Interní VŘ na pozice vedoucích kateder/02_2021

Čj: UKFHS/29168/2021-1


VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ


Děkan Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 1. únoru 2021 interní výběrové řízení dle Opatření děkana č. 15/2020 na pozici vedoucí/vedoucího Katedry organizačních studií FHS UK.

Přihlášky do interního výběrového řízení mohou podat pouze osoby, které mají k poslednímu dni pro podávání přihlášek uzavřený pracovní poměr jako akademičtí pracovníci k univerzitě a jsou zařazeni na fakultě.


Náplň práce:

− správa a koordinace naplňování vědeckých, pedagogických a vědecko-pedagogických úvazků

jednotlivých pracovníků katedry a v souvislosti s tím také spolupráce s

a) garanty těch studijních programů, na jejichž výuce se pracovníci katedry podílejí;

b) s koordinátory vědeckých/grantových programů, do kterých jsou pracovníci katedry zapojeni,

− koordinace koncepce a strategie rozvoje vědního oboru nebo vědních oborů, ve kterých působí pracovníci katedry,

− koordinace činností souvisejících s monitoringem a evidencí vědecké či tvůrčí činnosti katedry,

− spolupráce s Oddělením pro vědu a výzkum FHS UK, Zahraničním oddělením, Oddělením pro rozvoj FHS UK a Pracovištěm doktorských studií FHS UK,

− činnosti související s realizací personální agendy a kariérního rozvoje členů katedry,

− komunikace a funkční spolupráce na úrovni vedoucích dalších kateder FHS UK.


Požadavky k výběrovému řízení:

− minimálně Ph.D. v oboru relevantním pro vědecké, tvůrčí a pedagogické činnosti osového oboru katedry či doložená praxe v rozsahu minimálně 5 let,

− zkušenost s realizací výuky v osovém oboru katedry na FHS UK v rozsahu minimálně 5 let,

− publikační činnost a odborná praxe v osovém vědním oboru katedry,

− zkušenost s vedením či koordinací pracovních skupin případně praxe na obdobné vedoucí pozici výhodou,

− výborné komunikační a organizační dovednosti,

− jasná koncepce vedení a rozvoje katedry,

− významná motivace pro vedení pracoviště a podporu jeho dynamického a vyváženého rozvoje ve všech aspektech činnosti.


Požadované podklady:

− strukturovaný životopis se zdůrazněním předchozí akademické zkušenosti a nejvýznamnější publikační nebo tvůrčí činnosti za posledních 5 let,

− písemně zpracovaný nástin způsobu vedení a strategie rozvoje katedry v průběhu nadcházejících pěti let v rozsahu max. 3 normostran.


Výběrové řízení proběhne formou osobního pohovoru s vybranými uchazeči. O výsledku budou všichni uchazeči informováni nejpozději do 15 dnů od ukončení výběrového řízení.

Přihlášku do výběrového řízení doručte nejpozději dne 2. března 2021 e-mailem (martina.korinkova@fhs.cuni.cz) nebo interní poštou na personální odd. fakulty, k rukám p. Martiny Kořínkové.


Praha 1. února 2021


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan FHS UK
Poslední změna: 1. únor 2021 15:06 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám