Opatření děkana FHS UK č. 10/2018

Název:

Statut Komise pro etiku ve výzkumu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

K provedení:

Opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 74/2017: Statut komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy

Účinnost:

22. června 2018


Statut Komise pro etiku ve výzkumu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu s Opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 74/2017: Statut komise pro etiku ve výzkumu Univerzity Karlovy vydávám toto opatření.


Čl. 2: Obecná ustanovení

 1. Děkan Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (dále „fakulta“) zřizuje Komisi pro etiku ve výzkumu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (dále „komise“).

 2. Toto opatření upravuje ustavení a činnost komise.


Čl. 3: Poslání komise

 1. Komise posuzuje etické aspekty návrhů projektů podávaných nebo projektů již získaných zaměstnanci, budoucími zaměstnanci nebo studenty fakulty jakožto navrhovateli, hlavními řešiteli nebo koordinátory výzkumných projektů nebo řešiteli studentských kvalifikačních prací. U spoluřešitelských projektů řízených jinou institucí než fakulta komise posuzuje etické aspekty části příslušného návrhu projektu nebo již získaného projektu, která se bude uskutečňovat na fakultě.

 2. Komise ve své činnosti vychází z principů vyjádřených ve Statutu Univerzity Karlovy, zejména pak jeho preambule, Etického kodexu Univerzity Karlovy, relevantních vnitřních předpisů fakulty, Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Evropského kodexu chování pro vědeckou integritu. Komise dále zohledňuje obecné právní předpisy České republiky a předpisy a zadávací dokumentaci poskytovatelů podpory.

 3. Komise navrhuje zásady a cíle fakultní strategie pro posuzování a schvalování etických aspektů výzkumných projektů.

 4. Komise podporuje porozumění a povědomí o výzkumných etických otázkách na fakultě.

 5. Komise je poradním orgánem děkana.


Čl. 4: Složení komise

 1. Členy komise jsou akademičtí a vědečtí pracovníci fakulty, jiných fakult a ústavů Univerzity Karlovy a případně dalších vysokých škol nebo výzkumných organizací.

 2. Komise má nejméně tři a nejvýše devět členů.

 3. Členy komise jmenuje děkan fakulty na funkční období tří let. Děkan může člena komise kdykoli odvolat.

 4. Členové komise mohou být jmenováni nejvýše na dvě bezprostředně po sobě následující funkční období.

 5. Předsedu a místopředsedu komise z řad členů komise jmenuje a odvolává děkan fakulty.

 6. Členství v komisi před ukončením funkčního období zaniká vzdáním se členství písemným prohlášením do rukou děkana nebo odvoláním člena děkanem.

 7. Administrativní podporu pro její činnost komisi poskytuje oddělení pro vědu a výzkum fakulty.


Čl. 5: Postup přijímání žádostí o posouzení

 1. Komise posuzuje etické aspekty návrhů projektů nebo již získaných projektů na základě žádosti, kterou jí předkládají navrhovatelé nebo koordinátoři projektů, případně řešitelé odpovědní za fakultní část spoluřešitelského projektu nebo studenti fakulty zpracovávající výzkum pro svou kvalifikační práci. Komise také posuzuje etické aspekty návrhů projektů nebo již získaných projektů na základě podnětu děkana fakulty.

 2. Žádosti o posouzení etických aspektů návrhu projektu nebo již získaného projektu se předkládají na formuláři, který je veřejně dostupný na internetových stránkách fakulty. Minimální obsah formuláře stanovuje Příloha č. 1 tohoto opatření. Pokud externí poskytovatel, k němuž se návrh projektu podává, vyžaduje etické posouzení na vlastním formuláři, žadatel použije tento a současně do formuláře používaného fakultou doplní všechny údaje, které formulář externího poskytovatele neobsahuje.

 3. Společně s formulářem žádosti o posouzení etických aspektů návrhu projektu či již získaného projektu žadatel předkládá také:

    a. 

  sdělení o způsobu získávání informovaného souhlasu s účastí ve výzkumu od účastníků výzkumu. Pokud v projektu bude použit formulář informovaného souhlasu s účastí ve výzkumu, je nutné jej přiložit.

    b. 

  Pokud se v navrhovaném projektu pracuje s osobními údaji, formulář informovaného souhlasu se zpracováním osobních údajů;

    c. 

  souhrnnou informaci o výzkumu, kterou řešitel nebo spoluřešitel projektu poskytne účastníkům výzkumu.

  Položky uvedené pod body a) - c) tohoto odstavce lze předložit každou zvlášť nebo jako jeden dokument.

 4. Navrhovatelé a řešitelé výzkumných projektů jsou povinni předložit žádost o posouzení etických aspektů návrhu projektu nebo již získaného projektu co nejdříve, u návrhů projektů nejpozději 35 dní před uzávěrkou soutěže, do které budou návrh podávat. V případě, že žádost předloží neúplnou nebo nesprávně vyplněnou, budou do sedmi dnů vyzváni k podání doplněné a opravené žádosti.

 5. Studenti žádající o posouzení etických aspektů projektu své kvalifikační práce jsou povinni žádost předložit co nejdříve, nejpozději však 35 dní před termínem pro registraci jejich kvalifikační práce. V případě, že žádost předloží neúplnou nebo nesprávně vyplněnou, budou do sedmi dnů vyzváni k podání doplněné a opravené žádosti.


Čl. 6: Jednání komise

 1. Zasedání komise svolává předseda nejméně dvakrát ročně a dále podle potřeby.

 2. Jednání komise řídí její předseda. V případě nepřítomnosti předsedy jej zastupuje a jednání řídí místopředseda.

 3. K usnášeníschopnosti komise je zapotřebí přítomnost nadpoloviční většiny všech jejích členů, nejméně však tří. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, při nepřítomnosti předsedy hlas místopředsedy.

 4. Je-li kterýkoli člen komise ve vztahu k projednávanému návrhu projektu či již řešenému projektu nebo k jeho řešitelům ve střetu zájmů, tuto okolnost bezodkladně nahlásí předsedovi (pokud je jím předseda, pak místopředsedovi) komise a posuzování etických aspektů projektu se neúčastní.

 5. Jednacím jazykem komise je český jazyk. Pokud to vyžadují okolnosti, např. zahraniční navrhovatel projektu, který český jazyk neovládá, nebo požadavek poskytovatele předložit stanovisko komise v anglickém jazyce, příslušné části jednání probíhají a stanovisko se předkládá v anglickém jazyce.

 6. Komise si může vyžádat účast navrhovatele při projednávání projektu. Komise si může vyžádat od navrhovatele doplnění informací potřebných k posouzení etických aspektů návrhu projektu nebo již získaného projektu.

 7. Komise může rozhodnout většinou všech svých členů, že se žádostí o posouzení etických aspektů návrhu projektu nebo již získaného projektu nebude zabývat.

 8. Ke každému posuzovanému návrhu projektu či již získanému projektu komise vypracuje písemné stanovisko. Stanovisko obsahuje kladné nebo záporné vyjádření k etickým aspektům návrhu projektu nebo již získaného projektu a podpis předsedy nebo místopředsedy komise.

 9. O stanovisku k etickým aspektům návrhu projektu nebo již získaného projektu komise rozhoduje hlasováním.

 10. Komise posoudí návrh projektu nebo již získaný projekt a vypracuje stanovisko do 30 dnů od podání žádosti o posouzení. V případě, že žádost byla podána neúplná nebo nesprávně vyplněná, lhůta se počítá ode dne podání opravené a doplněné žádosti.

 11. Požádá-li o to písemně navrhovatel komisí zamítnutého návrhu projektu nebo již získaného projektu, komise do 60 dní od data podání žádosti vypracuje písemné zdůvodnění svého stanoviska.

 12. Z jednání komise se pořizuje zápis. Zápis se do 60 dní od konání schůze zveřejní na webových stránkách fakulty.


Čl. 7: Jednání komise per rollam

 1. Komise může etické aspekty návrhů projektů i již získaných projektů posuzovat a rozhodovat o nich per rollam.

 2. Jednání per rollam se neuskuteční, vysloví-li s ním nesouhlas alespoň jedna třetina všech členů komise.

 3. Jednání komise per rollam řídí předseda komise nebo předsedou pověřený jiný člen komise.

 4. Hlasování per rollam je veřejné.

 5. Hlasování per rollam je platné, pokud platný hlasovací lístek odevzdá nadpoloviční většina všech členů komise.

 6. Lhůta pro hlasování nesmí být kratší než čtyři pracovní dny od vyhlášení.

 7. Z jednání per rollam se pořizuje zápis, který komise schvaluje na svém nejbližším zasedání.


Čl. 8: Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. Děkan jmenuje členy komise k 1. červenci 2018.

 2. Děkan jmenuje předsedu komise k 1. červenci 2018. Děkan jmenuje místopředsedu komise do 31. října 2018.

 3. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 4. Toto opatření nabývá účinnosti dne 22. června 2018.
V Praze dne 18. června 2018


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Příloha č. 1 k Opatření děkana FHS UK č. 10/2018: Statut Komise pro etiku ve výzkumu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

Minimální obsah formuláře žádosti o posouzení etických aspektů návrhu projektu nebo již získaného projektu


*****Žádost o posouzení etických aspektů návrhu projektu / již získaného projektu*****

Navrhovatel / hlavní řešitel / koordinátor:

Zástupce fakulty v projektu (pokud je odlišný od předchozího):

E-mail navrhovatele / zástupce fakulty:

Telefon navrhovatele / zástupce fakulty:

Název projektu:

Poskytovatel / grantová agentura:

Termín pro podání návrhu projektu:

Předpokládaná doba řešení projektu:

Shrnutí projektu (doporučený rozsah 1800 znaků):


Participace lidských účastníků ve výzkumném projektu:

Vyjádření navrhovatele včetně informací o:

 • získání informovaného souhlasu od účastníků výzkumu;

 • účasti dětí, mladistvých a dalších osob, které nemohou poskytnout informovaný souhlas.


Ochrana osobních údajů účastníků výzkumu:

Vyjádření navrhovatele včetně informací o:

 • shromažďovaných citlivých osobních údajích;

 • technickém zabezpečení osobních údajů;

 • poskytování osobních údajů dalším subjektům.


V případě, že se ve výzkumu pracuje s citlivými osobními údaji:

Prohlášení navrhovatele, že se seznámil s Opatřením rektora č. 16/2018 Zásady a pravidla ochrany osobních údajů (k provedení nařízení GDPR) v platném znění a toto opatření v projektu dodržuje.


Přílohy k žádosti:

 • formulář informovaného souhlasu s účastí ve výzkumu (tam, kde je to relevantní);

 • formulář informovaného souhlasu se zpracováním osobních údajů (tam, kde je to relevantní);

 • souhrnná informace o výzkumu, kterou řešitel nebo spoluřešitel projektu poskytne účastníkům výzkumu.Poslední změna: 29. červen 2018 16:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám