Opatření děkana FHS UK č. 5/2021

Název:

Podmínky poskytnutí a čerpání tvůrčího volna na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

K provedení:

§ 76 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Účinnost:

1. dubna 2021


Přílohy:

Příloha č. 1

Žádost o poskytnutí tvůrčího volna


Podmínky poskytnutí a čerpání tvůrčího volna na Fakultě humanitních studií Univerzity KarlovyČl. 1: Úvodní ustanovení

 1. Toto opatření navazuje na ustanovení § 76 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“).

 2. Toto opatření upravuje podmínky poskytnutí a čerpání tvůrčího volna akademickými pracovníky Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“).


Čl. 2: Podmínky poskytnutí tvůrčího volna

 1. O tvůrčí volno může zažádat každý akademický pracovník fakulty.

 2. Za akademického pracovníka je v souladu s příslušným opatřením rektora Univerzity Karlovy pokládán zaměstnanec fakulty, který je na fakultě v pracovním poměru a součástí jeho pracovní smlouvy, resp. popisu práce, je jak pedagogická, tak tvůrčí činnost.

 3. V souladu se zákonem o vysokých školách je možné akademickému pracovníkovi poskytnout tvůrčí volno v délce šesti měsíců jednou za sedm let, nebrání-li tomu závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích úkolů fakulty či jiné závažné okolnosti vyplývající z pracovněprávního vztahu.

 4. Po dobu tvůrčího volna přísluší akademickému pracovníkovi mzda ve výši součtu mzdového tarifu a osobního příplatku tak, jak byly pracovníkovi přiznány v platovém výměru před nástupem tvůrčího volna.

 5. Poskytnutí tvůrčího volna je podmíněno zabezpečením pedagogické činnosti či administrativní činnosti, byl-li pracovník touto pověřen, na katedře fakulty, na níž je akademický pracovník zařazen.

 6. Tvůrčí volno se uděluje buď na období

    a. 

  od 1. února do 31. července daného roku - žádost se předkládá na předepsaném formuláři nejpozději k 1. prosinci předcházejícího kalendářního roku;

    b. 

  nebo od 1. srpna do 31. ledna daného roku - žádost se předkládá na předepsaném formuláři nejpozději k 1. červnu daného kalendářního roku.

 7. Pracovník je povinen zajistit splnění pedagogických úkolů z předcházejícího období a termínovaných úkolů v průběhu tvůrčího volna (např. vyplývajících z účasti v grantových soutěžích atd.).

 8. Období tvůrčího volna nemá vliv na povinnost zaměstnance fakulty čerpat dovolenou na zotavenou.


Čl. 3: Postup podání a vyřízení žádosti o poskytnutí tvůrčího volna

 1. Akademický pracovník podává žádost o poskytnutí tvůrčího volna na předepsaném formuláři1 děkanovi prostřednictvím oddělení pro vědu a výzkum.

 2. Součástí žádosti o poskytnutí tvůrčího volna je seznam výstupů tvůrčí činnosti, které se akademický pracovník zavazuje během tvůrčího volna realizovat, s uvedením, o jaké druhy výstupů se jedná, v jakém stadiu rozpracovanosti se budou na konci tvůrčího volna nacházet a v jakém podílu budou dedikovány fakultě.

 3. K žádosti o poskytnutí tvůrčího volna se vyjadřuje proděkan pro vědu a výzkum, vedoucí katedry žadatele a tajemník fakulty; a to především s uvážením následujícího:

    a. 

  Proděkan pro vědu a výzkum se vyjadřuje k specifikaci vědeckých výstupů v žádosti uvedených. Posuzuje jejich relevanci, např. zda odpovídají vědeckému profilu katedry; zda jde o výsledky, jejichž rozsah/kvalita je náležitým zhodnocením poskytnutého tvůrčího volna atp.

    b. 

  Vedoucí katedry se vyjadřuje zejména ke stávajícím pedagogickým závazkům akademického pracovníka; zda a jak bude možné tohoto během období tvůrčího volna zastoupit; zda je možné tvůrčí volno akademickému pracovníkovi udělit s ohledem na aktuální situaci katedry.

    c. 

  Tajemník fakulty se vyjadřuje k finanční stránce zajištění tvůrčího volna.

 4. O poskytnutí tvůrčího volna rozhoduje děkan fakulty na základě stanoviska proděkana pro vědu a výzkum, vedoucího katedry žadatele a tajemníka fakulty.


Čl. 4: Charakteristika tvůrčího volna

Akademický pracovník čerpající tvůrčí volno je povinen plnit pracovní úkoly určené mu v rozhodnutí o poskytnutí tvůrčího volna.


Čl. 5: Vyhodnocení tvůrčího volna

 1. O výsledcích své práce v rámci tvůrčího volna podá pracovník zprávu s vyjádřením vedoucího katedry děkanovi fakulty nejpozději do 30 dní po skončení tvůrčího volna.

 2. Žádost o poskytnutí tvůrčího volna a zpráva o výsledcích tvůrčího volna se zakládají do osobního spisu pracovníka.

 3. Kontrolu splnění pracovních úkolů stanovených akademickým pracovníkem v žádosti o poskytnutí tvůrčího volna provádí oddělení pro vědu a výzkum. Jejich nesplnění může být pokládáno za hrubé porušení pracovní kázně.


Čl. 6: Závěrečná ustanovení

 1. Formulář žádosti o poskytnutí tvůrčího volna je přílohou č. 1 tohoto opatření.

 2. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. dubna 2021.

 4. Tímto opatřením se k datu nabytí jeho účinnosti zrušuje opatření děkana fakulty č. 11/2011.V Praze dne 24. března 2021


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


_____________________________________

1 příloha opatření č. 1


Poslední změna: 20. červenec 2022 10:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám