Přemysl Houda, Ph.D.

Mgr. Dana Hradcová, Ph.D.

Mgr. Linda Hroníková, Ph.D.

Irma Hvorecká, Ph.D.

Mgr. Martin Heřmanský, Ph.D.


CH

Mgr. Jakub Chavalka, Ph.D.


J

Mgr. Dita Jahodová

Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová

doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.


K

prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.

Mgr. Jan Kašpar

Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.

doc. PhDr. Blanka Knotková, Ph.D.

Mgr. Ĺubica Kobová, M.A., Ph.D.

Mgr. Kateřina Kolářová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.

PhDr. Marie Kratochvílová, Ph.D.

Mgr. Josef Kružík, Ph.D.

Mgr. Jana Kružíková, Ph.D.

PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D.

Mgr. Bohuslav Kuřík, Ph.D.


L

Ing. Kateřina Legnerová, M.Sc., MBA, Ph.D.

Mgr. Ing. Matěj Lejsal

Mgr. et Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.

Dagmar Lorenz - Meyer, Ph.D.


M

prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.

Mgr. Jakub Marek, Ph.D.

Mgr. Alena Marková, PhD.

Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.

prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc.

Mgr. Josef Matoušek

prof. James Richard Mensch, Ph.D.

Mgr. Dana Moree, Dr.

prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., d.h.c.

PhDr. Mirjam Moravcová, DrSc.

doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc.

doc. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D.

Mgr. Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.

Mgr. Nicolas Maslowski, DEA, Ph.D.

doc. Ing. Karel Müller, CSc.

PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.


N

Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D.

Mgr. Marek Německý, Ph.D.

doc. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D.

Mgr. Martin Nodl, Ph.D.

doc. Aleš Novák, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Arnošt Novák

Mgr. Hedvika Novotná

Mgr. Marie Novotná

Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D.

doc. Karel Novotný, M.A., Ph.D., DSc


O

PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.


P

Karel Palek, prom. fil.

Mgr. Miroslav Paulíček, Ph.D.

Ing. Petr Pavlík, Ph.D.

prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.

Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D.

doc. PhDr. Zdeněk Pinc

Mgr. Eliška Pincová

PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.

PhDr. Tereza Pospíšilová, Ph.D.

Mgr. Markéta Pražáková Seligová, Ph.D.

Ing. Libor Prudký, Ph.D.

prof. Mgr. Martin Putna, Dr.


R

PhDr. Michal Růžička, Ph.D.

PhDr. Ivan Rynda


Ř

Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.

PhDr. Daniel Říha, Ph.D.


S

Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D.

PhDr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.

doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp

Daniel Shanahan, Ph.D.

Kate Shiells, BA, MSc

doc. PhDr. Marek Skovajsa, M.A., Ph.D.

Mgr. Ondřej Skripnik, Ph.D.

prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D.

doc. Věra Sokolová, Ph.D.

doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.

doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.

PhDr. Lucie Storchová, Ph.D.

Mgr. Aleš Svoboda

Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.


Š

doc. PhDr. Bohuslav Šalanda, CSc.

Mgr. et Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.

Ing. Petr Špecián, Ph.D.

Mgr. Ingrid Štegmannová, Ph.D.

doc. JUDr. PhDr. Jan Štemberk, Ph.D.

Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová

doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.

Mgr. Martin Švantner, Ph.D.


T

Mgr. Veronika Teryngerová

Mgr. Jiří Tourek, Ph.D.

Ing. Milan Trpišovský, MBA

Mgr. Jan Tuček

PhDr. Miloslava Turková, CSc.


V

doc. PhDr. Jaroslav Vančát, Ph.D.

prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D.

David Verbuč, M.A., Ph.D.

Mgr. Tomáš Vítek, Dr.

Mgr. Martin Vrabec, Ph.D.

Mgr. Petr Vrzáček


W

Mgr. Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.

Z

doc. Benedetta Zaccarello, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová

PhDr. Roman Zaoral

Mgr. Richard Zika, Ph.D.

doc. PhDr. Petr Zima, CSc.


Last change: April 25, 2018 14:12 
Share on:  
Your feedback
Contact

Charles University

Faculty of Humanities

U Kříže 8

158 00 Prague 5 - Jinonice

Czech Republic


Other contacts


Getting to us

Public transport: metro, line B (yellow), the Jinonice stop (the direction of Zličín from the city centre). Parking is available nearby.