Opatření děkana FHS UK č. 17/2019

Název:

Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za rok 2019

K provedení:

-

Účinnost:

8. října 2019

Příloha č. 1: Pokyny k provedení inventarizace pro rok 2019


Předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací a k provedení inventarizace na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za rok 2019

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souvislosti s blížícím se koncem roku a povinností zaúčtovat všechny účetní operace týkající se roku 2019, vydávám tento závazný harmonogram termínů pro předložení dokladů ke zpracování.


Čl. 2: Harmonogram termínů

 1. Faktury přijaté:

    a. 

  faktury od dodavatelů včetně plateb do zahraničí předat ekonomickému oddělení (dále jen „EO“) k provedení příkazu k úhradě peněžnímu ústavu do 11. 12. 2019;

    b. 

  u dosud proplacených „proforma“ faktur či zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury daňového dokladu do 11. 12. 2019.


 2. Faktury vydané:

    a. 

  faktury externí - předat EO do 11. 12. 2019;

    b. 

  faktury interní - předat EO do 11. 12. 2019.


 3. Pokladna – drobné výdaje v hotovosti do 11. 12. 2019.


 4. Stipendia – podklady pro vyplacení stipendií předat příslušným oddělením do 10. 12. 2019.


 5. Podklady pro mzdovou účtárnu, tj. podklady pro likvidaci:

    a. 

  náhrad za dovolenou do 16. 12. 2019;

    b. 

  náhrad dávek nemocenského pojištění do 3 dnů od vzniku pracovní neschopnosti;

    c. 

  náhrad při ošetřování člena rodiny do 3 dnů od vzniku nároku;

    d. 

  dále podklady pro vyplácení odměn a základní data u eventuálně nově přijatých pracovníků do 13. 12. 2019.


 6. Vyúčtování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce předat personálnímu oddělení do 13. 12. 2019.


 7. Stálé provozní zálohy a mimořádné zálohy – vyúčtovat do 11. 12. 2019. V prosinci nebudou vypláceny žádné zálohy.


 8. Cestovní příkazy včetně zahraničních služebních cest vyúčtovat na referátu pracovních cest (místnost č. 5005) do 29. 11. 2019.


 9. Rozpočtové prostředky projektů – účetní doklady, týkající se projektů předat EO nejpozději:

    a. 

  GA UK a SVV – 29. 11. 2019;

    b. 

  GA ČR – 6. 12. 2019;

    c. 

  TA ČR – 6. 12. 2019;

    d. 

  AZV – 6. 12. 2019;

    e. 

  CŽV, U3V – 6. 12. 2019;

    f. 

  EMM – 6. 12. 2019;

    g. 

  RUV – 6. 12. 2019;

    h. 

  IP – 6. 12. 2019;

    i. 

  UNCE – 6. 12. 2019;

    j. 

  SSP – 6. 12. 2019;

    k. 

  NAKI – 6. 12. 2019;

    l. 

  Progres – 6. 12. 2019;

    m. 

  Ostatní – 6. 12. 2019.


 10. Provedení inventarizace pro rok 2019Příloha č. 1


 11. Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají:

    a. 

  tajemník fakulty

    b. 

  proděkan pro vědu a výzkum

    c. 

  proděkan pro rozvoj

    d. 

  studijní proděkani

    e. 

  vedoucí modulů, kateder a pracovišť


Čl. 3: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 8. října 2019.
V Praze dne 7. října 2019


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 3. prosinec 2019 12:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám