COVID-19Aktuálně platná opatření týkající se COVID-19 (23. 3. 2021)


Je zakázána osobní přítomnost studentů na výuce, dále je zakázána osobní přítomnost účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.


Individuální konzultace se mohou konat pouze za přítomnosti jednoho studenta a jednoho akademického pracovníka.


Zkoušky jsou povoleny za přítomnosti maximálně 10 osob.


Od 10. 3. 2021 je Mimořádným opatření rektora č. 8/2021 nařízena plošná povinnost výkonu práce z domova pro všechny zaměstnance UK. Výjimku může udělit děkan na základě zvážení žádosti zaměstnance.


Od 17. 3. 2021 je vstup zaměstnanců do budovy fakulty podmíněn nejen udělenou výjimkou z výkonu práce z domova, ale i předložením maximálně 7 dní starého potvrzení o negativním výsledku PCR nebo antigenního testu (více informací viz Povinné testování zaměstnanců).


Prezenční přijímací zkoušky je možné konat za účasti nejvýše 10 přítomných osob


Budova fakulty zůstává pro studenty po celou dobu účinnosti opatření přístupná.

Ve všech společných vnitřních prostorách fakulty je od 10. 9. 2020 povinné mít nasazenou roušku či respirátor.


Žádáme všechny studenty i zaměstnance FHS UK, aby se nám hlásili, pokud mají nařízenou karanténu nebo jsou pozitivní na COVID-19.

Více viz Hlášení osob s pozitivním výsledkem na COVID-19 či nařízenou karanténou.Povinný výkon práce z domova pro všechny zaměstnance UK

Povinné testování zaměstnanců UK

Cesty do zaměstnání a k výuce

Očkování zaměstnanců

Podpora sociálně znevýhodněných studentů v době distanční výuky

Výuka a zkoušení

Akademické obřady – promoce a imatrikulace

Koleje a menzy

UK Point, poradny Centra Carolina, sportovní centrum Hostivař

Knihovna FHS UK a univerzitní knihovny

Hlášení osob s pozitivním výsledkem na COVID-19 či nařízenou karanténou

Dobrovolnická pomoc na UK

Kontakty

Návod na přihlašování do aplikací k online výuce (MS Teams a Office 365)

Odkazy a prohlášení

Obecně platná doporučeníPovinný výkon práce z domova pro všechny zaměstnance UK

S účinností od 10. 3. 2021 je Mimořádným opatření rektora č. 8/2021 nařízena plošná povinnost výkonu práce z domova pro všechny zaměstnance UK.


Výjimky z tohoto nařízení uděluje děkan fakulty na základě zaslání žádosti o výjimku se stručným zdůvodněním, a to do pátku 12. 3. 2021 do 12.00 hodin na adresu .


Povinné testování zaměstnanců UK

Na základě Mimořádného opatření rektora č. 9/2021 je od 17. 3. 2021 vstup zaměstnanců do budovy fakulty podmíněn udělenou výjimkou z výkonu práce z domova a současně předložením maximálně 7 dní starého potvrzení o negativním výsledku PCR nebo antigenního testu.


Dále bude vstup umožněn zaměstnancům, kteří prodělali nemoc COVID-19, nejeví příznaky onemocnění a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než devadesát dní, a také zaměstnancům, kteří mají certifikát ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování proti onemocnění Covid-19.


Vzor čestného prohlášení o prodělání nemoci COVID-19

Vzor čestného prohlášení o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19


Možnosti v rámci povinného testování zaměstnanců UK

Pro testování je možné využít celostátní systém veřejných odběrových míst (na antigenní test hrazený zdravotní pojišťovnou má každý pojištěnec nárok jednou za 3 dny).


Dále je možné využít služby odběrového centra UK na Albertově (Studničkova 2030/1, 128 00 Praha 2).

Provozní doba

pondělí

7.00 - 16.00

středa

7.00 - 16.00

pátek

7.00 - 16.00


Termín odběru si můžete rezervovat zde.

Antigenní testování je pro zaměstnance UK zdarma, na místě je nezbytné prokázat se pracovní smlouvou nebo zaměstnaneckou kartičkou.


Zaměstnanci fakulty se mohou nechat otestovat také prostřednictvím testovacího mobilního týmu UK každé pondělí (vyjma 2. 4. a 5. 4.) v čase 13.30 - 16.00 hodin na parkovišti před fakultou MFF na adrese V Holešovičkách 747/2, Praha 8 – před hlavním vchodem do budovy L (v rezervačním systému značeno jako MFFP8).


Žádáme zaměstnance, aby se k odběru rezervovali, urychlíte tím celý proces.


Více informací naleznete zde.


Cesty do zaměstnání a k výuce

Dle usnesení vlády č. 216 je umožněna výjimka ze zákazu volného pobytu osob pro cestu do zaměstnání a cestu za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách:


 • Zaměstnanci se musí dle bodu II/1 prokázat např. písemným potvrzením zaměstnavatele.


 • Studenti musí prokázat důvodnost využití těchto výjimek písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu podle bodu II/2 až 9 a 11.


Doporučujeme u sebe nosit průkaz zaměstnance či kartu ISIC.


Zaměstnanci

Potvrzení zaměstnavatele si můžete stáhnout zde.


Vyplněný formulář zašlete na adresu , jakmile bude potvrzení vystaveno, budeme vás kontaktovat.


Studenti

Obecnou verzi potvrzení pro studenty si lze stáhnout zde.


Univerzita podniká kroky, aby si studenti, kteří v souvislosti s plněním studijních povinností budou dojíždět mimo hranice okresu, mohli sami generovat toto potvrzení přímo z SIS.


Očkování zaměstnanců

Rezervace očkovací kapacity, která byla otevřena koncem minulého týdne, se nevztahuje na zaměstnance vysokých škol, univerzita tedy neobdržela žádný číselný kód, který by rezervaci umožňoval.


V první etapě očkování zaměstnanců škol od 27. února mají podle ministerstva nárok na vakcínu lidé od 55 let, pracovníci zajišťující provoz školek, speciálních škol, výchovných ústavů, prvních a druhých tříd základních škol a školských poraden. Dále pak i učitelé a nepedagogové, kterých by se v březnu mělo týkat plánované obnovení prezenční výuky části středoškoláků, žáků konzervatoří, vyšších odborných škol a devátých tříd základních škol.


Podpora sociálně znevýhodněných studentů (příjemců sociálního stipendia) v době distanční výuky

Univerzita nabízí sociálně znevýhodněným studentům (kterým je přiznáno sociální stipendium) podporu pro online výuku, konkrétně se jedná o následující služby:


 • dlouhodobé zapůjčení technických pomůcek ke studiu (např. notebooku, diktafonu apod.),

 • bezplatné sociálně-právní poradenství (přístupné i ostatním studentům, stejně jako psychologické a právní poradenství),

 • poradenství a kontakty na nadace, které podporují ekonomicky znevýhodněné studentky a studenty,

 • v přípravě je poskytnutí modemu se SIM kartou s 20 GB dat do dlouhodobé výpůjčky, kdy bude daným studentkám a studentům po dobu distanční výuky hrazen měsíční tarif.


Služby pro studenty se sociálním znevýhodněním zaštiťuje Centrum Carolina (UK Point).


Výuka a zkoušení

Osobní přítomnost studentů na výuce je zakázaná. Rovněž je zakázána osobní přítomnost účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.


Individuální konzultace se mohou konat pouze za přítomnosti jednoho studenta a jednoho akademického pracovníka.


Zkoušky jsou povoleny za přítomnosti maximálně 10 osob.


Prezenční přijímací zkoušky je možné konat za účasti nejvýše 10 přítomných osob


Informace ke státním zkouškám a obhajobám závěrečných prací v zimních termínech


Akademické obřady - promoce a imatrikulace

Všechny akademické obřady (promoce, imatrikulace) jsou zrušeny.


Koleje a menzy

Menzy

Bufet v budově FHS (Troja) je za účelem stravování zaměstnanců nadále v provozu, a sice ve zkrácené otevírací době:


pondělí - čtvrtek

11.00 - 14.00

pátek

11.00 - 13.00


Od pondělí 22. 3. 2021 do odvolání budou jídla vydávána pouze ve formě balíčkovaných obědů, tedy bez rozvážky teplých jídel k přímé konzumaci.

Bufet Troja umožní ohřátí a snězení obědu v prostorách bufetu.


Od pondělí 22. 3. 2021 bude v provozu pouze menza Arnošta z Pardubic. Obědy budou rozváženy do výdejen menza Albertov, Trója, Kajetánka, kavárna U Rotlevů.


Koleje

Dle usnesení vlády ČR č. 13 ze dne 7. 1. 2021 vláda zakázala poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání, jak je specifikováno níže:


a)

účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,

b)

účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,

c)

účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).


V případě dotazů se neváhejte v této věci obrátit na .


Hotel Krystal

Na základě usnesení vlády č. 78 ze dne 28. 1. 2021 je omezen provoz Hotelu Krystal. Zakazuje se poskytování ubytovacích služeb s výjimkou poskytování ubytovacích služeb:


 • osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, přičemž tento účel je každá osoba, které je ubytování umožněno, povinna prokázat před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo objednatele a provozovatel je povinen vyžadovat prokázání účelu a uchovávat jej po celou dobu pobytu ubytované osoby,

 • osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,

 • cizincům, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky a kteří mají oprávnění ke vstupu a pobytu na území České republiky v souladu s jinými předpisy,

 • osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,

 • osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky.


Hotelová restaurace poskytuje stravování pouze ubytovaným osobám v čase mezi 05.00 a 20.59 hodin.


UK Point, poradny Centra Carolina, výcviková střediska

Výdejní centra průkazů UK

V Praze je až do odvolání otevřeno pouze hlavní výdejní centrum průkazů v UK Pointu v Celetné 13. Při čekání na výdej průkazu je v tomto centru možné vyzvednout si pořadový lístek a pořadí čísel sledovat na webu mimo prostory budovy.


Informace o provozu a otevírací době výdejních center sledujte na příslušných webech.


Psychologické, sociální, právní i kariérní poradny Centra Carolina fungují bez omezení. Forma konzultace závisí na dohodě poradce a studenta.

V případě jakýchkoliv dotazů v této věci se neváhejte obrátit na  .


Všechna výcviková střediska UK zůstávají nadále uzavřena. Uzavřeno je též Sportovní centrum Hostivař.


Knihovna FHS UK a univerzitní knihovny

Knihovna FHS UK je otevřena v rámci této otvírací doby:


pondělí

13.00 - 18.00

úterý

10.00 - 16.00

středa

10.00 - 16.00

čtvrtek

10.00 - 16.00

pátek

10.00 - 15.00


Vzhledem k trvajícím omezením i nadále maximálně využívejte rezervací knih a omezte pobyt v knihovně na minimum. Studium na místě bude povoleno pouze v nezbytných případech.


Bližší informace naleznete na webu knihovny.

V případě potřeby se můžete obracet na e-mail .


Nabídka elektronických informačních zdrojů

Nabídka elektronických informačních zdrojů je rozšířena o možnosti testovacích přístupů, průběžně aktualizovaný seznam je dostupný zde.


Přístup do digitálních knihoven Kramerius byl prodloužen do 30.6.2021.


Studenti UK mohou využít odborné kolekce v online režimu služby BookPort a další elektronické zdroje. Komplexní přístup ke všem zdrojům dostupným na UK poskytuje Portál EIZ.


Dotazy k přístupnosti jednotlivých dokumentů lze řešit na adrese Ústřední knihovny UK (e-mail: ).


Fakultní knihovny

Knihovny mohou být, pokud to provozní podmínky dovolí, nadále přístupné v režimu bezkontaktního výdajového okénka pro výpůjčky předem objednaných knih a vracení knih (v mnoha knihovnách lze využít biblioboxy pro vracení).

Objednávku knih lze provést v centrálním katalogu UK.


Výpůjčky všech knih byly prodlouženy do 1. 4. 2021 (studentům nebude načítáno na čtenářské konto zpozdné).


Cesta pro rezervovanou knihu do knihovny je součástí přípravy na zkoušku a potvrzení o rezervaci, spolu s průkazem studenta lze předložit k ověření oprávnění cestování mezi okresy.

Výzva k vyzvednutí knihy musí obsahovat tuto větu: Výpůjčka knihy je nezbytnou součástí přípravy na zkoušku na Univerzitě Karlově a není ji možné realizovat jinou formou než osobní návštěvou v knihovně.


Kontakty na jednotlivé knihovny lze nalézt na webových stránkách knihoven.


Hlášení osob s pozitivním výsledkem na COVID-19 či nařízenou karanténou

Žádáme studenty i zaměstnance fakulty, aby v případě potvrzení nemoci COVID-19 či nařízené karantény, vyplnili tento dotazník.

Poskytnutí informací o pozitivním testu či nařízené karanténě je v případě studentů zcela dobrovolné.

Získaná data jsou anonymizována a slouží pro účely koordinace výuky a přijímání strategických kroků UK.


Návod na vyplnění dotazníku

Pro vyplnění dotazníku, prosím, nejprve vyplňte e-mailovou adresu ve tvaru ČísloOsoby@cuni.cz (např. 80955158@cuni.cz), po přesměrování na Ldap zadejte vaše přihlašovací údaje, které využíváte např. pro přihlašování do SIS. Následně se vám již otevře požadovaný formulář k vyplnění.


V případě potřeby se na nás můžete obracet prostřednictvím e-mailu .


Dobrovolnická pomoc na UK a na FHS UK

Rektorát UK koordinuje dobrovolnickou pomoc studentů a zaměstnanců UK.


Podrobné informace naleznete v aktualitách na stránkách univerzity.

Dobrovolnickou činnost studentů nezdravotnických oborů koordinuje Centrum Carolina (UK Point).


Fakulta iniciuje pomoc seniorům na Praze 8 - více informací naleznete zde. Budete-li se chtít zapojit, pište na adresu  .


Kontakty

Opatřením rektora č. 46/2020 byl s účinností od 5. 11. 2020 vyhlášen na UK mimořádný stav, na jehož základě byl jmenován ústřední krizový štáb (UK).


Na fakultě byl sestaven fakultní krizový tým v čele s děkanem fakulty.


Celouniverzitní kontakt

Pro e-mailové dotazy týkající se tématu koronavirové epidemie byla ustanovena adresa a telefonní číslo +420 224 491 850 (pondělí–pátek 9–16 hod).


Fakultní kontakt

Dotazy související s fakultními koronavirovými opatření můžete zasílat na adresu .


Další důležité kontakty

V případě akutní krizové pomoci kontaktujte telefonicky svého obvodního lékaře nebo krajskou hygienickou stanici.


Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s koronavirem: 1212


Nonstop help linky Státního zdravotního ústavu: +420 724 810 106, +420 725 191 367 nebo +420 725 191 370


Návod na přihlašování do aplikací k online výuce (MS Teams a Office 365)

 • Pro přihlašování do MS Teams a jakýchkoliv aplikací Office 365 se řiďte postupem uvedeným na webových stránkách univerzity zde, část Návody na práci v MS Teams. Pokud se potřebujete správně připojit poprvé, tak postupujte dle návodu Jak se přihlásit do celouniverzitního prostředí Office 365 (a ne dle návodu Jak se přihlásit do celouniverzitního MS Teams – ten využijte, pokud jste se již někdy správně přihlásili do prostředí Office 365).


  Proč: MS Teams je součástí prostředí Office 365 a k přihlášení nevyužívá e-mailové adresy, kterou jako kontaktní adresu uvádíte ve Studentském informačním systému (SIS). Využívá loginu v podobě VašeČísloOsobyUKČO@cuni.cz. Toto číslo naleznete v SISu ve vašich Osobních údajích nebo na ISIC kartě pod vaší fotografií.


  Jedině pomocí tohoto – a žádného jiného – přihlášení budete mít přístup ke všem výukovým materiálům v MS Teams nezbytným pro zdárný průběh online výuky.


 • Nastavte si přesměrování e-mailů. Všechny upozornění z týmů vašich kurzů, upozornění na možné schůzky nebo konverzace z MS Teams (nebo jiných aplikací Office 365) nejsou zasílány na vaši e-mailovou adresu, kterou uvádíte jako kontaktní adresu v SIS. Jsou zasílány na e-mailovou adresu, která je vám zřízena zároveň s konfigurací vašeho přihlášení do aplikací Office 365 (včetně Teams) ve tvaru VašeČísloOsobyUKČO@o365.cuni.cz. Proto je zapotřebí, abyste si nastavili přesměrování e-mailů.


  Jak na to:

  i) Otevřete si tuto svou e-mailovou schránku VašeČísloOsobyUKČO@o365.cuni.cz v online aplikaci Outlook. Dostanete se do ní pomocí nalogování do prostředí Office 365 (návod výše) na https://www.office.com/. Outlook najdete v menu aplikací na levé straně.

  ii) Ve své e-mailové schránce v aplikaci Outlook si nastavte přeposílání notifikačních e-mailů na svoji kontaktní e-mailovou adresu, kterou uvádíte v SISu. Návod na přeposílání najdete zde.


  Proč: Toto přeposílání vám umožní být v kontaktu s aktualitami ve vašich kurzech (= týmech) v Teams, i pokud nebudete mít aplikaci Teams často otevřenou.


Velké poděkování za vypracování návodu patří Mgr. et Mgr. Tereze Jiroutové Kynčlové, Ph.D., Mgr. Lubice Kobové, Ph.D., doc. Věře Sokolové, Ph.D.


Obecně platná doporučení

České ministerstvo zdravotnictví vydalo tato základní doporučení, která se takřka shodují s těmi nastíněnými Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a evropským i americkým centrem pro kontrolu nemocí:

 • vyhýbat se osobám, které jsou zjevně nemocné,

 • dodržovat základní hygienická pravidla,

 • používat dezinfekci, pokud jste v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi,

 • vyhnout se a nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,

 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tedy při kýchání a kašlání řádně užívat (nejlépe jednorázové) kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží či rukávem, nikoliv rukou samotnou (kapénky se mohou přenést dál),

 • zdravotníci by se měli zvláště dobře chránit, jelikož přicházejí s pacienty nejvíce do styku.


Foto: Shutterstock


Poslední změna: 13. duben 2021 12:45 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám