Opatření děkana FHS UK č. 13/2019

Název:

Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání CŽV 7: Supervizor v pomáhajících profesích pro ak. rok 2019/2020

K provedení:

Řád celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy; Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 68/2017 a č. 71/2018

Účinnost:

17. června 2019


Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání CŽV 7: Supervizor v pomáhajících profesích pro ak. rok 2019/2020

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy a Opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 68/2017 a č. 71/2017 vydávám toto opatření děkana.


Čl. 2: Obecná ustanovení

 1. Pro akademický rok 2019/2020 vyhlašuji tříletý zájmový program celoživotního vzdělávání CŽV 7: Supervizor v pomáhajících profesích (dále jen „program“).

 2. Kurz je určen pro sociální pracovníky a jiné pracovníky pomáhajících profesí v přímé péči, kteří splňují požadavky k přijetí podle kritérií svazu národních asociací supervize (ANSE). Cílem kurzu je podpořit během tří let zralé odborníky v pomáhající profesi v jejich profesním zrání do role supervizora. Hlavním zdrojem učení je po krátké teoretické přípravě zahájení učební supervizní praxe a její zvládání na základě poskytnuté metodiky a vícestranné podpory učení.

 3. Garantem programu je doc. PhDr. Zuzana Havrdová, CSc.

 4. Program bude uskutečňován v českém jazyce.

 5. Program bude uskutečňován kombinovanou formou v rozsahu 480 hodin.

 6. V rámci programu budou přijatí uchazeči navštěvovat stanovené kurzy na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) dle stanoveného učebního plánu.

 7. Výuka probíhá jako součást blokové magisterské výuky supervize na fakultě.

 8. Praxi v supervizi si zajišťuje účastník sám s podporou Katedry řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích FHS UK.

 9. Podrobné informace o programu, včetně podmínek přijetí, jsou zveřejněny ve Studijním informačním systému Univerzity Karlovy (dále jen „SIS“) v sekci “Evidence programů CŽV“ a na webu fakulty.


Čl. 3: Přijímání do programu

 1. O přijetí do programu rozhoduje na základě splnění požadavků k přijetí garant programu. Počet přijatých účastníků je omezen, skupina nepřesáhne 10 účastníků.

 2. Požadavky k přijetí vycházejí z evropských norem pro vzdělávání v supervizi a jsou následující:

    a. 

  absolvování vysoké školy (Bc., Mgr.) - členská škola ASVSP nebo studium humanitního směru;

    b. 

  5 let kontinuální praxe v pomáhající profesi (alespoň dva roky přímá práce s klientem, zkušenosti s řízením jsou vítány);

    c. 

  absolvent dlouhodobého sebezkušenostního výcviku (min. 2 roky má za sebou);

    d. 

  doklad o absolvování vzdělávacích kursů v metodách reflektující práce se sebou, klienty a se skupinou či organizací v rozsahu min. 150 hod.;

    e. 

  doklad o přijetí vlastní supervize v rozsahu 60 hod. (týmové, skupinové; min. 10 hod. individuální) - doporučení supervizora ke kursu je vítáno;

    f. 

  zkušenosti s vedením či vzděláváním dospělých;

    g. 

  osobnostní předpoklady pro roli supervizora.


Čl. 4: Absolvování programu

 1. Účastník programu průběžně vede různé formy supervize a učí se zvládat sledované aspekty supervizní práce. Požadavky kursu naplňuje v průběhu tří let, je-li zkušený, může skončit dříve. Doklady o své práci ukládá do portfolia supervizora. Portfolio v závěru kursu předkládá komisi k hodnocení, obhajuje kazuistiku a videozáznam své cvičné supervize.

 2. Absolvent programu, který splnil všechny požadavky stanovené učebním plánem a obhájí portfolio Supervizora v pomáhajících profesích, obdrží osvědčení o absolvování tohoto programu.


Čl. 5: Úplata za uskutečňování programu

 1. Program je uskutečňován za úplatu ve výši 30 000 Kč, kterou lze rozložit do tří splátek.

 2. Absolventům navazujícího magisterského oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích, kteří studovali „Řízení“, budou uznány absolvované předměty a v tomto případě bude program uskutečňován za úplatu ve výši 24 000 Kč, kterou lze rozložit do tří splátek.

 3. Cena nezahrnuje individuální supervize ani pronájem prostor mimo výuku pro intervize či supervize, které poskytuje účastník ve své praxi.

 4. Informace o způsobu úhrady a termínu její splatnosti budou přijatým uchazečům rozeslány po zpracování přihlášky spolu se smlouvou.

 5. Na základě písemné žádosti zájemce nebo účastníka programu může být úplata za uskutečňování programu v jednotlivých a odůvodněných případech snížena nebo prominuta. O snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje děkan fakulty. Na snížení ani prominutí úplaty nemá účastník nárok.


Čl. 6: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 17. června 2019.
V Praze dne 10. června 2019


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 3. prosinec 2019 12:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám