Festival humanity a solidarity #bezzázemí v Kasárnách Karlín

Tisková zpráva, Praha, 10. dubna 2019


Již čtvrtý ročník akce Festival humanity a solidarity proběhne 11. dubna 2019 v prosto-rách Kasáren Karlín pod taktovkou zájmového spolku Studenti FHS UK. Letos nese fes-tival podtitul #bezzázemí a zaměří se na problematiku dětských domovů a kompliko-vaného postavení mladých dospělých, kteří opouštějí ústavní péči. Účastníky festivalu čeká panelová diskuse s odborníky zapojenými do problematiky dětských domovů a hudební vystoupení několika kapel. Výtěžek ze vstupného pořadatelé věnují iniciativě Dobrý start, která podporuje umísťování dětí do pěstounských rodin.


Stěžejním bodem programu letošního ročníku festivalu, který začne v 18:00, bude panelová dis-kuse s aktéry angažovanými v problematice dětských domovů. Mezi nimi bude zástupce nezis-kové organizace Vteřina poté Michal Ďorď, který osobně prošel systémem ústavní péče, ředitel dětského domova v Dolních Počernicích Martin Lněnička, zástupkyně akademické sféry Julie Kochová a člen Rady hl. m. Prahy za Českou pirátskou stranu Vít Šimral, který za Piráty zaštiťuje agendu práce a sociálních věcí. Od 20:00 program ubere na vážnosti a následovat bude hudební produkce kapel Jahtec Jammin' Job, Mladé Perspektivní Ryby a Adam Vostárek.


Festival humanity a solidarity 2019 #bezzázemí


K aktuálnímu ročníku akce patří i ohlédnutí za těmi minulými. Předchozí Festival humanity a solidarity (2018) s podtitulem #Býtbezdomova byl zaměřen na problematiku bezdomovectví. Během druhého ročníku festivalu (2017) s názvem #Bytzidemdnes chtěli organizátoři poukázat na současné životy lidí židovského původu a s ohledem na minulost etnika upozornit na proměn-livost společenského přístupu k podobným menšinám, a to zejména s paralelou na současné vní-mání muslimů. V debutním ročníku (2016) pak Studenti FHS UK v době strachu z tzv. uprchlické krize poukazovali na přínos migrace pro naši společnost.


Název Festivalu humanity a solidarity je mimo jiné hrou s prvními písmeny Fakulty humanitních studií. Fakulta nemá humanitu jen ve svém jménu, ale učí studenty kritickému přístupu ke spo-lečnosti a všem jejím složkám. Ruku v ruce s touto filosofií jde i solidarita, kterou chtějí studenti na festivalu demonstrovat.


Více informací o letošním ročníku Festivalu humanity a solidarity najdete zde.


Kontakt:

  • Bc. Agáta Hrdličková, Studenti FHS UK, z.s., M: +420 607 678 596, E: , www.studenti.fhs.cuni.cz


  • Mgr. Filip Poštulka, mediální zástupce fakulty, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, M: +420 724 104 295, E: , www.fhs.cuni.cz


Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává autorská práva Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy a Studenti FHS UK, z.s., je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.


Studenti FHS UK

Studenti FHS UK, z.s., je studentský spolek, který zaštiťuje a podporuje studentské aktivity na Fakultě humanit-ních studií Univerzity Karlovy.


Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, která vznikla 1. srpna 2000 z Institutu základů vzdělanosti (IZV UK), je nejmladší z fakult univerzity. Odborně se zabývá širokým spektrem věd o člověku a lidské spo-lečnosti. Působí jako mezioborový spojovník filosofie, sociálních a humanitních disciplín s přírodními a lé-kařskými vědami o člověku na UK. Poskytuje vysokoškolské vzdělání v humanitních disciplínách a nabízí studium v bakalářském, navazujících magisterských a doktorských programech. Soustřeďuje se na výzkumná témata z oblasti filosofie, sociálních a humanitních věd, realizuje a podporuje projekty základního i aplikova-ného výzkumu v těchto disciplínách.


Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzděláva-cí, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvý-konnější vědeckou institucí v ČR, nejrespektovanější mezinárodní žebříčky řadí UK mezi 2 % nejlepších svě-tových univerzit. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 50 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studu-jí ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 630 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největ-šímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Univerzita Karlova je podle nezávislého hod-nocení Střediska vzdělávací politiky za rok 2016 nejlépe hodnocenou vysokou školou v ČR. Matematicko-fyzikální fakulta UK pak byla ohodnocena jako nejlepší fakulta. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.


Poslední změna: 12. listopad 2020 13:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám