Opatření děkana FHS UK č. 8/2020

Název:

Distanční forma studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v akademickém roce 2019/2020 podmíněná nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR dne 12. března 2020 a mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou a ministerstvy ČR

K provedení:

Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově

Účinnost:

21. května 2020


Distanční forma studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v akademickém roce 2019/2020 podmíněná nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR dne 12. března 2020 a mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou a ministerstvy ČRČl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu se Zvláštními pravidly studia na Univerzitě Karlově schválenými akademickým senátem UK dne 3. dubna 2020 vydávám toto opatření děkana.


Čl. 2: Výuka

 1. Výuku v rámci studijních programů či studijních oborů (dále jen „studijní program“) je možno uskutečňovat distanční formou, a to bez ohledu na formu studia stanovenou v akreditaci daného studijního programu.

 2. O formě distanční výuky jednotlivých předmětů rozhodují jejich garanti, a to po dohodě s garantem příslušného studijního programu.

 3. O změně formy výuky daného předmětu informuje studující garant tohoto předmětu.

 4. Pro programy celoživotního vzdělávání platí stejná pravidla uvedená v čl. 2 odst. 1, 2 a 3.


Čl. 3: Kontroly studia

 1. Kontroly studia studijního předmětu (dále jen „předmět“) je možné uskutečňovat distanční formou, a to bez ohledu na formu stanovenou v akreditaci daného studijního programu.

 2. O umožnění distanční formy kontroly studia rozhoduje u daného studijního programu jeho garant.

 3. O distanční kontrole studia konkrétního předmětu rozhoduje garant studijního programu po dohodě s garantem předmětu.

 4. O zavedení distanční formy kontroly studia daného předmětu informuje studující garant tohoto předmětu.

 5. Studujícím, kteří nemohou nebo nechtějí splnit podmínky distanční formy kontroly studia, zajistí garant daného předmětu podle možností podmínky pro její prezenční plnění.

 6. Státní zkoušky nebo jejich části, státní doktorské zkoušky a obhajoby disertačních prací (dále jen „státní zkoušky”), je možné uskutečňovat distanční formou.

 7. O umožnění distanční formy státních zkoušek v daném studijním programu rozhoduje garant tohoto studijního programu.

 8. O umožnění distanční formy státních zkoušek v daném studijním programu informuje studující garant studijního programu.

 9. Studujícím, kteří nemohou nebo nechtějí splnit podmínky distanční formy státní zkoušky, zajistí garant daného programu podle možností podmínky pro její prezenční plnění.

 10. Kompletaci protokolu a jeho založení do složky studujícího v případě distanční formy státních zkoušek zajistí u každé této zkoušky předseda příslušné zkušební komise. Podpisy jednotlivých členů komise lze nahradit podpisem elektronickým, případně odsouhlasením prostřednictvím e-mailové komunikace.

 11. Období pro konání státních zkoušek je nutné zveřejnit alespoň jeden měsíc předem, přesné termíny alespoň 15 dní předem.


Čl. 4: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 21. května 2020.
V Praze dne 21. května 2020


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 20. červenec 2022 10:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám