Opatření děkana FHS UK č. 3/2019

Název:

Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání CŽV 40: Odborná příprava průvodců demokratickou kulturou pro školy v ak. roce 2018/2019

K provedení:

-

Účinnost:

7. ledna 2019


Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání CŽV 40: Odborná příprava průvodců demokratickou kulturou pro školy v ak. roce 2018/2019

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy a opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 68/2017 a č. 71/2017 vydávám toto opatření děkana.


Čl. 2: Obecná ustanovení

  1. Na letní semestr akademického roku 2018/2019 vyhlašuji zájmový program celoživotního vzdělávání CŽV 40: Odborná příprava průvodců demokratickou kulturou pro školy.

  2. Cílem kurzu je proškolit 15 specialistů, tzv. průvodců demokratickou kulturou pro školy. Průvodci budou vybaveni potřebnými znalostmi, dovednostmi, zkušenostmi a porozuměním potřebným k tomu, aby po skončení kurzu mohli podporovat rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu Rady Evropy (dále jen „CDC“) přímo na konkrétních školách. Studující si má osvojit schopnost seznámit vedení školy a pedagogy s konceptem CDC a podpořit je při vypracování vlastního plánu efektivního rozvoje CDC.

  3. Garantem programu je Mgr. Jan Tuček.

  4. Program bude uskutečňován v českém jazyce.

  5. Program bude uskutečňován prezenční formou v rozsahu 44 hodin.

  6. Výuku uskutečňuje Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy ve spolupráci s Centrem občanského vzdělávání.

  7. Podrobné informace o programu, včetně podmínek přijetí a absolvování, jsou zveřejněny ve Studijním informačním systému Univerzity Karlovy (SIS) v sekci “Evidence programů CŽV“ a na webu fakulty https://fhs.cuni.cz/FHS-1669.html.


Čl. 3: Absolvování programu

Po splnění všech stanovených podmínek absolvování programu získá účastník 6 ECTS kreditů a osvědčení o absolvování programu.


Čl. 4: Úplata za uskutečňování programu

Program je uskutečňován bezplatně.


Čl. 5: Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 7. ledna 2019.
V Praze dne 7. ledna 2019


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 3. prosinec 2019 12:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám