COVID-19Fakulta humanitních studií situaci ohledně šíření nemoci COVID-19 pečlivě sleduje a informace pravidelně aktualizuje, a to vždy v souvislosti s vývojem situace a na základě doporučení příslušných orgánů a Univerzity Karlovy.
Aktuálně platná opatření týkající se COVID-19 (24. 11. 2021)


Sdělení UK pro studenty, uchazeče o studium a zaměstnance v souvislosti s covid-19


Pro vstup do budovy není vyžadována registrace na recepci, ani prokázání negativního výsledku testu na covid-19.Ve všech společných vnitřních prostorách fakulty je povinné mít nasazený respirátor.


 • Studenti: je-li přítomno více než 50 osob, musí mít od 15. 11. 2021 nasazený respirátor i studenti usazení v lavicích. Vzhledem k aktuální zhoršující se epidemii však doporučujeme studentům, aby si respirátory nechali nasazené během výuky i v případě menší účasti.


 • Vyučující: mohou odložit respirátor během výuky v případě, že byli očkováni proti onemocnění covid-19, dále v případě vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení respirátoru, pokud dodržují od ostatních odstup alespoň 1.5 m. Odložit respirátor mohou i v případě zkoušení, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1.5 metru.


 • Zaměstnanci: musí mít nasazenou ochranu dýchacích cest v době výkonu práce na pracovišti, je-li odstup mezi zaměstnanci menší než 1.5 m.Aktuálně studenti nemusí dokládat bezinfekčnost za účelem účasti na vzdělávacích akcích a zkouškách. Studenti ubytovaní na kolejích musejí dokládat bezinfekčnost pravidelně (více informací viz Koleje).
Výuka a zkoušení

Akademické obřady – promoce

Doporučený postup v případě kontaktu s pozitivní osobou

Ochrana dýchacích cest

Testování zaměstnanců

Koleje

UK Point, poradny Centra Carolina, sportovní centrum Hostivař

Knihovna FHS UK a univerzitní knihovny

Kontakty

Návod na přihlašování do aplikací k online výuce (MS Teams a Office 365)

Odkazy a prohlášeníVýuka a zkoušení

Zkoušky a výuku je možné konat bez kapacitních omezení. Dle aktuálně platných opatření studenti nemusí dokládat bezinfekčnost za účelem účasti na vzdělávacích akcích a zkouškách.


Pro studenty platí, že jsou-li dodrženy rozestupy minimálně 1.5 m a přítomno je 50 osob a méně, je možné sundat ochranu dýchacích cest v průběhu konání zkoušky či výuky - rozhodnutí o povolení sundání ochrany dýchacích cest je však vždy na posouzení konkrétního vyučujícího. Vzhledem k aktuální zhoršující se epidemii však doporučujeme studentům, aby si respirátory nechali nasazené i během výuky.


Vyučující mohou odložit respirátor pouze v případě, že byli očkováni proti onemocnění covid-19, nebo v případě, že se jedná o vzdělávací aktivitu, jejíž charakter neumožňuje nošení respirátoru.


Způsob, jakým bude organizována výuka v ZS 21/22, bude záležet na vývoji aktuální epidemické situace. Vzhledem ke stávajícím platným celostátním nařízením se předpokládá, že výuka v nadcházejícím zimním semestru proběhne standardně, tedy prezenčně v souladu s akreditací. Dle uvážení garantů SP je možné do běžného provozu začlenit osvědčené prvky distanční výuky. V případě nemožnosti účastnit se prezenční výuky z opodstatněných důvodů zajistí vyučující průchod studiem všem studujícím, tedy tzv. hybridní výukou.Akademické obřady - promoce

Od 23. 11. 2021 jsou promoce z rozhodnutí rektora UK zrušeny a budou uskutečněny v náhradním termínu.Doporučený postup v případě kontaktu s pozitivní osobou

V případě potvrzené pozitivity určuje závazná karanténní opatření hygienická stanice.


Níže naleznete fakultou doporučený postup v případě kontaktu s pozitivní osobou.


Pozitivní vyučující

1. Informuje všechny studenty a osoby, se kterými byl na fakultě v kontaktu (dotyční by si měli hlídat svůj zdravotní stav s ohledem na příznaky nemoci covid-19).

2. Kontaktuje garanty odpovídajících studijních programů, se kterými se dohodne na způsobu výuky (ten následně sděluje studentům).

3. V případě online výuky kontaktuje pro otevření místnosti a zajištění přenosu výuky studentům, kteří se nachází fyzicky v budově, tajemnice/tajemníky odpovídajících studijních programů.

4. Pozitivní výsledek PCR testu hlásí na .

5. V případě pracovní neschopnosti informuje mzdovou účetní.Pozitivní administrativní zaměstnanec

1. Postupuje dle pokynů hygienické stanice.

2. Pozitivní výsledek PCR testu hlásí na .

3. V případě pracovní neschopnosti informuje mzdovou účetní.Pozitivní student

1. Informuje vyučující, se kterými byl na fakultě v kontaktu. V e-mailu vyučujícímu upřesní datum a název kurzu, jehož se účastnil.

2. Ostatní vyučující kontaktuje v případě potřeby – např. z důvodu omluvy absence, žádosti o online účast na výuce atd.

3. Zcela na dobrovolné bázi může hlásit pozitivní výsledek PCR testu na .Vyučující, který měl v kurzu pozitivního studenta

1. Vyučující, ke kterému se dostane informace o pozitivním studentovi, jenž byl přítomen na výuce, kontaktuje zbývající studenty daného kurzu s informací, aby si hlídali svůj zdravotní stav, zda nevykazují příznaky covid-19, a sám dbá na případné změny svého zdravotního stavu.

2. Zajistí adekvátní náhradu výuky studentům, kteří se z důvodu karantény nemohou účastnit prezenčně.Ochrana dýchacích cest

Ve společných prostorech fakulty (budov UK) je povinné mít zakrytá ústa i nos respirátorem či jiným ochranným prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94 %.


Studenti: od 15. 11. 2021 musí mít nasazený respirátor i studenti usazení v lavicích, je-li přítomno více než 50 osob.


Vyučující: mohou odložit respirátor v případě, že byli očkováni proti onemocnění covid-19, dále v případě vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení respirátoru, pokud dodržují od ostatních odstup alespoň 1.5 m. Odložit respirátor mohou i v případě zkoušení, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1.5 metru.


Zaměstnanci: je-li odstup mezi zaměstnanci menší než 1.5 m, musí mít zaměstnanci nasazený respirátor po dobu výkonu práce na pracovišti.Testování zaměstnanců

Od 29. 11. 2021 je zavedena povinnost pravidelného testování zaměstnanců, a to v tomto rozsahu:


 • 1. Všem zaměstnavatelům na území České republiky se nařizuje zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, a to provedeného na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou) nebo provedeného prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) prováděného poskytovatelem zdravotních služeb, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden.


 • 2. Všem zaměstnancům se nařizuje na výzvu zaměstnavatele podstoupit rychlý antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 ve stanovené frekvenci, nejde-li o zaměstnance, který se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkává se třetími osobami, s výjimkou osob žijících ve stejné domácnosti. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.


 • 3. V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test, nařizuje se zaměstnavateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. Zaměstnanci, který odmítne podstoupit test, se nařizuje nosit ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, po celou dobu přítomnosti na pracovišti, s výjimkou doby, dodržovat rozestup alespoň 1,5 m od ostatních osob a stravovat se odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest. Zaměstnavateli se nařizuje zajistit organizačním opatřením omezení setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami na nezbytnou míru.


Povinnost pravidelného testování se nevztahuje na osoby, které:


 • a) jsou očkované proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku,


 • b) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,


 • c) podstoupily v posledních 7 dnech RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,


 • d) podstoupily v posledních 7 dnech rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem.


Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli uvedené skutečnosti prokázat, a to:


 • 1. skutečnost podle bodu a) národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 ; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití;


 • 2. skutečnosti podle bodu b) až d) záznamem v Informačním systému infekčních nemocí nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.Zaměstnancům, kteří si sami provedli nebo jim byl proveden test podle čl. I, se nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní, bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2, opustit pracoviště do místa svého aktuálního bydliště a v případě, že šlo o test neprováděný poskytovatelem zdravotních služeb, uvědomit bezodkladně o výsledku testu poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, pokud tak zaměstnavatel stanovil, jinak svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě praktické lékařství pro děti a dorost. Pokud zaměstnanec nemůže uvědomit poskytovatele zdravotních služeb podle věty první, je povinen kontaktovat jiného poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu. Nepřítomnost na pracovišti z důvodu pozitivního výsledku testu se považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele do obdržení výsledku konfirmačního vyšetření.


Koleje

Od 22. 11. 2021 se není možné při vstupu do kolejí prokázat samotestem. Studenti ubytovaní na kolejích se musí každých 7 dnů prokázat jedním z těchto způsobů:


 • potvrzením o ukončeném očkování proti covid-19, nebo

 • potvrzením o prodělání nemoci (180 dnů od prvního pozitivního testu u laboratorně potvrzeného onemocnění covid-19), nebo

 • negativním výsledkem PCR testu ne starším 72 hodin, nebo

 • negativním výsledkem antigenního testu ne starším 24 hodin.UK navázala spolupráci s testovacím týmem provozovatele zdravotnických služeb, u kterého bude možné absolvovat antigenní test (s potřebným oficiálním potvrzením) za zvýhodněnou cenu 160,- Kč. Testování bude probíhat každé pondělí v níže uvedených místech a časech:


Kolej Hvězda (vrátnice bloku 3)

8.30 – 12.00

Koleje Jižní Město (vrátnice koleje Otava)

9.00 – 13.00

Kolej 17. listopadu (vrátnice blok B)

13.00 – 16.00Podrobnější informace naleznete v dopise kvestora UK.Pokud bude výsledek testu pozitivní – student tento výsledek neprodleně oznámí pověřené osobě, případně na email . Student je povinen neprodleně podstoupit karanténu, kde vyčká dalších pokynů a výsledek testu bude oznámen hygienické stanici.UK Point, poradny Centra Carolina, výcviková střediska

Výdejní centra průkazů UK

Všechna výdejní centra průkazů UK jsou v provozu. Aktuální otvírací hodiny si můžete ověřit na webových stránkách.


Psychologické, sociální, právní i kariérní poradny Centra Carolina fungují bez omezení. Forma konzultace závisí na dohodě poradce a studenta.

V případě jakýchkoliv dotazů v této věci se neváhejte obrátit na  .


Výcviková střediska a Sportovní centrum Hostivař

Výcviková střediska se řídí nařízeními, která platí pro provoz ubytovacích zařízení (hotelů, pensionů atd.).Knihovna FHS UK a univerzitní knihovny

Otvírací dobu knihovny sledujte na jejím webu.


Studium v knihovně je povoleno za dodržení platných vládních opatření (tj. nasazená ochrana nosu a úst, dodržení rozestupů, omezený počet osob na m2).


V případě potřeby se můžete obracet na e-mail .


Nabídka elektronických informačních zdrojů

Nabídka elektronických informačních zdrojů je dostupný zde.


Studenti UK mohou využít odborné kolekce v online režimu služby BookPort a další elektronické zdroje. Komplexní přístup ke všem zdrojům dostupným na UK poskytuje Portál EIZ.


Dotazy k přístupnosti jednotlivých dokumentů lze řešit na adrese Ústřední knihovny UK (e-mail: ).


Fakultní knihovny

Podrobnosti o provozu jednotlivých fakultních knihoven naleznete na webových stránkách knihoven.Kontakty

Celouniverzitní kontakt

Pro e-mailové dotazy týkající se koronavirové epidemie byla vytvořena adresa a telefonní číslo +420 224 491 850 (provoz univerzitní infolinky pondělí–čtvrtek 9.00-16.00 hod., pátek 9.00-15.00 hod.).


Fakultní kontakt

Dotazy související s fakultními koronavirovými opatřeními můžete zasílat na adresu .


Další důležité kontakty

V případě akutní krizové pomoci kontaktujte telefonicky svého obvodního lékaře nebo krajskou hygienickou stanici.


Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s koronavirem: 1212


Nonstop help linky Státního zdravotního ústavu: +420 724 810 106, +420 725 191 367 nebo +420 725 191 370Návod na přihlašování do aplikací k online výuce (MS Teams a Office 365)

 • Pro přihlašování do MS Teams a jakýchkoliv aplikací Office 365 se řiďte postupem uvedeným na webových stránkách univerzity zde, část Návody na práci v MS Teams. Pokud se potřebujete správně připojit poprvé, tak postupujte dle návodu Jak se přihlásit do celouniverzitního prostředí Office 365 (a ne dle návodu Jak se přihlásit do celouniverzitního MS Teams – ten využijte, pokud jste se již někdy správně přihlásili do prostředí Office 365).


  Proč: MS Teams je součástí prostředí Office 365 a k přihlášení nevyužívá e-mailové adresy, kterou jako kontaktní adresu uvádíte ve Studentském informačním systému (SIS). Využívá loginu v podobě VašeČísloOsobyUKČO@cuni.cz. Toto číslo naleznete v SISu ve vašich Osobních údajích nebo na ISIC kartě pod vaší fotografií.


  Jedině pomocí tohoto – a žádného jiného – přihlášení budete mít přístup ke všem výukovým materiálům v MS Teams nezbytným pro zdárný průběh online výuky.


 • Nastavte si přesměrování e-mailů. Všechny upozornění z týmů vašich kurzů, upozornění na možné schůzky nebo konverzace z MS Teams (nebo jiných aplikací Office 365) nejsou zasílány na vaši e-mailovou adresu, kterou uvádíte jako kontaktní adresu v SIS. Jsou zasílány na e-mailovou adresu, která je vám zřízena zároveň s konfigurací vašeho přihlášení do aplikací Office 365 (včetně Teams) ve tvaru VašeČísloOsobyUKČO@o365.cuni.cz. Proto je zapotřebí, abyste si nastavili přesměrování e-mailů.


  Jak na to:

  i) Otevřete si tuto svou e-mailovou schránku VašeČísloOsobyUKČO@o365.cuni.cz v online aplikaci Outlook. Dostanete se do ní pomocí nalogování do prostředí Office 365 (návod výše) na https://www.office.com/. Outlook najdete v menu aplikací na levé straně.

  ii) Ve své e-mailové schránce v aplikaci Outlook si nastavte přeposílání notifikačních e-mailů na svoji kontaktní e-mailovou adresu, kterou uvádíte v SISu. Návod na přeposílání najdete zde.


  Proč: Toto přeposílání vám umožní být v kontaktu s aktualitami ve vašich kurzech (= týmech) v Teams, i pokud nebudete mít aplikaci Teams často otevřenou.


Velké poděkování za vypracování návodu patří Mgr. et Mgr. Tereze Jiroutové Kynčlové, Ph.D., Mgr. Lubice Kobové, Ph.D., doc. Věře Sokolové, Ph.D.
Poslední změna: 24. listopad 2021 13:42 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám