VŘ OA (úvazek 0,75) Společenskovědní modul 11_2019

Čj: UKFHS/307085/2019-1


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


V souladu s čl. 2 odst. 1. Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy tímto vypisuji výběrové řízení na pozici odborného asistenta/odborné asistentky se zaměřením na psychologii pro pracoviště Společenskovědní modul Fakulty humanitních studií UK, ve výši pracovního úvazku 0,75.


Náplň práce:

- - aktivní spolupráce při vytváření studijního kurikula v psychologii v rámci studijního programu Studium humanitní vzdělanosti;

- - výuka v souladu s výší úvazku; vedení a oponování kvalifikačních prací; účast při obha-jobách, státních závěrečných zkouškách a dalších činnostech pracoviště;

- - výzkumná a publikační činnost; participace na vědeckovýzkumném potenciálu praco-viště.


Požadavky k výběrovému řízení:

- Ph.D. v oboru psychologie;

- zkušenost s realizací výuky základních psychologických disciplín;

- doložená výzkumná orientace v oblasti klinické psychologie, vývojově orientované kli-nické psychologie, nebo se zaměřením na klinická témata psychologie jazyka a gramot-nosti;

- doložená publikační činnost v oboru psychologie;

- zkušenost s realizací empirického výzkumu v psychologii, zkušenost se získáváním gran-tové podpory pro výzkum;

- předchozí pedagogická praxe na VŠ v rozsahu minimálně 5 let.


Požadované podklady:

- strukturovaný životopis se zdůrazněním předchozí akademické zkušenosti (vč. seznamu doposud vedených kvalifikačních prací);

- výběrový seznam publikační činnosti;

- motivační dopis představující odbornou specializaci uchazeče/ky doplněný o nástin dal-šího akademického a vědeckého rozvoje;

- vybraný příklad vlastní badatelské činnosti (článek, kapitola, manuskript);

- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.


Nástup: od 1. ledna 2020 nebo dle dohody.

Přihlášky s výše uvedenými podklady zasílejte nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výběrového řízení, tj. do 7. prosince 2019 včetně (razítko poštovního úřadu), na adresu:


Fakulta humanitních studií UK

Martina Kořínková, personální oddělení

U Kříže 8

158 00 Praha 5

e-mail: martina.korinkova@fhs.cuni.cz


Praha 8. listopadu 2019


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK

Poslední změna: 7. listopad 2019 16:25 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám