Opatření děkana FHS UK č. 6/2020

Název:

Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání CŽV 45: Odborná příprava průvodců demokratickou kulturou ve školách II - externí průvodci v akademickém roce 2019/2020

K provedení:

-

Účinnost:

21. května 2020


Vyhlášení programu celoživotního vzdělávání CŽV 45: Odborná příprava průvodců demokratickou kulturou ve školách II - externí průvodci v akademickém roce 2019/2020Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu s Řádem celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy a opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 68/2017 a č. 71/2017 vydávám toto opatření děkana.


Čl. 2: Obecná ustanovení

  1. Na letní semestr akademického roku 2019/2020 vyhlašuji zájmový program celoživotního vzdělávání CŽV 45: Odborná příprava průvodců demokratickou kulturou ve školách II - externí průvodci.

  2. Cílem kurzu je proškolit specialisty, především tzv. externí průvodce demokratickou kulturou pro školy. Ti jsou vybaveni potřebnými znalostmi, dovednostmi, zkušenostmi a porozuměním potřebným k tomu, aby v průběhu kurzu i po jeho skončení mohli v roli externího průvodce vstupujícího do školy zvenčí v praxi podporovat rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu dle kompetenčního modelu Rady Evropy (dále jen CDC) přímo na konkrétních pražských školách. Splněním cíle dojde k zásadnímu posílení nedostatečné odborné kapacity ve vztahu k demokratické kultuře v prostředí pražských škol a k podpoření těchto škol v jejich individuálním rozvoji demokratického, resp. proinkluzivního klimatu.

  3. Garantem programu je Mgr. Jan Tuček.

  4. Program bude uskutečňován v českém jazyce.

  5. Program bude uskutečňován prezenční formou v rozsahu 64 hodin.

  6. Výuku uskutečňuje Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy ve spolupráci s Centrem občanského vzdělávání.

  7. Podrobné informace o programu, včetně podmínek přijetí a absolvování, jsou zveřejněny ve Studijním informačním systému Univerzity Karlovy (SIS) v sekci “Evidence programů CŽV“ a na webu fakulty https://fhs.cuni.cz/FHS-1669.html.


Čl. 3: Absolvování programu

Po splnění všech stanovených podmínek absolvování programu získá účastník 8 ECTS kreditů a osvědčení o absolvování programu.


Čl. 4: Úplata za uskutečňování programu

Program je uskutečňován bezplatně.


Čl. 5: Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 21. května 2020.
V Praze dne 21. května 2020


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 20. červenec 2022 10:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám