Opatření děkana FHS UK č. 1/2021

Název:

Změna a doplnění opatření děkana č. 11/2020: Harmonogram akademického roku 2020/2021

K provedení:

Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 51/2020

Účinnost:

12. ledna 2021

[změněno opatřením děkana č. 6/2021 s účinností od 6. dubna 2021]


Změna a doplnění opatření děkana č. 11/2020: Harmonogram akademického roku 2020/2021

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu s Opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 51/2020 se tímto opatřením děkana č. 1/2021 mění a doplňuje opatření děkana č. 11/2020 ze dne 3. července 2020.


Čl. 2: Konkrétní změny a doplnění opatření děkana č. 11/2020

 1. V čl. 2 se mění termín zkouškové období v letním semestru následovně:

  „Zkouškové období v letním semestru:

  24. 5. – 31. 7. 2021

  1. 9. – 17. 9. 2021“

 2. V čl. 2 se mění termín letních prázdnin následovně:

  „Letní prázdniny: 1. 8. – 31. 8. 2021“

 3. V čl. 2 se doplňuje termín dne otevřených dveří pro zájemce o doktorské studium následovně:

  „17. 2. 2021 (středa) – pro zájemce o doktorské studium“

 4. V čl. 2 se mění třetí termín pro odevzdání bakalářské práce a závazné přihlášky k Obhajobě bakalářské práce a Zkoušce z humanitní vzdělanosti v bakalářském studiu v českém i anglickém jazyce následovně:

  „Termín odevzdání do 30. 7. 2021“

 5. V čl. 2 se doplňuje u třetího termínu pro odevzdání diplomové práce a závazné přihlášky ke státní zkoušce následující:

  „(termín může být u jednotlivých studijních programů rozhodnutím jejich garantů prodloužen do 23. 7. 2021)“


Čl. 3: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 12. ledna 2021.
V Praze dne 12. ledna 2021


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan
************** ÚPLNÉ ZNĚNÍ **************

Opatření děkana č. 11/2020 ve znění opatření děkana č. 1/2021: Harmonogram akademického roku 2020/2021 (úplné znění)

Název:

Harmonogram akademického roku 2020/2021

K provedení:

Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 8/2020 a č. 51/2020

Účinnost:

3. července 2020

(Opatření děkana č. 11/2020 ve znění opatření děkana č. 1/2021 nabývá účinnosti dne 12. ledna 2021.)


Harmonogram akademického roku 2020/2021

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu s Opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 8/2020 vydávám toto opatření děkana.


Čl. 2: Harmonogram

HLAVNÍ TERMÍNY AKADEMICKÉHO ROKU 2020/2021

Zahájení akademického roku 2020/2021:

1. 10. 2020 (čtvrtek)

Konec akademického roku 2020/2021:

30. 9. 2021 (čtvrtek)

Výuka v zimním semestru:

5. 10. 2020 – 8. 1. 2021

Zkouškové období v zimním semestru:

11. 1. – 12. 2. 2021

Vánoční prázdniny:

23. 12. 2020 – 3. 1. 2021

Výuka v letním semestru:

22. 2 . – 21. 5. 2021

Zkouškové období v letním semestru:

24. 5. – 31. 7. 2021

1. 9. – 17. 9. 2021

Letní prázdniny:

1. 8. – 31. 8. 2021

(zkouškové období je v tomto termínu přerušeno)

Období pro zápis do druhého a vyššího ročníku bakalářského a magisterského studia v akademickém roce 2020/2021 po splnění podmínek (pouze elektronicky):

24. 5. – 24. 9. 2021


ZVLÁŠTNÍ TERMÍNY

Imatrikulace (předpokládané termíny):

9. 10. 2020 (pátek)

12. 10. 2020 (pondělí)


Den otevřených dveří:

13. 1. 2021 (středa)

17. 2. 2021 (středa) – pro zájemce o doktorské studium


Děkanské dny (nevyučuje se):

12. 10. 2020 (pondělí)

1. 4. 2021 (Zelený čtvrtek)


Rektorský den (nevyučuje se):

12. 5. 2021 (středa)


OBDOBÍ PRO REGISTRACI KURZŮ

Nabídka předmětů (období pro registraci) v zimním semestru:

Pro studenty FHS UK:

25. 9. – 18. 10. 2020

Pro studenty ostatních fakult UK:

28. 9. – 18. 10. 2020

Nabídka předmětů (období pro registraci) v letním semestru:

Pro studenty FHS UK:

4. 2. – 7. 3. 2021

Pro studenty ostatních fakult UK:

8. 2. – 7. 3. 2021


TERMÍNY STÁTNÍCH ZKOUŠEK

Termíny pro podání závazné přihlášky k jiným částem státní zkoušky, než je Obhajoba bakalářské práce a Zkouška z humanitní vzdělanosti, v bakalářském studijním programu v českém jazyce a navazující termíny konání státních zkoušek


Termín podání přihlášky do 23. 10. 2020

→ státní zkouška v období 2. 11. – 11. 12. 2020

Termín podání přihlášky do 11. 12. 2020

→ státní zkouška v období 4. 1. – 19. 2. 2021

Termín podání přihlášky do 19. 2. 2021


→ státní zkouška v období 1. 3. – 23. 4. 2021

Termín podání přihlášky do 23. 4. 2021


→ státní zkouška v období 3. 5. – 10. 9. 2021Termíny pro odevzdání bakalářské práce a závazné přihlášky k Obhajobě bakalářské práce a Zkoušce z humanitní vzdělanosti v bakalářském studiu v českém i anglickém jazyce a navazující termíny státních zkoušek


Termín odevzdání do 8. 1. 2021

→ státní zkouška v období 18. 1. – 12. 2. 2021

Termín odevzdání do 14. 5. 2021

→ státní zkouška v období 24. 5. – 18. 6. 2021

Termín odevzdání do 30. 7. 2021

→ státní zkouška v období 1. 9. – 24. 9. 2021Termíny pro odevzdání diplomové práce a závazné přihlášky ke státní zkoušce a navazující termíny magisterských státních zkoušek


Termín odevzdání do 8. 1. 2021

→ státní zkouška v období 18. 1. – 12. 2. 2021

Termín odevzdání do 14. 5. 2021

→ státní zkouška v období 24. 5. – 18. 6. 2021

Termín odevzdání do 25. 6. 2021

(termín může být u jednotlivých studijních programů rozhodnutím jejich garantů prodloužen do 23. 7. 2021)

→ státní zkouška v období 1. 9. – 24. 9. 2021Termíny pro odevzdání dizertační práce a přihlášky ke státní doktorské zkoušce v doktorském studiu a navazující termíny státních doktorských zkoušek a obhajob

Přihlásit se k státní doktorské zkoušce a odevzdat disertační práce je možné kdykoliv v průběhu celého akademického roku (výjimkou jsou letní prázdniny) s tím, že dle Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy je možné po dohodě se studentem termín státní doktorské zkoušky a obhajoby stanovit individuálně. Práce musí být odevzdána minimálně půl roku před jejím plánovaným obhájením
Čl. 4: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 3. července 2020.

 3. Tímto opatřením se zrušuje opatření děkana č. 2/2020 s účinností ke dni 1. 10. 2020.
V Praze dne 3. července 2020


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 1. listopad 2021 11:11 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám