Akademický senát

Akademický senát fakulty je zastupitelským samosprávným akademickým orgánem fakulty, který rozhoduje nebo spolurozhoduje o organizaci a činnosti fakulty v souladu se zákonem o vysokých školách a v souladu s vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a vnitřními předpisy Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.
Vyjádření senátorů a senátorek AS FHS UK k uzavření smlouvy o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a společností Home Credit International


Vážený pane rektore,


my, senátoři a senátorky akademického senátu Fakulty humanitních studií, vyjadřujeme znepokojení nad uzavřením smlouvy o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a kontroverzní firmou Home Credit International a.s. ze dne 30. září 2019.


Žádáme Vás tímto o přehodnocení tohoto kroku a vypovězení smlouvy, která dle našeho mínění poškozuje důvěryhodnost a dobré jméno Univerzity Karlovy.S pozdravem,


Mgr. Milan Hanyš, Ph.D.

Mgr. Radek Holodňák

Mgr. Miloslav Keltner

Bc. Agáta Hrdličková

Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.

doc. Dr. phil. Pavel Himl

Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D.

Bc. Magdaléna Voldřichová

Mgr. Ondřej Špaček, Ph.D.

Mgr. Jana Wohlmuth Markupová


V Praze dne 10. 10. 2019


AKTUALITY

  • Ještě dnes 8. 10. do 18.00 hod. můžete podat žádost o jednorázovou podporu zájmové činnosti studentů. Žádost o podporu podávejte v listinné podobě na podatelně FHS UK, nebo elektronicky na adrese .

    Více informací najdete v sekci Podpora studentského života. (8. 10. 2019)


  • Akademický senát fakulty vyhlásil na svém zasedání dne 3. října 2019 volby do Akademického senátu FHS UK. Volby do AS FHS UK se budou konat v prosinci 2019. (3. 10. 2019)


  • Ve čtvrtek 3. 10. se konalo první zasedání AS FHS UK v ak. roce 2019/2020. Byly vyhlášeny volby do akademického senátu fakulty a byla zřízena volební komise. Volby se budou opět konat elektronicky. Byly schváleny podmínky přijímacího řízení v doktorských studijních programech pro akademický rok 2020/2021. (3. 10. 2019)


  • Zveme vás na přednášku o zásadách poskytování podpory zájmové činnosti studentům. Přednáška se uskuteční ve dvou termínech a to v úterý 15. 10. 2019 a v úterý 5. 11. 2019, vždy od 17.00. Přednášky jsou otevřeny všem studujícím z akademické obce FHS UK příp. i dalších fakult. Na přednášky není nutné se přihlašovat, pouze upozorňujeme, že zasedací místnost 6004 není nafukovací - proto proběhnou přednášky dvě, aby se dostalo na všechny.

    Více informací najdete zde. (2. 10. 2019)


  • Ve čtvrtek 5. 9. se uskutečnilo poslední zasedání AS FHS UK v tomto akademickém roce. Na zasedání se probíral především návrh složení nové vědecké rady fakulty, byla schválena půjčka od MFF UK určená k dofinancování přestavby nové budoucí budovy fakulty v Tróji a byly schváleny podmínky přijímacího řízení pro pregraduální programy na rok 2020/2021. (6. 9. 2019)


Archiv AKTUALIT

Otevřený dopis doc. Zdeňka Pince senátorům Akademického senátu FHS UK

Milé senátorky a senátoři!


To oslovení je možná trochu neobvyklé, chci jím ale vyjádřit, že i když jsem na Vás naštvaný, jste pořád „moji milí“, mám Vás rád, i když oslovit Vás jako obvykle „Vážení…“ se mi zjevně příčí.


Některé z Vás jsem učil, některé z Vás jsem volil, některé dokonce pokládám za své přátele, a všichni jste mí kolegové. Ale nechováte se podle toho. V poslední době se zvyšujícím se znepokojením sleduji, jak z jednání senátu a jeho usnesení zaznívají signály svědčící o snaze o konfrontaci a větší podíl na moci, která je v rámcích fakulty poněkud iluzorní a svědčí, obávám se, o trvající inspiraci v pokleslé vysoké politice.


Pro mne pohár trpělivosti přetekl, když jste při schvalování děkančina návrhu vědecké rady, prosadili hlasování tajné a hlasování o jednotlivých členech, abyste nakonec dva z navrhovaných nepotvrdili. K tomu nemohu mlčet. Nechci říci, že jste na to neměli, s prominutím, právo. Ale tvrdím, že toto Vaše rozhodnutí bylo hloupé, škodlivé a co je nejhorší nekolegiální.


Proč hloupé? Sami jste v diskusi připustili, že nemáte kompetenci k hlasování, protože některé kandidáty neznáte. Neuznávám argument, že paní děkanka měla připravit charakteristiky všech navrhovaných členů VR. Správně připravila jen představení nově navrhovaných, u těch, kteří již ve VR zasedali v minulých letech, to pokládala za zbytečné. Co jste to za senátory, kteří nevědí, koho mají ve Vědecké radě a koho schvalují?


Hloupé je také to, že zřejmě nechápete, jaký rozdíl je mezi schvalováním a volbou. Volba předpokládá výběr z předložených návrhů a hledá toho nejvhodnějšího. V tomto smyslu senát volí kandidáta na děkana. Schvalování je aktem, kterým schvalující více méně symbolicky vyjadřují souhlas s činem či činností toho, kdo je odpovědný. V tomto smyslu rektor schvaluje senátní volbu děkana a tímto vyjadřuje, že „nihil obstat“ tomu, aby zvolený řádně vykonával přidělený úřad či funkci. Rektor dost dobře nemůže neschválit senátní volbu s argumentem, že vybraná kandidátka je blondýnka, žena, nebo má zálibu ve filatelii či se mu jinak nezalíbila. Jeho souhlas je více méně procedurální a může reagovat záporně pouze v situaci, kdy zvolený kandidát nevyhovuje z hlediska platného zákona např. lustračního, nebo snad i v případě, že kandidát je notorický opilec či kolportuje dětskou pornografii.


Ve stejném smyslu senát fakulty nevolí vědeckou radu, ale schvaluje ji. Vyjadřuje podporu děkanovi, který si řádně vybral svůj poradní orgán, obdobně schvaluje i proděkany nebo rozpočet fakulty. Když se rozpočet ukáže jako špatný a má například za následek trestní stíhání, odpovědný je děkan, resp. tajemník fakulty, nikoli senát, i když právě ten, jej schválil definitivně. Nechoďte na mne s argumentací, že statutární směrnice zavazují orgány university či fakulty k tajné volbě, jde-li o personální otázky. Z uvedeného vyplývá, že v tomto případě se o personální otázky, tedy o otázky týkající se osob, nejedná. Nejde o volbu, ale o schvalování. Senát nemá řešit osobní kvality členů vědecké rady, ale podpoří nebo nepodpoří děkanovu volbu.


V případě, který zde probíráme, tedy senát neměl usilovat o hlasování po jednotlivých kandidátech, ale měl před rozhodnutím vyjádřit své pochybnosti a námitky. Pokud děkan námitky uzná, hlasování se odloží a děkan předloží nový návrh, pokud nikoli, hlasuje se „en bloc“, a jde fakticky o vyjádření důvěry děkanovi. Normální v případě záporného výsledku je děkanova nabídka odstoupení.


Vrcholem ale je „tajné schvalování“, ke kterému jste přistoupili hloupě se domnívajíce, že jde o tajnou volbu. Tajné schvalování je navíc nekolegiální, v tomto případě byste ve smyslu akademických tradic nemohli jednat bez přímé účasti těch, kterých se to týká. Vladimír Roskovec a Marek Špinka se o nic neucházeli, ani nikam nekandidovali. Paní děkanka je požádala o souhlas s pokračováním práce ve vědecké radě a oni souhlasili. Senát měl nepochybně právo odmítnout návrh paní děkanky jako takový, ale pokud chtěl některé členy vyloučit, měl zcela nepochybně povinnost udělat to jim tváří v tvář, vysvětlit, co proti nim má, eventuálně se omluvit. Senátorům ovšem nedošlo, že teď se bude muset jejich úkolu ujmout paní děkanka, ani to, že celá záležitost je docela pěkná ostuda pro celou FHS UK.


Abych nezůstal nic dlužen, nemohu nekonstatovat, že Vaše jednání má všechny rysy zemanovské inspirace v kause schvalování universitních profesorů. Předpokládám sice, že většina z Vás se k Zemanovcům vědomě nehlásí, ale podobnost je v tomto případě nepochybná a vyznívá ve Vašem případě hůře než v případě pana presidenta. Ten se alespoň pokusil uplatnit námitky morální povahy, vadil mu lustrační nález jednoho z postižených, i když na jmenování profesorem se lustrační zákon nevztahuje, nebo propagování homosexuality jiného, což je zcela podle zákona, a stydět by se měl pan president.


Vy jste se o nic podobného ani nepokusili, nemám-li brát vážně z kuloárů uniknuvší námitku proti Roskovcovu věku. Tomu se říká v právní terminologii diskriminace podle věku a je to nezákonné. U obou vadilo údajně to, že jsou ze vzdálených oborů a nevyznávají s vámi stejné paradigma.


Nezapírám, že oba jmenovaní a postižení jsou moji dlouholetí přátelé a oba jsem pro členství ve vědecké radě FHS UK navrhl já. Roskovce již před téměř dvaceti lety a Špinku relativně nedávno. Vladimír Roskovec byl až do převratu 1989 fyzik v jednom z ústavů ČSAV. Pověsil pak vědu na hřebíček a po boku takových jako byl Petr Vopěnka či Libor Pátý šel pomáhat budovat vysoké školství nekomunistického typu. Byl náměstkem ministra, vedoucím odboru financování vysokých škol, bez jeho pomoci bychom patrně nikdy nevznikli, myslím IZV UK. Málokdo ví tolik o financování vysokých škol a málokdo byl tak platným členem vědecké rady. Četl totiž svědomitě celou tu záplavu dokumentů, které ve smyslu předpisů musí vědecká rada schvalovat, i když jim vlastně většinou nemůže rozumět. Sedával pravidelně na zasedáních vedle mne a vždycky potřeboval probrat nějaký problém a pochopit, proč to asi musí být formulováno takto, protože jinak by to narazilo na stále bytelnější byrokratické bariéry. Pokud jde o paradigma. Tak to vyznáváme shodně, navíc všichni tři víme, že paradigmata jsou různá a podléhají změnám a módám. Proto se také všichni tři myslíme a vědecká rada jako celek by nás nepochybně podpořila, že paradigmata mají být konfrontována a mají být pěstována v diskusi a spolupráci. Představa, že vědeckou radu mají tvořit lidé jednoho paradigmatu, mi přijde obludná a zavání mi dobou, kdy tímto paradigmatem byl marxismus leninismus.


Marka Špinku znám od jeho věku týnegerského, je to jeden z nejlépe filosoficky vzdělaných přírodovědců a etolog par exellence. Nerozumím tomu, jak mohl někdo při zdravém rozumu hlasovat proti němu. Leda, že by bylo něco na tom, co rovněž vybublalo z kuloárů: Senát měl prý v úmyslu očistit vědeckou radu od starců a lidí ze vzdálených nespolečenskovědních oborů. Padala prý jména velmi renomovaných členů vědecké rady. Ta raději neuvedu, protože se obávám, že by se mohlo docela dobře stát, že by se za členství ve vědecké radě poděkovali, i když nakonec schváleni byli. V diskusi však bylo záhy zjevné, že taková očista by se neobešla bez rachotu a byla by z toho velká ostuda pro Fakultu. Tak hádám, aby senát zachoval tvář, našel si obětní beránky, kterých se nikdo zastávat nebude, a vyslal tak varovný signál o své důležitosti a náležitě se zviditelnil.


Nepíši tento dopis proto, že jsem také starý a cítím se ukřivděný. To vůbec. Již asi před půlrokem jsem naléhavě žádal paní děkanku, aby mne už do nové vědecké rady nenavrhovala, špatně slyším a vědecká rada zasedá v místnosti s mimořádně špatnou akustikou, a už mne to také nebaví. Vědecká rada je sice velká čest, ale také pořádný opruz a už vůbec to není tak, že by o členství ve vědecké radě byla nějaká tlačenice, zvláště pokud se jedná o zákonem nařízené externí členy. Paní děkanka spíše než vybírala navrhované na svém seznamu, přesvědčovala a přemlouvala. Agenda, kterou musí rada projednávat, je zbytečně byrokratická a na koncepční práci a diskusi zbývá jen málo času, v posledních letech už jsem materiály nečetl, jen prolistoval a teď vidím, že vyhazujete lidi, kteří řádně pracují, a ubývá i poslední radosti, kterou jsem z vědecké rady měl, že se občas potkám s lidmi, kterých si vážím, ale i těch ubývá.


Píši tento otevřený dopis proto, že se za Vaše rozhodnutí stydím a byl bych rád, kdybyste se zastyděli také, ale v to nedoufám. Pak byste revokovali své rozhodnutí a možná by se dalo i leccos zachránit. Nestydím se za všechny, studenty jsem nevolil a tak za ně nemám odpovědnost.


Volil jsem však učitele a za ty odpovědnost mám, proto je vyzývám, aby se nad svým dílem zamysleli a hlasování revokovali. Nemohu a nechci vám to přikazovat, ale rád bych věděl, kdo jak v tom tajném hlasování hlasoval. Očekávám, že mi to jednotlivě mailem sdělíte, to, abych příště věděl, koho nevolit a abych si Vás zase mohl vážit. Přiznání je polehčující okolnost a odpouštět je nejdůležitější možnost a povinnost člověka.Se srdečným pozdravem


Zdeněk Pinc


V Přišimasech 17. 9. 2019P. S. Na protest proti Vašemu rozhodnutí se vzdávám čestného členství ve Vědecké radě FHS UK.


P. P. S. Tento dopis pokládám za otevřený a posílám jej dotčené paní děkance, s tím, že předpokládám publikaci na stránkách FHS UK.

Vyjádření předsednictva AS FHS UK k otevřenému dopisu doc. Zdeňka Pince senátorům Akademického senátu FHS UK

V otevřeném dopise doc. Zdeňka Pince ze dne 17. 9. 2019 (zveřejněn dne 23. 9. 2019) byla zpochybněna procedura hlasování o vědecké radě FHS UK, které proběhlo na řádném jednání AS FHS UK dne 5. 9. 2019. Rádi bychom jako předsednictvo AS FHS UK, zodpovědné za procedurální správnost postupu, upozornili na to, že o vědecké radě lze hlasovat jak jako o celku, tak jednotlivě v tajném hlasování. Tajné hlasování o jmenování jednotlivých členů vědeckých rad není na UK neobvyklé a odpovídá i znění vysokoškolského zákona. Statut FHS UK pak výslovně uvádí, že senát dává děkanovi fakulty předchozí souhlas se jmenováním členů vědecké rady (čl. 9 odst. 3 písm. a). Úkolem akademických senátů je vyjádřit souhlas jak se složením vědecké rady jako celku a její reprezentace jednotlivých oborů provozovaných na příslušné fakultě či univerzitě, tak vědeckého profilu navrhovaných členů a není přitom neobvyklé, že v některých případech senát souhlas ke jmenování nedává. Pokud jde o příklad konkrétních praxí, lze uvést např. jednání AS UK ze dne 2. 3. 2018, AS FF UK ze dne 8. 2. 2018 (usnesení č. 108), či AS FSV UK ze dne 3. 4. 2018.Praha, 23. 9. 2019


Mgr. Jakub Marek, Ph.D., předseda AS FHS UK

Mgr. Hedvika Novotná, Ph.D., místopředsedkyně AS FHS UK

Bc. Magdaléna Voldřichová, místopředsedkyně AS FHS UK

Druhý a poslední otevřený dopis AS FHS UK, tentokrát jeho předsednictvu

Dámy a pane!


Vaše vyjádření k mému předchozímu dopisu potvrdilo mé nejhorší obavy. Již nějaký čas pozoruji, jak se i vy inspirujete manýrami tzv. vysoké politiky, kterou pokládám za stejně pokleslou jako nebezpečnou. Jejím základem je pokleslá diskuse, která je založena na základním grifu, kdy podsuneme protivníkovi něco, co netvrdil a oč neusiloval, a to pak důkladně vyvrátíme.

To přesně jste udělali. Já jsem v žádném případě nezpochybnil procedurální stránku Vašeho rozhodnutí, já jsem Vaše rozhodnutí kritizoval jako špatné a to z více důvodů. Ani ve snu by mne nenapadlo, zpochybňovat, že jste neměli právo rozhodnout tak, jak jste rozhodli, a že vaše rozhodnutí má, při troše zlé vůle, oporu v předpisech.


Skutečnost, že podobně špatně rozhodovali i jiné senáty UK mne nepřekvapuje. Překvapilo mne spíše, že se jich dovoláváte. Předpokládal jsem, že Fakultě humanitních studií jsou takové manýry cizí. Bohužel jsem se mýlil. Omluvte pořekadlo: Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá. I ve Vámi zmíněných příkladech jde o exemplární trénink senátorů na uplatnění v tzv. velké politice a o hluboce mylnou analogii, že ve vztahu děkana a senátu fakulty jde o podobný vztah jako mezi vládou a parlamentem. O těchto věcech ale nechci diskutovat, ty jsou záležitostí názoru a ten chápu v geometrickém smyslu.


Kdybych měl v úmyslu zpochybnit procedurální stránku, nepsal bych Vám, obrátil bych se na legislativní komisi senátu UK a hledal bych cestu, jak vaše rozhodnutí zvrátit. To jsem neudělal a neudělám, protože to vlastně nestojí zato. Z praktického hlediska je dosti podružné, zda ten či onen je či není ve vědecké radě. Vaše jednání v této kause a nejenom v ní má dle mého mínění význam morální. A proto jsem Vás vyzýval, abyste se nad sebou zamysleli. To jste, obávám se, neudělali, a tím jste u mne prohráli na celé čáře. Naštěstí ne všichni.


Té zlé vůle, kterou je potřeba k zlovolné interpretaci statutů, pravidel, zákonů či ústavy, bylo na vaší straně požehnaně. Je veřejným tajemstvím, že v předmětné při nešlo o vědecký profil a kompetenci Marka Špinky či Vladimíra Roskovce ani dalších členů vědecké rady. O té, jak jste sami uváděli, víte jen málo, a bohorovnost, se kterou se hlásíte ke kompetenci členů vědecké rady vyjadřovat je zarážející a v nesouladu s celou universitní tradicí.


V celé při šlo přeci o dlouhodobější hrátky mezi senátem a paní děkankou a senát využil možnosti a vyslal signál. Odnesli to dva nevinní, kompetentní a nezainteresovaní, holt: když se kácí les, létají třísky. Vadí vám prý, že se paní děkanka příliš věnuje nové budově fakulty a nedbá dostatečně na štábní kulturu materiálů pro akademický senát. Pokud je to pravda, pak nás potěš Pán Bůh! Zvolili jsme si opravdu senát k obrazu svému. Dovolte otázku, na kterou odpovězte sobě, nikoli mně: Co je důležitější?


Předchozí dopis jsem poslal také oběma dotčeným, přes celou kausu se přenesli velkoryse, na rozdíl ode mne, já jsem s Vámi, jakožto institucí skončil a budu počítat dny do dalších voleb, nejsem typ revolucionáře.


Je mi Vás vlastně líto, kdysi jsme společně patřili k fakultě, která hledá smysl. Vy už jste ten svůj zřejmě našli: být jako ti druzí, splynout s universitou řízenou jako firma. Andrej Babiš by z Vás měl radost.


S normalizačním pozdravem: nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůře!Zdeněk Pinc


Přišimasy 24. 9. 2019

Další činnost senátu fakulty


Poslední změna: 15. říjen 2019 08:55 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

U Kříže 8

158 00 Praha 5 - Jinonice


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám