Výběrové řízení - výzkumný pracovník/senior - mobilita VP UK/8.3.2018

Výběrové řízení - výzkumný pracovník/senior - mobilita VP UK/8.3.2018

Čj: UKFHS/5349/2018-5

Praha 8. března 2018


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrová řízení na pozice: výzkumný pracovník – senior, úvazek: 1,00 v rámci projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 – Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků Univerzity Karlovy; nástup: září 2018.

Společné podmínky, kritéria: výzkumník, který získal titul Ph.D. či obdobný (ekvivalent úrovně 8 dle ISCED) před 7 a více lety, podílel se alespoň na jednom mezinárodním grantu či národním grantu za posledních 5 let jako řešitel či spoluřešitel, přičemž se nesmí jednat o interní grant UK, za posledních 5 let musí vykázat minimálně 3 pu-blikační výstupy, zaměstnanecký poměr v minimální výši 0,5 úvazku na FHS UK výhodou.

1/ Výzkumný pracovník – senior v oblastech (kombinace) ekonomická a historická antropologie, material culture studies.

Místo výkonu práce: Velká Británie, University of Cambridge.

Náplň práce: a) v době mobility (délka 6 měsíců) výzkumná činnost, aktivní účast na alespoň jednom odborném workshopu / semináři / konferenci organizovaných přijímající institucí,

b) v období 6 měsíců po návratu – diseminace výsledků výzkumné činnosti a zkušeností z pobytu na zahraničním pracovišti.

2/ Výzkumný pracovník – senior v oblastech (kombinace) sociologie, historická sociologie a paměťová studia.

Místo výkonu práce: Rakousko, Universität Wien.

Náplň práce: a) v době mobility (délka 7 měsíců) výzkumná činnost, aktivní účast na alespoň dvou odborných workshopech / seminářích / konferencích (případně jejich kombinaci) organi-zovaných přijímající institucí,

b) v období 6 měsíců po návratu – diseminace výsledků výzkumné činnosti a zkušeností z pobytu na zahraničním pracovišti.

Požadavky k výběrovému řízení:

- motivační dopis;

- strukturovaný životopis včetně přehledu praxe v požadovaném zaměření;

- popis (max. 1 normostrana) badatelského projektu s vazbou na zahraniční pracoviště;

- kopie dokladu/potvrzení o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky do výběrového řízení spolu s náležitými doklady zasílejte nejpozději do 7. dubna 2018 včetně na adresu: martina.korinkova@fhs.cuni.cz.


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK


CALL FOR APPLICATIONS

In compliance with the article 2, paragraph 1 of the Open Call Regulations of Charles Universi-ty, I hereby announce an Open Call for the following positions: Two senior researchers, full time, within the project CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008495 – International Mobility of the Researchers of Charles University, starting September 2018.

Eligibility criteria: a researcher holding a Ph.D. or an equivalent qualification (according to level 8 ISCED) for 7 or more years who participated in at least one national or international grant within the last 5 years as the principal investigator or a co-investigator (internal grants of Charles University do not count). The researcher should have a minimum of 3 publication out-puts within the last 5 years. At least part time (0, 5) employment at the Faculty of Humanities of Charles University is an asset.

1/ Senior Researcher with a joint specialization in Economic and Historical Anthropology, and Material Culture Studies.

Designated place of work: United Kingdom, The University of Cambridge.

Assigned Work: a) during the six-month mobility stay: research; active participation in at least one workshop/seminar/conference organized by the host institution,

b) during six months after the return: dissemination of the research results and experience gained at the host institution.

2/ Senior Researcher with a joint specialization in Sociology, Historical Sociology and Memory Studies.

Designated place of work: Austria, Universität Wien.

Assigned Work: a) during the seven-month mobility stay: research; active participation in at least two workshops/seminars/conferences (or a combination thereof) organized by the host institution,

b) during six months after the return: dissemination of the research results and experience gained at the host institution.

Application requirements:

- A letter of motivation.

- Structured CV including an overview of academic activities in the required fields of specialization.

- Description of the research project (1page maximum) undertaken in relation to the ac-tivities of the host institution.

- Copy of the document certifying the highest level of education achieved.

Applications along with all supporting documents should be sent to martina.korinkova@fhs.cuni.cz by April 7, 2018.


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

Dean of the Faculty of Humanities of Charles University


Poslední změna: 3. květen 2018 13:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám