Opatření děkana č. 9/2016

Pravidla pro jednotné způsoby užívání dopisního papíru na FHS UK

V souladu s Opatřením rektora č. 1/2015, Pravidly pro jednotné způsoby grafického užívání znaku Univerzity Karlovy v Praze, a přílohou tohoto opatření, Pravidly jednotného vizuálního stylu, a také Opatřením děkana č. 12/2014, Stanovením podmínek pro vedení spisové služby FHS UK, vydávám toto opatření stanovující závazný standard užití dopisního papíru na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „dopisní papír“):


Čl. 1

Užití dopisního papíru


1. Dopisní papír užívají představitelé vedení fakulty v akademické a reprezentativní komunikaci a zaměstnanci FHS UK (zejména na jednotlivých odděleních děkanátu a vědecko-pedagogických pracovištích) v úřední korespondenci. Pro jednotlivé odesílatele je určen odlišný vzor dopisního papíru.


3. Dopisní papír se užívá pouze v české či anglické jazykové variantě (přitom vlastní text dopisu může být psán i v jiném jazyce), v barevném nebo černobílém provedení.


4. Poskytnutí dopisního papíru v listinné nebo elektronické podobě jiným osobám je zakázáno.


Čl. 2

Popis dopisního papíru


1. V levém horním rohu v záhlaví dopisního papíru je umístěno logo FHS UK, jehož použití se řídí Pravidly jednotného vizuálního stylu UK, a také označení odesílatele. Umístění a vzhled těchto údajů je závazný a nesmí se měnit.


2. Vlastní text dopisu je psán písmem Cambria ve velikosti 11,5 bodu, s řádkovým prokladem 1,3. Text je zarovnán vlevo, nikoli do bloku, a má aktivované dělení slov. Odstavce se běžně neoddělují prázdnými řádky, ale odstavcovou zarážkou o velikosti 6 mm.


3. V zápatí je umístěna adresa, telefon a e-mail odesílatele a také adresa webových stránek fakulty. Všechny údaje jsou psány písmem Cambria ve velikosti 9 bodů.


Čl. 3

Přechodná a závěrečná ustanovení


1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu. Účinnost opatření je od 1. září 2016.


2. Distribuci dopisních papírů na jednotlivá pracoviště (sekretariáty) provede sekretariát děkana elektronickou formou.


3. Tato pravidla nahrazují všechny předchozí způsoby užívání dopisního papíru na FHS UK.V Praze dne 14. 7. 2016Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám