Uznávání kreditů

Obecné informace

Postup podání žádosti

Uznávání volitelných předmětů

Uznávání předmětů z předchozího studia na FHS


Obecné informace

 • Uznávání kreditů jak pro bakalářské, tak pro navazující magisterské studium spravuje Sekretariát programu SHV. Pokud pořebujete uznání kreditů nejprve konzultovat, obraťte se na mail koordinátorky agendy, jejž naleznete na stránce sekretariátu.

 • Na zpracování žádosti je dána zákonná lhůta v délce 30 dní. Poté je vydáno rozhodnutí, které Vám bude zasláno poštou do vlastních rukou. Uznané kredity jsou započítávány do aktuálního ročníku, v němž byla podána žádost. Mějte na paměti zákonou lhůtu na vyřízení a zvolte podání s vhodným předstihem – tak, aby bylo možné žádost zpracovat nejpozději do konce zkouškového období letního semestru příslušného akademického roku.

Postup podání žádosti

 • Studující podávají žádost jedním z následujících způsobů:

    a. 

  poštou na adresu fakulty,

    b. 

  vložením do schránky podatelny na fakultě,

    c. 

  datovou schránkou do datové schránky fakulty.

Uznání volitelných předmětů

 • Pokud jste v minulosti studovali na jiné vysoké škole (ne více než před 10 lety) a své tamější studium ukončili, můžete požádat o uznání vybraných absolvovaných kurzů prostřednictvím podané žádosti.

 • Je možné takto žádat o uznání předmětů jak z absolvovaného, tak ze zanechaného studia.

 • Pakliže jste předchozí studium absolvovali, můžete si z tohoto studia nechat uznat pouze kredity, které jste obdrželi nad rámec studijních povinností.

  To znamená, že je možné uznat pouze volitelné a povinně volitelné předměty (resp. kredity) splněné nad rámec povinného počtu ECTS kreditů nutných k absolvování studia (tj. nad 180 kreditů u bakalářského, nad 120 kreditů u navazujícího magisterského studia).

 • Uznány nemohou být předměty, jež byly atestovány s hodnocením „dobře“.

 • K žádosti je nutné doložit:

  • potvzený výpis splněných studijních povinností

  • potvrzení o ukončení / absolvování studia (v případě studia mimo Univerzitu Karlovu)

 • Předměty vám budou uznány v SIS v rámci volitelných kreditů. U bakalářského studia lze takto uznat nanejvýše 18 kreditů, u navazujícího magisterského studia nanejvýše 12 kreditů (s výjimkou oboru Historická sociologie, kde je maximum 16 kreditů).

Uznání předmětů z předchozího studia na FHS

 • Pokud jste v minulosti studovali na FHS (ne více než před 10 lety), studium zanechali a nastoupili znovu, můžete rovněž požádat o uznání již absolvovaných předmětů.

 • Do formuláře je zapotřebí vypsat konkrétní předměty, o jejichž uznání žádáte, případně uvést, že žádost se týká všech předmětů z minulého studia, jež jsou "uznatelné". V tomto případě není nutné dokládat potvrzený výpis studijních povinností.

 • Zpravidla jsou uznány všechny předměty ukončené zápočtem, klasifikovaným zápočtem nebo zkouškou, jejichž výsledek byl „výborně“, „velmi dobře“, „započteno“ nebo „splněno“.

 • Podmínkou uznání zkoušky z předchozího studia na FHS je, že uznávané zkoušky jsou součástí aktuální akreditace studijního programu. Nelze uznat již jednou uznané předměty a části státní závěrečné zkoušky.

 • Obdobným způsobem jsou uznatelné rovněž předměty absovované v rámci programů celoživotního vzdělávání Otevřená studia a tzv. "Nultý ročník".Poslední změna: 1. listopad 2023 11:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám