VŘ - docent - KSKE/12.1.2018

VŘ - docent - Katedra sociální a kulturní ekologie


Čj: UKFHS/2824/2018-1


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výbě-rové řízení na pozici docenta (AP3) pro vedení doktorského studijního programu Envi-ronmentální studia na Katedře kulturní a sociální ekologie (pracovní úvazek 0,2 na dobu určitou v trvání 3 roky).

Uchazeč musí být jmenován docentem v oboru Krajinná a aplikovaná ekologie, který odpovídá danému studijním programu nebo programu blízkého nebo příbuzného ob-sahového zaměření. Uchazeč v daném oboru v posledních pěti letech vykonával vědec-kou a odbornou činnost a působil jako školitel doktorských studentů.

Od uchazeče se očekává, že bude garantovat doktorský program Environmentální studia a vykonávat činnosti s tím spojené specifikované Zákonem o vysokých školách a Opat-řením rektora č. 32/2017 (Standardy studijních programů Univerzity Karlovy). Očeká-váme, že uchazeč bude v rámci FHS UK rozvíjet i svou vlastní badatelskou činnost.


Požadavky k výběrovému řízení:

- kopie dokladu jmenování docentem;

- strukturovaný životopis včetně přehledu o dosavadní pedagogické praxi v poža-dovaném zaměření;

- přehled publikační činnosti;

- motivační dopis.

Nástup: 19. února 2018


Přihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte nejpozději

do 11. února 2018 včetně na adresu:

Fakulta humanitních studií UK

Martina Kořínková, personální oddělení

U Kříže 8

158 00 Praha 5

e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz


Praha 12. ledna 2018


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UKPoslední změna: 12. únor 2018 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám