Opatření tajemníka č. 4/2016

Název:

Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje osobám, které nejsou zaměstnanci FHS UK

K provedení:

§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.; Stipendijní řád UK

Účinnost:

1. června 2016


Pravidla pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje osobám, které nejsou zaměstnanci FHS UK

Podle smlouvy o cestovních výdajích dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. nebo dle stipendijního řádu (netýká se osob, které mají úvazek, DPP, DPČ)


Čl. 1

Úvodní ustanovení


1. Toto opatření stanoví základní podmínky, pravidla, postupy a povinnosti pro poskytování příspěvku na cestovní výdaje osobám, které nejsou zaměstnanci (dále jen „osoba“) Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „fakulta“ a „univerzita“), spojené s konáním tuzemských či zahraničních cest za účelem projektové podpory nebo pedagogické, vědecké či výzkumné činností v rámci fakulty (dále též jen „příspěvek“).


2. Uvedeným osobám je možné v souladu s tímto opatřením poskytnout příspěvek v případech, kdy tyto osoby konají činnosti související s projektovou podporou nebo pedagogickou, vědeckou či výzkumnou činností v rámci fakulty bez nároku na mzdu či odměnu, neboť nemají s fakultou uzavřenu pracovní smlouvu či jednu z dohod o konání prací mimo pracovní poměr, a tudíž není možné jim poskytnout náhradu cestovních výdajů dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.


3. Konkrétní postupy v případě poskytování příspěvku se řídí pravidly jednotlivých poskytovatelů finančních prostředků či programů/projektů, z nichž jsou prostředky čerpány.


Čl. 2

Druhy výdajů, na které lze příspěvek poskytnout


1. Příspěvek lze poskytnout na tyto cestovní výdaje:


a) jízdné určeným hromadným dopravním prostředkem dálkové přepravy na místo určení a zpět (cesta soukromým automobilem bude povolena pouze v případě, že na dané místo se jiným způsobem nelze dopravit),

b) jízdné místní hromadnou dopravou,

c) výdaje na ubytování,

d) stravné,

e) vedlejší nutné výdaje související s cestou (cestovní pojištění v obvyklé výši).


2. Nárok na jednotlivé položky se řídí dle konkrétní smlouvy o cestovních výdajích nebo podmínek stipendia.


Čl. 3

Způsoby poskytování příspěvku


1. Příspěvek se poskytuje na základě smlouvy o cestovních výdajích mezi fakultou a osobou, uzavřené dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „smlouva“). Touto smlouvou se specifikuje činnost konaná osobou v rámci fakulty a konkrétní cestovní výdaje, na které fakulta poskytne studentovi či této osobě příspěvek. Smlouva se uzavírá nejpozději 10 dnů před konáním cesty.


2. Studentům FHS UK je možné poskytnout příspěvek také formou stipendia v souladu se Stipendijním řádem univerzity a pokud to umožňují pravidla daných programů/projektů, z nichž jsou prostředky čerpány. Na tento způsob poskytování příspěvku se nevztahují články 4 a 5.


Čl. 4

Způsoby hrazení příspěvku


1. Příspěvek bude poskytnut následujícími způsoby:


a) Převodem na účet po doložení řádných dokladů a vyplnění formuláře pro vyúčtování. Příspěvek se poskytuje až po vykonání cesty. Platby soukromou kartou doložené dokladem a výpisem z osobního účtu mohou být uznány v částce, která byla reálně stržena z účtu v Kč. Doložené výdaje v cizí měně budou přepočítány kurzem ČNB ze dne počátku cesty.

b) Úhradou faktury, na které bude FHS UK uvedena jako odběratel (letenka, ubytování apod.)

c) Úhradou prostřednictvím fakultní VISA karty (letenka, ubytování apod.). Na dokladu pro zaúčtování musí být uvedeno FHS UK a jméno.


2. Ve výjimečných případech je možné poskytnout zálohu na příspěvek, a to do maximální výše 75 % předpokládaných nákladů na cestu (bez již zaplacených výdajů fakultní kartou nebo fakturou, viz bod 1 b) c). Záloha bude zaslána na účet v Kč.


3. Příspěvek v podobě peněžního plnění se poskytuje standardně v českých korunách. V případě hostů ze zahraničí lze ve smlouvě dohodnout poskytnutí příspěvku i v jiné měně.


Čl. 5

Postup poskytnutí příspěvku


1. Sjednávání smluv o poskytnutí příspěvku dle čl. 3 odst. 1 tohoto opatření či přiznání stipendia dle čl. 3 odst. 2 tohoto opatření zabezpečují pracovníci příslušných oddělení děkanátu fakulty, do jejichž agendy daná cesta náleží. Tito pracovníci svým podpisem na dokumentu stvrdí obsahovou správnost, případný soulad cesty s pravidly a cíli jednotlivých poskytovatelů finančních prostředků či programů/projektů a dostupnost finančních prostředků.


2. Smlouvy dle čl. 3 odst. 1 tohoto opatření podepisuje za fakultu tajemník fakulty.


3. Aktuální vzory smluv dle čl. 3 odst. 1 tohoto opatření jsou umístěny na internetových stránkách fakulty.


4. Do 10 dnů po ukončení cesty osoba, která uzavřela smlouvu, předloží pověřenému pracovníkovi děkanátu formulář vyúčtování a originální doklady prokazující výši výdajů, na které se vztahuje příspěvek, pokud toto není ve smlouvě upraveno jinak. Po marném uplynutí lhůty pro předložení dokladů není fakulta povinna příspěvek uhradit. Nedoložené náklady nebudou proplaceny, na čestné prohlášení nebude brán zřetel.


5. Za splnění daňových povinností plynoucích z výplaty příspěvku odpovídá jeho příjemce.


Čl. 6

Zvláštní ustanovení


1. Toto opatření se zcela či zčásti nepoužije, pokud mezinárodní smlouva, pravidla jednotlivých poskytovatelů finančních prostředků či programů/projektů nebo jiná nadřazená právní úprava určuje jiný postup.


Čl. 7

Závěrečná ustanovení


1. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 6. 2016.


V Praze dne 27. 5. 2016


Mgr. Karel Strnad

tajemník FHS UK


Poslední změna: 16. květen 2019 14:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám