Opatření tajemníka č. 1/2019

Název:

Stanovení výše fakultní režie u grantových a obdobných projektů pro rok 2019

K provedení:

-

Účinnost:

18. února 2019

[zrušeno opatřením tajemníka č. 1/2020 s účinností od 13. února 2020]


Stanovení výše fakultní režie u grantových a obdobných projektů pro rok 2019

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V návaznosti na pravidla hospodaření s grantovými prostředky a na základě podílu výzkumné a pedagogické složky v hlavní činnosti je stanovena fakultní režie ve výši minimálně 20 % všech neinvestičních nákladů (včetně této režie), což je podloženo výpočty uvedenými v čl. 2 odst. 1.


Čl. 2: Výpočet fakultní režie a její platnost

 1. Režie vychází z následujících nákladových položek:


  tis. Kč

  knihy a časopisy

  305

  kancelářské potřeby a tonery

  233

  drobný majetek

  637

  energie (voda, plyn, elektřina, teplo, teplá voda)

  828

  služby (spoje, nájem, úklid, svoz odpadu)

  3 632

  režijní mzdy (včetně odvodů)

  11 978

  odpisy (z investic pořízených z vlastních zdrojů)

  3 636

  ostatní režijní náklady a opravy

  1 587

  celkem

  22 836



  Poměr grantů a dalších projektů k hlavní činnosti činí

  22 836 x 45,96% = 10 495

  Objem neinvestičních grantových prostředků včetně režie = 51 574




  Podíl režie připadající na granty

 2. Uvedené procento (20 %) platí pro granty a obdobné projekty požadované od 1. ledna 2019, pokud pro ně není ze strany poskytovatele, Rektorátu Univerzity Karlovy nebo Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy stanoven jiný postup.


Čl. 3: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 18. února 2019.

 3. Tímto opatřením se k datu nabytí jeho účinnosti zrušuje opatření tajemníka č. 1/2018.




V Praze dne 18. února 2019


Mgr. Karel Strnad

tajemník



Vypracovala:

Jitka Prachařová

Odpovídají:

řešitelé projektů

Oddělení pro vědu a výzkum Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy


Poslední změna: 21. únor 2020 17:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám