Opatření děkana FHS UK č. 4/2019

Název:

Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání CŽV 4: Posilování odborných a jazykových kompetencí pro ak. rok 2019/2020

K provedení:

-

Účinnost:

7. ledna 2019


Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání CŽV 4: Posilování odborných a jazykových kompetencí pro ak. rok 2019/2020

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy a Opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 68/2017 a č. 71/2017 vydávám toto opatření děkana.


Čl. 2: Obecná ustanovení

 1. Pro akademický rok 2019/2020 vyhlašuji dvousemestrální zájmový program celoživotního vzdělávání CŽV 4: Posilování odborných a jazykových kompetencí (dále jen „program“).

 2. Program je určený především zahraničním studentům, kteří usilují o možnost studovat na českých vysokých školách studijní programy v češtině za podmínek platných pro české studenty. Hlavním obsahem studia je intenzivní výuka českého jazyka a odborná příprava ke studiu. Program mohou navštěvovat i zájemci o český jazyk, kteří nejsou připravováni ke studiu konkrétního akreditovaného studijního oboru na vysoké škole a jejichž příprava probíhá v obecné rovině.

 3. Garantem programu je doc. PhDr. Zdeněk Pinc.

 4. Program bude uskutečňován v českém jazyce.

 5. Program bude uskutečňován prezenční formou.

 6. Výuka českého jazyka probíhá ve spolupráci s UniPrep a je zajišťována odbornými lektory.

 7. Vedle výuky českého jazyka je kladen důraz na posilování odborných kompetencí v českém nebo jiném jazyce. Tato výuka je zajišťována Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) a její koordinátorkou je Mgr. Eliška Pincová.


Čl. 3: Přijímání do programu

O přijetí do Programu rozhoduje na základě zaslaných podkladů o předchozím studiu a motivačního listu garant programu.


Čl. 4: Absolvování programu

Úspěšné zvládnutí českého jazyka je zakončeno zkouškou certifikovanou na úrovni B2 nebo C1 u Ústavu pro jazyk český AV ČR a udělením kreditů. Studenti mají možnost účastnit se na Fakultě vybrané výuky v programech Studium humanitní vzdělanosti a Studia občanské společnosti. Pokud student úspěšně absolvuje vybrané předměty a složí přijímací zkoušky na daný program, mohou mu tyto být za podmínek stanovených v Pravidlech pro organizaci studia uznány v dalším studiu a student za ně získá příslušný počet kreditů.


Čl. 5: Úplata za uskutečňování programu

 1. Program je uskutečňován za úplatu ve výši 4 000 Kč.

 2. Informace o způsobu úhrady a termínu její splatnosti budou přijatým uchazečům rozeslány po zpracování přihlášky spolu se smlouvou.

 3. Na základě písemné žádosti zájemce nebo účastníka programu může být úplata za uskutečňování programu v jednotlivých a odůvodněných případech snížena nebo prominuta. O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje děkan fakulty. Na snížení ani prominutí úplaty nemá účastník nárok.


Čl. 6: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 7. ledna 2019.
V Praze dne 7. ledna 2019


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 3. prosinec 2019 12:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám