Marie Pětová byla zvolena kandidátkou na funkci děkana FHS UK

Tisková zpráva, Praha, 29. dubna 2019


Akademický senát FHS UK zvolil v prvním kole Ing. arch. Mgr. Marii Pětovou, Ph.D., podruhé kandidátkou na funkci děkana Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Návrh na jmenování děkana bude předložen rektorovi UK. Délka funkčního období děkana je čtyři roky.


Marie Pětová, jediná nominovaná na funkci děkana, získala hned v prvním kole 12 platných hlasů (12 pro, 0 proti, 2 se zdrželi). Volby se zúčastnilo 14 členů Akademického senátu FHS UK.


Pohled Marie Pětové na příští funkční období

A jaké má kandidátka na děkanku FHS UK Marie Pětová plány na další čtyřleté období?

„Na fakultě je řada uznávaných osobností a odborníků, kteří pokrývají širokou škálu oborů. Ne vždy dokážeme tento potenciál zcela využít – což bych v příštích letech ráda napravila. K tomu bude třeba řada vnitřních organizačních změn,“ vysvětluje Marie Pětová a doplňuje: „To, co nás nyní nejvíce brzdí, je zoufalá prostorová nouze a rozdělení fakulty do budov v lokalitách natolik vzdálených (Jinonice a Veleslavín), že je běžná každodenní spolupráce téměř vyloučená. Základním a prioritním úkolem je tedy zajistit společné sídlo pro všechna fakultní pracoviště přestavbou bývalé menzy Koleje 17. listopadu v Troji. Věřím, že se je podaří včas dokončit a přestěhovat fakultu do nové budovy.“


Informace k volbám na stránkách AS FHS UK zde.


Kontakt:

  • Mgr. Filip Poštulka, mediální zástupce fakulty, Univerzita Karlova, M: M: +420 724 104 295, E: , www.fhs.cuni.cz


Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává autorská práva Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, z.s., je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.


Akademický senát FHS UK

Akademický senát fakulty je zastupitelským samosprávným akademickým orgánem fakulty, který rozhoduje nebo spolurozhoduje o organizaci a činnosti fakulty v souladu se zákonem o vysokých školách a v souladu s vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a vnitřními předpisy Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.


Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, která vznikla 1. srpna 2000 z Institutu základů vzdělanosti (IZV UK), je nejmladší z fakult univerzity. Odborně se zabývá širokým spektrem věd o člověku a lidské společnosti. Působí jako mezioborový spojovník filosofie, sociálních a humanitních disciplín s přírodními a lékařskými vědami o člověku na UK. Poskytuje vysokoškolské vzdělání v humanitních disciplínách a nabízí studium v bakalářském, navazujících magisterských a doktorských programech. Soustřeďuje se na výzkumná témata z oblasti filosofie, sociálních a humanitních věd, realizuje a podporuje projekty základního i aplikova-ného výzkumu v těchto disciplínách.


Poslední změna: 12. listopad 2020 16:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám