Opatření děkana FHS UK č. 19/2020

Název:

Změna opatření děkana č. 15/2017 ve znění opatření děkana č. 13/2018: Pravidla pro uznávání studijních povinností splněných v rámci studijních pobytů v zahraničí

K provedení:

čl. 3 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a Pravidel pro organizaci studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

Účinnost:

9. října 2020


Změna opatření děkana č. 15/2017 ve znění opatření děkana č. 13/2018: Pravidla pro uznávání studijních povinností splněných v rámci studijních pobytů v zahraničíČl. 1: Předmět opatření

Tímto opatřením děkana se mění a doplňuje opatření děkana č. 15/2017 ze dne 21. 12. 2017 ve znění opatření děkana č. 13/2018 ze dne 23. 7. 2018.


Čl. 2: Konkrétní změny a doplnění opatření děkana

 1. V čl. 2 odst. 3 se ruší body a), b, a c) a jsou nahrazeny textem:

  „Z pověření děkana fakulty jsou studijní plány schvalovány garanty příslušných studijních programů.“

 2. V čl. 4 odst. 2 se mění znění bodu b) následovně:

  „b) Studenti magisterských studijních programů konzultují výběr a uznatelnost ekvivalentů s garantem příslušného studijního programu.“


Čl. 3: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 9. října 2020.
V Praze dne 9. října 2020


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan
************** ÚPLNÉ ZNĚNÍ **************

Opatření děkana č. 15/2017 ve znění opatření děkana č. 13/2018 a č. 19/2020: Pravidla pro uznávání studijních povinností splněných v rámci studijních pobytů v zahraničí (úplné znění)

Název:

Pravidla pro uznávání studijních povinností splněných v rámci studijních pobytů v zahraničí

K provedení:

čl. 3 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a Pravidel pro organizaci studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. ledna 2018

(Opatření děkana č. 15/2017 ve znění opatření děkana č. 13/2018 nabývá účinnosti dne 1. srpna 2018)

(Opatření děkana č. 15/2017 ve znění opatření děkana č. 13/2018 a 19/2020 nabývá účinnosti dne 9. října 2020)


Úplné znění opatření děkana č. 15/2017 ve znění opatření děkana č. 13/2018 a č. 19/2020

Pravidla pro uznávání studijních povinností splněných v rámci studijních pobytů v zahraničíČl. 1: Úvodní ustanovení

 1. V souladu s čl. 3 odst. 5 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy a Pravidly pro organizaci studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy vydávám toto opatření, které upravuje pravidla pro uznávání studijních povinností splněných v rámci studijních pobytů v zahraničí.

 2. Studijním pobytem v zahraničí (dále jen „pobyt“) se rozumí takový pobyt na vzdělávací instituci v zahraničí (dále jen „zahraniční instituci“), který student uskutečňuje v rámci svého studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) prostřednictvím zahraničního oddělení fakulty (tj. zejména v rámci programu Erasmus+, meziuniverzitních dohod či s finanční podporou přidělenou z prostředků fakulty či Univerzity Karlovy).

 3. Během celého pobytu zůstává student řádně zapsán na fakultě a řídí se závaznými studijními předpisy fakulty a Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“), zejména Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy a Pravidly pro organizaci studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

 4. Student se rovněž řídí pravidly programu, v jehož rámci pobyt probíhá. Student má povinnost se s těmito pravidly seznámit.

 5. Student se před odjezdem do zahraničí zavazuje splnit všechny studijní povinnosti, jejichž nesplnění by v době výjezdu do zahraničí mohlo vést k rozhodnutí o ukončení studia na fakultě. Fakulta si vyhrazuje právo přiznat stipendium studentovi za podmínky, že plní studijní povinnosti dle doporučeného průběhu studijního plánu.


Čl. 2: Studijní plán

 1. Před začátkem pobytu si student sestaví svůj předběžný studijní plán na zahraniční instituci (dále jen „studijní plán“) tak, aby odpovídal studijnímu programu, do něhož je zapsán na fakultě, a aby splňoval minimální požadavky popsané v čl. 3.

 2. V případě programu Erasmus+ se studijní plán vyplňuje v příslušné webové aplikaci univerzity. V případě ostatních typů pobytů se studijní plán vyplňuje do příslušného formuláře poskytnutého zahraničním oddělením fakulty.

 3. Z pověření děkana fakulty jsou studijní plány schvalovány garanty příslušných studijních programů.

 4. V případě programu Erasmus+ se podpisem studijní smlouvy, jíž je studijní plán součástí, pověřuje fakultní koordinátor programu Erasmus+.

 5. Student na vyzvání poskytne příslušným osobám uvedeným v čl. 2 odst. 3 sylaby předmětů a další materiály obsahující potřebné informace o průběhu výuky na zahraniční instituci.

 6. Předměty věcně nekompatibilní se studijním programem studenta a předměty, u nichž byly shledány nedostatky v oblasti kvality, nebudou schváleny.

 7. Plnění schváleného studijního plánu je závazné.


Čl. 3: Minimální požadavky studijního plánu

 1. Minimální požadavky na počet kreditů získaných během pobytu jsou následující:

    a. 

  Student sestavuje studijní plán tak, aby obsahoval předměty v hodnotě alespoň 30 ECTS kreditů za semestr.

    b. 

  Jestliže student během studia na fakultě již získal dostatečný počet kreditů, nebo plánuje během pobytu plnit také studijní povinnosti na fakultě, snižuje se minimální požadovaný počet kreditů na 20.

    c. 

  Jestliže student plánuje během pobytu připravovat diplomovou práci a vedoucí práce tuto skutečnost potvrdí zahraničnímu oddělení fakulty nejpozději v době provádění změn studijního plánu, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 1, lze minimální požadovaný počet kreditů snížit na 15. Skutečnost, že student na diplomové práci během pobytu pracoval, potvrzuje vedoucí práce ještě jednou po návratu studenta ze zahraničí. Pokud vedoucí tuto skutečnost nepotvrdí, nárok na snížení minimálního požadovaného počtu kreditů zaniká.

    d. 

  V případě celoročního pobytu se výše uvedené minimální počty kreditů za oba semestry sčítají.

    e. 

  Pobyt studenta doktorského studijního programu se řídí požadavky stanovenými oborovou radou příslušného studijního programu. Minimální počet kreditů se nestanoví.


Čl. 4: Ekvivalenty

 1. Ekvivalent je takový povinně volitelný předmět (ve výjimečných a odůvodněných případech i povinný předmět) obsažený ve studijním plánu studijního programu, do něhož je student na fakultě zapsán a který je svým obsahem a rozsahem srovnatelný s předmětem, který student hodlá plnit na zahraniční instituci (dále jen „zahraniční předmět“). Splní-li student daný zahraniční předmět, příslušný ekvivalent mu bude v rámci studia na fakultě uznán.

 2. Studenti si ekvivalenty vybírají následujícím způsobem:

    a. 

  Studenti bakalářského studijního programu si mohou vybírat ekvivalenty pouze z nabídky povinně volitelných předmětů.

    b. 

  Studenti magisterských studijních programů konzultují výběr a uznatelnost ekvivalentů s garantem příslušného studijního programu.

    c. 

  Studenti doktorských studií si ekvivalenty nevybírají. Studijní povinnosti stanovené v individuálním studijním plánu na fakultě obvykle nelze uznat jako ekvivalenty zahraničních předmětů.

 3. Ekvivalentem nemůže být studijní povinnost, kterou již student splnil, není-li umožněno opakované plnění předmětu.

 4. Student si vybírá z nabídky zahraničních předmětů přednostně ty předměty, k nimž lze uznat ekvivalenty. K jednomu zahraničnímu předmětu lze vybrat jeden i více ekvivalentů za podmínky, že součet kreditů za ekvivalenty nepřekročí počet kreditů udělených za zahraniční předmět.

 5. Jestliže zahraniční předmět svým obsahem a rozsahem plně neodpovídá vybranému ekvivalentu, lze uznání tohoto ekvivalentu podmínit jeho částečným splněním na fakultě. Konkrétní podmínky stanovuje příslušná osoba uvedená v čl. 2 odst. 3.

 6. V případě programu Erasmus+ se ekvivalenty ve studijním plánu nepřiřazují k jednotlivým zahraničním předmětům, ale jsou přiřazeny ke skupině obsahově podobných zahraničních předmětů.

 7. Součet kreditů za všechny ekvivalenty nesmí být vyšší než celkový počet kreditů za zahraniční předměty.


Čl. 5: Změny studijního plánu v průběhu pobytu

 1. Student má možnost provést změny svého původního studijního plánu do 30 dnů od zápisu do studia na zahraniční instituci, tj. může ze svého studijního plánu odstranit předměty, které plnit nebude a přidat jiné vybrané předměty. Obdobně může rušit a přidávat ekvivalenty.

 2. Příslušný formulář změn studijního plánu dle čl. 2 odst. 2 poté student zašle zahraničnímu oddělení fakulty, které zajistí podpis příslušné osoby dle čl. 2 odst. 3.

 3. Za platné jsou považovány pouze ty změny, které jsou oznámeny včas, náležitou formou a schváleny dle čl. 5 odst. 1 a 2. Jiné změny se považují za neplatné.


Čl. 6: Uznávání studijních výsledků

 1. Po ukončení pobytu je student povinen předložit zahraničnímu oddělení fakulty výpis výsledků studia na zahraniční instituci (Transcript of Records), a to do 10 dnů poté, co dokument zahraniční instituce vystaví, nejpozději však do posledního dne akademického roku, v němž se pobyt uskutečnil.

 2. V souladu s čl. 8 odst. 16 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy zapisuje zahraniční oddělení fakulty splněné a uznané studijní povinnosti prostřednictvím programu Student následujícím způsobem:

    a. 

  Zahraniční předměty se zapisují s typem examinace KZ nebo Z s příslušným studijním výsledkem (zahraniční oddělení fakulty ho převede na klasifikační stupnici univerzity) a bez kreditů. Kredity se u zahraničních předmětů uvádějí pouze v případě, že se studentovi nezapisují žádné ekvivalenty.

    b. 

  Ekvivalenty se zapisují s příslušným počtem kreditů a s označením U (tj. uznáno) namísto studijního výsledku.

    c. 

  V případě, že student během pobytu získá více kreditů, než je uznáno za ekvivalenty, zapisují se zbývající kredity jako suma volitelných kreditů (YAK47M401: Kredity ECTS získané za absolvování volitelných předmětů na vzdělávacích institucích v zahraničí).

    d. 

  Studentům doktorských studií se zahraniční předměty zapisují bez kreditů, s atestací P.

 3. Zapsány mohou být jen ty předměty, které má student řádně schváleny ve svém studijním plánu, respektive ve formuláři změn, a jejichž splnění student doloží výpisem studijních výsledků z pobytu na zahraniční instituci.


Čl. 7: Nesplnění studijního plánu

 1. Pokud student nepředloží dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 ve stanoveném termínu, nebo nesplní minimální požadavky podle čl. 3, posoudí proděkan pro zahraniční styky celkový přínos daného pobytu a může navrhnout děkanovi fakulty uložení sankce. O uložení sankce rozhoduje děkan fakulty.

 2. Jestliže skutečnost uvedená v čl. 7 odst. 1 nastala z důvodu vyšší moci, tj. nepředvídatelné výjimečné situace nebo události, kterou student nemohl ovlivnit a která nevznikla jeho pochybením ani nedbalostí, předloží student zahraničnímu oddělení fakulty písemné vysvětlení, na jehož základě může proděkan pro zahraniční styky návrh na udělení sankce přehodnotit.

 3. Sankcí dle čl. 7 odst. 1 se rozumí požadavek neodkladně vrátit celou částku nebo část stipendia přiděleného na pobyt.


Čl. 8: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2018.

 3. Tímto opatřením se k datu nabytí jeho účinnosti zrušuje opatření děkana č. 6/2015.
V Praze dne 21. prosince 2017


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Opatření děkana č. 15/2017 ve znění opatření děkana č. 13/2018 nabývá účinnosti dne 1. srpna 2018.


Opatření děkana č. 15/2017 ve znění opatření děkana č. 13/2018 a č. 19/2020 nabývá účinnosti dne 9. října 2020.


Poslední změna: 20. červenec 2022 10:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám