COVID-19Aktuálně platná opatření týkající se COVID-19 (11. 6. 2021)

Při vstupu do budovy je nezbytné předložit kteroukoliv z možností potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19 v aktuálně platných lhůtách. Více viz Vstup do budovy FHS UK.


Povoluje se odložení ochrany dýchacích cest v průběhu výuky i zkoušení za níže uvedených:

 • při vzdělávání sedí studenti tak, aby mezi sebou měli rozestup 1.5 metru,

 • při zkoušení všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry.

V ostatních případech je však povinnost mít nasazený respirátor stále platná.

Současně je ve všech společných vnitřních prostorách fakulty povinné mít nasazený respirátor.


Zkoušky je možné konat bez omezení počtu účastníků, nutné je dodržet minimální rozestup 1.5 m.


Státní zkoušky budou probíhat primárně prezenční formou.


Účast uchazeče na prezenční přijímací zkoušce je podmíněna mj. předložením maximálně 7 dní starého potvrzení o negativním výsledku PCR nebo antigenního testu na COVID-19 (více informací viz Přijímací zkoušky).


Od 10. 3. 2021 je Mimořádným opatření rektora č. 8/2021 nařízena plošná povinnost výkonu práce z domova pro všechny zaměstnance UK. Vstup do budovy je zaměstnancům umožněn pouze z opodstatněných důvodů.Žádáme všechny studenty i zaměstnance FHS UK, aby se nám hlásili, pokud mají nařízenou karanténu nebo jsou pozitivní na COVID-19.

Více viz Hlášení osob s pozitivním výsledkem na COVID-19 či nařízenou karanténou.Povinný výkon práce z domova pro všechny zaměstnance UK

Vstup do budovy FHS UK

Proces testování zaměstnanců a studentů UK

Výuka a zkoušení

Přijímací zkoušky

Akademické obřady – promoce a imatrikulace

Koleje a menzy

UK Point, poradny Centra Carolina, sportovní centrum Hostivař

Knihovna FHS UK a univerzitní knihovny

Hlášení osob s pozitivním výsledkem na COVID-19 či nařízenou karanténou

Podpora sociálně znevýhodněných studentů v době distanční výuky

Dobrovolnická pomoc na UK

Kontakty

Návod na přihlašování do aplikací k online výuce (MS Teams a Office 365)

Odkazy a prohlášení

Obecně platná doporučeníPovinný výkon práce z domova pro všechny zaměstnance UK

S účinností od 10. 3. 2021 je Mimořádným opatření rektora č. 8/2021 nařízena plošná povinnost výkonu práce z domova pro všechny zaměstnance UK.


Vstup do budovy je, v případě opodstatněných důvodu, zaměstnancům umožněn automaticky (není již třeba podávat žádost o povolení vstupu).


Žádáme všechny zaměstnance, aby svůj pobyt na fakultě minimalizovali a vše, co lze, řešili ze svých domovů.


Vstup do budovy FHS UK

Při vstupu do budovy mají zaměstnanci i studenti povinnost registrovat se na recepci.


Při registraci je nutné předložit jednu z možných variant prokázání negativního výsledku testu na covid-19.

Konkrétní možnosti prokázání jsou:

 • předložit maximálně 7 dní staré potvrzení o negativním výsledku PCR testu na COVID-19 nebo

 • předložit maximálně 72 hodin staré potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na COVID-19 nebo

 • vyplnit četstné prohlášení o absolvování samotestu na COVID-19 s negativním výsledkem, a to nejdéle před 72 hodinami nebo

 • vyplnit čestné prohlášení o prohlášení o prodělání nemoci COVID-19 v předešlých 180 dnech nebo

 • vyplnit čestné prohlášení o podstoupení očkování na COVID-19, kdy od první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní a v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní.


K předložení čestných prohlášení a potvrzení o provedení antigenních testů je nutno dodržet lhůtu 72 hodin od provedení testu. Včas předložená čestná prohlášení i potvrzení o negativním výsledku testu platí 7 dní od provedení testu.


Žádáme studenty, aby se při vstupu do budovy, prioritně registrovali prostřednictvím QR kódu, který je k dispozici na recepci. Pro úspěšné vyplnění formuláře bude nutné se přihlásit přihlašovacími údaji pro CAS. Současně žádáme studenty, aby v rámci online registrace vyplňovali v aplikaci také čestná prohlášení (o prodělání nemoci COVID-19, o očkování proti nemoci COVID-19, o podstoupení samotestu na COVID-19).


Proces testování zaměstnanců a studentů UK

Testování zaměstnanců a studentů bude ukončeno dne 30. 6. 2021. Ve dnech 28. – 30. 6. 2021 bude též omezeno testování prostřednictvím mobilních testovacích týmů. Podrobnější informace budou k nalezení v rezervačním systému.


Pro testování je možné využít celostátní systém veřejných odběrových míst.


Univerzita zajišťuje testování zaměstnanců i studentů UK prostřednictvím univerzitního odběrového centra na Albertově (Studničkova 2030/1, 128 00 Praha 2) a mobilních testovacích týmů.


Provozní doba odběrového centra na Albertově:

pondělí - pátek

7.00 - 17.00

sobota - neděle

9.00 - 16.00


Mobilní testovací týmy dojíždějí po celý týden na jednotlivé fakulty a součásti.


Bližší informace, termíny a místa jsou k nalezení na stránkách rezervačního systému. Termín odběru je nutné vždy předem rezervovat.

Každý si může vytvořit rezervaci kdekoliv, kde mu ji systém umožní – tj. určitá místa a časy jsou vyhrazeny jen pro zaměstnance či jen pro studenty, některé lokace mobilních testovacích týmů jsou přístupné současně pro zaměstnance i studenty.


Více informací naleznete zde.


Žádáme všechny zaměstnance i studenty, aby využívali služeb veřejných odběrových center. Velice doporučujeme jako alternativu k Albertovu využít odběrové centrum Všeobecné fakultní nemocnice, kde mají volnou kapacitu 300 lidí denně a nabízejí tuto kapacitu k využití univerzitě.


V rámci veřejných odběrových center mají od 1. 6. 2021 všechny osoby s českým veřejným zdravotním pojištěním nárok na vyšetření zdarma prostřednictvím antigenních testů jednou za 7 dní a na vyšetření RT-PCR testy 2x za kalendářní měsíc.

Výuka a zkoušení

Zkoušky je možné konat bez omezení počtu účastníků, nutné je dodržet minimální rozestup 1.5 m. V případě, že se prezenční zkoušky nemůžete ze závažných důvodů zúčastnit, kontaktujte vyučujícího či garanta daného předmětu.


Státní zkoušky budou probíhat primárně prezenčně, distanční forma státní zkoušky bude umožněna studujícím jen v odůvodněných případech.


Přijímací zkoušky

Uchazeč bude připuštěn ke konání prezenční přijímací zkoušky pouze za splnění těchto podmínek:


 • nemá příznaky onemocnění COVID-19 a

 • předloží doklad vydaný poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, nebo

 • předloží doklad vydaný vysokou školou o negativním výsledku preventivního antigenního testu na stanovení antigenu viru SARS-CoV-2 nebo preventivního RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.Výše uvedené podmínky se považují za splněné, pokud uchazeč doloží, že:


 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

 • byl očkován proti onemocnění COVID-19 a od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.


Pokud uchazeč nesplní výše uvedené podmínky, fakulta mu účast na přijímací zkoušce neumožní.


V případě, že má uchazeč právo u přijímací zkoušky na přítomnost podporující osoby nebo jiné osoby, musí tato osoba splňovat výše uvedené podmínky, jinak fakulta účast takové osoby na přijímací zkoušce neumožní.


Pro výše uvedené účely fakulta uznává i zahraniční očkovací certifikáty a přijímá a uznává negativní výsledky testování vystavené od zaměstnavatelů, středních škol i absolvování testu s negativním výsledkem ze zahraničí, zejména ze Slovenska.


Změny v přijímacím řízení v souvislosti s COVID-19


Akademické obřady - promoce a imatrikulace

Účast na akademických obřadech je povolena za podmínky, že maximální počet přítomných osob nepřesáhne 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob nesmí být vyšší než 250 osob. Konání akademických obřadů probíhá za splnění aktuálně platných hygienických a protiepidemických pravidel.


Koleje a menzy

Menzy

Bufet v budově FHS (Troja) je za účelem stravování zaměstnanců nadále v provozu v otevírací době:


pondělí - čtvrtek

11.00 - 14.00

pátek

11.00 - 13.00


Teplá jídla jsou rozvážena do menz Albertov, Kajetánka, FHS, Právnická, Hvězda, Sport (FTVS).


Koleje

Od 24. 5. 2021 je možné opětovné ubytování všech skupin studentů.

Vzhledem k probíhajícímu zkouškovému období nabízí univerzita studentům tyto možnosti pokračování ubytování:


 • Studenti ubytováni na kolejích mohou i nadále kdykoliv ukončit ubytování bez jakýchkoliv sankcí a stornopoplatků. Podmínkou pro ukončení Smlouvy bez jakýchkoliv sankcí a stornopoplatků je vyrovnání všech neuhrazených dluhů vůči KaM UK.


 • I nadále je možné, aby student ponechal svůj pokoj zapečetěn, tj. aby čerpal slevu 50% z ceny kolejného, a to až do opětovného nastěhování na kolej nebo do odvolání opatření nejdéle však do 24.6.2021/14.9.2021. V období, kdy student opustil svoji ubytovací místo se současným ponecháním si osobních věcí, nemůže student vstupovat do prostor koleje bez předchozí domluvy s ubytovací kanceláří koleje.


 • I nadále je možné, aby student opustil ubytovací kapacitu (kolej) se současným ponecháním osobních věcí v jeho ubytovacím místě (pokoji, buňce), a to v případě že je pokoj určen i pro prázdninové ubytování. Při opuštění koleje student zanechá klíče v ubytovací kanceláři a ubytovací místo (pokoj, buňka) bude zapečetěno. Pro tyto případy je poskytována sleva 50% z ceny kolejného, a to až do opětovného nastěhování na kolej nebo do odvolání opatření nejdéle však do 24. 6. 2021/14.9.2021. V období, kdy student opustil své ubytovací místo se současným ponecháním si osobních věcí, nemůže student vstupovat do prostor koleje bez předchozí domluvy s ubytovací kanceláří koleje.


 • Studentům, kteří využili možnosti „zapečetění“ pokoje, bude po dobu zkouškového období umožněn i opakovaný nekontinuální pobyt na kolejích po dobu jednoho, maximálně dvou dnů, a to za účelem vykonání kontroly studia (zkoušky) s tím, že po dny přítomnosti na kolejích bude účtováno plné kolejné. Při odjezdu studenta z koleje bude pokoj znovu „zapečetěn“ až do odvolání nebo nejdéle do 24.6.2021/14.9.2021. V případě pochybností může být student požádán, aby prokázal, že jeho pobyt na koleji má přímou souvislost s vykonáváním kontroly studia (zkoušky).


Na kolejích se provádí preventivní testování s frekvencí jedenkrát za 7 dní. Povinnost testování se vztahuje i na studenty, kteří jsou na koleji ubytováni, aniž by se účastnili prezenční výuky, a to včetně všech zahraničních studentů – Erasmus i výměnné pobyty.

Pokud studenti využili možnost „zapečetění pokoje“, tedy na koleji se osobně nezdržují, nevztahuje se na ně povinnost testu s tím, že tato povinnost jim vznikne v prvním okamžiku, kdy se na koleje vrátí.

Student, který je ubytován v ubytovacím zařízení vysoké školy, je povinen podrobit se testu při příchodu do ubytovacího zařízení, pokud je v něm osobně přítomen dříve než na vzdělávání na vysoké škole.


Povinnost testovat se nevztahuje na studenta, pokud:


 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

 • má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

 • má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.


Při vstupu na koleje bude negativní test kontrolován pověřenou osobou.

Pokud se ubytovaný odmítne testovat, případně se prokázat příslušnými dokumenty umožňujícími vstup na koleje, nebude do prostoru kolejí vpuštěn a bude vyzván, aby svoji další osobní přítomnost na kolejích (do doby splnění příslušných podmínek) ukončil, případně aby využil možnosti tzv. zapečetění pokoje (čerpání slevy 50%), nebo ukončení smlouvy o ubytování bez výpovědní lhůty a stornopoplatků.

Ubytovaný se na kolej může opětovně vrátit po absolvování antigenního testu s negativním výsledkem, prokázáním některé z výjimek nebo ukončením účinnosti příslušného usnesení vlády.


Individuální návštěvy na kolejích jsou povoleny.

Osoby vstupující do prostor kolejí (návštěvy) se u vstupu do koleje musí zapsat na vrátnici a prokázat negativním výsledkem antigenního nebo PCR testu, který nebude starší 48 hodin.

Povinnost předložit výsledek negativního testu se nevztahuje na osobu vstupující do koleje jako návštěva, pokud:


 • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. Tato osoba předloží potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19, nebo

 • byl očkován proti onemocnění COVID-19 a od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců.


Bez prokázání negativního výsledku testu nebude cizím osobám (návštěvám) vstup na koleje povolen.


Žádám ubytované, kteří sdílejí pokoj se svým spolubydlícím, aby zvážili návštěvy na sdílených pokojích a upřednostnili návštěvu mimo prostory koleje.


Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. 450 jsou od 17. 5. 2021 otevřeny prostory sportovišť ve vnitřních prostorách kolejí. Provoz se omezuje na 1 osobu na 15m2. Osoby musí dodržovat rozestup alespoň 2m. Vstup osob na sportoviště je povolen jenom s negativním testem v případě, že osoba nenaplňuje některou z výjimek ve smyslu uvedeného mimořádného opatření.V případě dotazů se neváhejte v této věci obrátit na .


UK Point, poradny Centra Carolina, výcviková střediska

Výdejní centra průkazů UK

Všechna výdejní centra průkazů UK jsou v provozu.

V některých centrech je do začátku zápisů zkrácena provozní doba. Aktuální otvírací hodiny si můžete ověřit na webových stránkách.


Psychologické, sociální, právní i kariérní poradny Centra Carolina fungují bez omezení. Forma konzultace závisí na dohodě poradce a studenta.

V případě jakýchkoliv dotazů v této věci se neváhejte obrátit na  .


Výcviková střediska a Sportovní centrum Hostivař

Výcviková střediska UK a Sportovní centrum Hostivař jsou otevřeny v rozsahu, který umožňují aktuální usnesení vlády pro pobyty a sportovní aktivity.


Knihovna FHS UK a univerzitní knihovny

Knihovna FHS UK je otevřena v rámci této otvírací doby:


pondělí

13.00 - 18.00

úterý

10.00 - 16.00

středa

10.00 - 16.00

čtvrtek

10.00 - 18.00

pátek

10.00 - 16.00


Vzhledem k trvajícím omezením i nadále maximálně využívejte rezervací knih a omezte pobyt v knihovně na minimum. Studium na místě bude povoleno pouze v nezbytných případech.


Bližší informace naleznete na webu knihovny.

V případě potřeby se můžete obracet na e-mail .


Nabídka elektronických informačních zdrojů

Nabídka elektronických informačních zdrojů je rozšířena o možnosti testovacích přístupů, průběžně aktualizovaný seznam je dostupný zde.


Přístup do digitálních knihoven Kramerius byl prodloužen do 30.6.2021.


Studenti UK mohou využít odborné kolekce v online režimu služby BookPort a další elektronické zdroje. Komplexní přístup ke všem zdrojům dostupným na UK poskytuje Portál EIZ.


Dotazy k přístupnosti jednotlivých dokumentů lze řešit na adrese Ústřední knihovny UK (e-mail: ).


Fakultní knihovny

Podrobnosti o provozu jednotlivých fakultních knihoven naleznete na webových stránkách knihoven.


Hlášení osob s pozitivním výsledkem na COVID-19 či nařízenou karanténou

Žádáme studenty i zaměstnance fakulty, aby v případě potvrzení nemoci COVID-19 či nařízené karantény, vyplnili tento dotazník.

Poskytnutí informací o pozitivním testu či nařízené karanténě je v případě studentů zcela dobrovolné.

Získaná data jsou anonymizována a slouží pro účely koordinace výuky a přijímání strategických kroků UK.


Návod na vyplnění dotazníku

Pro vyplnění dotazníku, prosím, nejprve vyplňte e-mailovou adresu ve tvaru ČísloOsoby@cuni.cz (např. 80955158@cuni.cz), po přesměrování na Ldap zadejte vaše přihlašovací údaje, které využíváte např. pro přihlašování do SIS. Následně se vám již otevře požadovaný formulář k vyplnění.


V případě potřeby se na nás můžete obracet prostřednictvím e-mailu .


Podpora sociálně znevýhodněných studentů (příjemců sociálního stipendia) v době distanční výuky

Univerzita nabízí sociálně znevýhodněným studentům (kterým je přiznáno sociální stipendium) podporu pro online výuku, konkrétně se jedná o následující služby:


 • dlouhodobé zapůjčení technických pomůcek ke studiu (např. notebooku, diktafonu apod.),

 • bezplatné sociálně-právní poradenství (přístupné i ostatním studentům, stejně jako psychologické a právní poradenství),

 • poradenství a kontakty na nadace, které podporují ekonomicky znevýhodněné studentky a studenty,

 • v přípravě je poskytnutí modemu se SIM kartou s 20 GB dat do dlouhodobé výpůjčky, kdy bude daným studentkám a studentům po dobu distanční výuky hrazen měsíční tarif.


Služby pro studenty se sociálním znevýhodněním zaštiťuje Centrum Carolina (UK Point).


Dobrovolnická pomoc na UK a na FHS UK

Rektorát UK koordinuje dobrovolnickou pomoc studentů a zaměstnanců UK.


Podrobné informace naleznete v aktualitách na stránkách univerzity.

Dobrovolnickou činnost studentů nezdravotnických oborů koordinuje Centrum Carolina (UK Point).


Fakulta iniciuje pomoc seniorům na Praze 8 - více informací naleznete zde. Budete-li se chtít zapojit, pište na adresu  .


Kontakty

Opatřením rektora č. 46/2020 byl s účinností od 5. 11. 2020 vyhlášen na UK mimořádný stav, na jehož základě byl jmenován ústřední krizový štáb (UK).


Na fakultě byl sestaven fakultní krizový tým v čele s děkanem fakulty.


Celouniverzitní kontakt

Pro e-mailové dotazy týkající se tématu koronavirové epidemie byla ustanovena adresa a telefonní číslo +420 224 491 850 (pondělí–pátek 9–16 hod).


Fakultní kontakt

Dotazy související s fakultními koronavirovými opatření můžete zasílat na adresu .


Další důležité kontakty

V případě akutní krizové pomoci kontaktujte telefonicky svého obvodního lékaře nebo krajskou hygienickou stanici.


Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s koronavirem: 1212


Nonstop help linky Státního zdravotního ústavu: +420 724 810 106, +420 725 191 367 nebo +420 725 191 370


Návod na přihlašování do aplikací k online výuce (MS Teams a Office 365)

 • Pro přihlašování do MS Teams a jakýchkoliv aplikací Office 365 se řiďte postupem uvedeným na webových stránkách univerzity zde, část Návody na práci v MS Teams. Pokud se potřebujete správně připojit poprvé, tak postupujte dle návodu Jak se přihlásit do celouniverzitního prostředí Office 365 (a ne dle návodu Jak se přihlásit do celouniverzitního MS Teams – ten využijte, pokud jste se již někdy správně přihlásili do prostředí Office 365).


  Proč: MS Teams je součástí prostředí Office 365 a k přihlášení nevyužívá e-mailové adresy, kterou jako kontaktní adresu uvádíte ve Studentském informačním systému (SIS). Využívá loginu v podobě VašeČísloOsobyUKČO@cuni.cz. Toto číslo naleznete v SISu ve vašich Osobních údajích nebo na ISIC kartě pod vaší fotografií.


  Jedině pomocí tohoto – a žádného jiného – přihlášení budete mít přístup ke všem výukovým materiálům v MS Teams nezbytným pro zdárný průběh online výuky.


 • Nastavte si přesměrování e-mailů. Všechny upozornění z týmů vašich kurzů, upozornění na možné schůzky nebo konverzace z MS Teams (nebo jiných aplikací Office 365) nejsou zasílány na vaši e-mailovou adresu, kterou uvádíte jako kontaktní adresu v SIS. Jsou zasílány na e-mailovou adresu, která je vám zřízena zároveň s konfigurací vašeho přihlášení do aplikací Office 365 (včetně Teams) ve tvaru VašeČísloOsobyUKČO@o365.cuni.cz. Proto je zapotřebí, abyste si nastavili přesměrování e-mailů.


  Jak na to:

  i) Otevřete si tuto svou e-mailovou schránku VašeČísloOsobyUKČO@o365.cuni.cz v online aplikaci Outlook. Dostanete se do ní pomocí nalogování do prostředí Office 365 (návod výše) na https://www.office.com/. Outlook najdete v menu aplikací na levé straně.

  ii) Ve své e-mailové schránce v aplikaci Outlook si nastavte přeposílání notifikačních e-mailů na svoji kontaktní e-mailovou adresu, kterou uvádíte v SISu. Návod na přeposílání najdete zde.


  Proč: Toto přeposílání vám umožní být v kontaktu s aktualitami ve vašich kurzech (= týmech) v Teams, i pokud nebudete mít aplikaci Teams často otevřenou.


Velké poděkování za vypracování návodu patří Mgr. et Mgr. Tereze Jiroutové Kynčlové, Ph.D., Mgr. Lubice Kobové, Ph.D., doc. Věře Sokolové, Ph.D.


Obecně platná doporučení

České ministerstvo zdravotnictví vydalo tato základní doporučení, která se takřka shodují s těmi nastíněnými Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a evropským i americkým centrem pro kontrolu nemocí:

 • vyhýbat se osobám, které jsou zjevně nemocné,

 • dodržovat základní hygienická pravidla,

 • používat dezinfekci, pokud jste v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi,

 • vyhnout se a nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,

 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tedy při kýchání a kašlání řádně užívat (nejlépe jednorázové) kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží či rukávem, nikoliv rukou samotnou (kapénky se mohou přenést dál),

 • zdravotníci by se měli zvláště dobře chránit, jelikož přicházejí s pacienty nejvíce do styku.


Foto: Shutterstock


Poslední změna: 15. červen 2021 12:58 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám