Opatření tajemníka č. 1/2018

Název:

Stanovení výše fakultní režie u grantových a obdobných projektů pro rok 2018

K provedení:

-

Účinnost:

15. února 2018

[zrušeno opatřením tajemníka č. 1/2019 s účinností od 18. února 2019]


Stanovení výše fakultní režie u grantových a obdobných projektů pro rok 2018

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V návaznosti na pravidla hospodaření s grantovými prostředky a na základě podílu výzkumné a pedagogické složky v hlavní činnosti je stanovena fakultní režie ve výši minimálně 20 % všech neinvestičních nákladů (včetně této režie), což je podloženo výpočty uvedenými v čl. 2 odst. 1.


Čl. 2: Výpočet fakultní režie a její platnost

 1. Režie vychází z následujících nákladových položek:

  tis. Kč

  knihy a časopisy

  105

  kancelářské potřeby a tonery

  210

  drobný majetek

  1 120

  energie (voda, plyn, elektřina, teplo, teplá voda)

  883

  služby (spoje, nájem, úklid, svoz odpadu)

  3 978

  režijní mzdy (včetně odvodů)

  9 417

  odpisy (z investic pořízených z vlastních zdrojů)

  3 636

  ostatní režijní náklady a opravy

  1 449

  celkem

  20 798


  Poměr grantů a dalších projektů k hlavní činnosti činí = 54 169 614 granty / 103 154 880 hlavní činnost = 52,51 %


  20 798 x 52,51 % = 10 921

  Objem neinvestičních grantových prostředků včetně režie = 54 170


  Podíl režie připadající na granty = 10 921 / 54 170 = 20,16 % → 20 %


 2. Uvedené procento (20 %) platí pro granty a obdobné projekty požadované od 1. ledna 2018, pokud pro ně není ze strany poskytovatele, Rektorátu Univerzity Karlovy nebo Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy stanoven jiný postup.


Čl. 3: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. února 2018.

 3. Tímto opatřením se k datu nabytí jeho účinnosti zrušuje opatření tajemníka č. 1/2017.
V Praze dne 15. února 2018


Mgr. Karel Strnad

tajemníkVypracovala:

Jitka Prachařová

Odpovídají:

řešitelé projektů

Oddělení pro vědu a výzkum Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Poslední změna: 21. únor 2019 14:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám