Opatření děkana FHS UK č. 13/2020

Název:

Odchylný postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

K provedení:

Opatření rektora Univerzity Karlovy 30/2020

Účinnost:

13. července 2020


Odchylný postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na Fakultě humanitních studií Univerzity KarlovyČl. 1: Úvodní ustanovení

Toto opatření je vydáno v souladu s čl. 13 odst. 2 Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 30/2020: Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v rámci Univerzity Karlovy (dále jen „opatření rektora 30/2020“), a upravuje odchylný postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu II. kategorie, tedy zakázek, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH činí v případě veřejných zakázek na dodávky a služby 100 000,01 Kč - 500 000 Kč a na stavební práce 200 000,01 Kč - 2 000 000,- Kč (dále jen „veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie“).


Čl. 2: Odchylný postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu II. kategorie

  1. Odchylný postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu II. kategorie se řídí čl. 14 opatření rektora 30/2020.

  2. Výše uvedeným odchylným postupem při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu II. kategorie není nijak dotčena povinnost zadavatele zajistit, aby postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. a II. kategorie byl v souladu s pravidly efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti a se základními zásadami zadávání veřejných zakázek dle § 6 ZZVZ.


Čl. 3: Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 13. července 2020.

  3. Tímto opatřením se k datu nabytí jeho účinnosti zrušuje opatření děkana č. 1/2017.
V Praze dne 13. července 2020


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 20. červenec 2022 10:22 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám