Opatření děkana FHS UK č. 8/2021

Název:

Stanovení minimální bodové hranice pro přijetí ke studiu pregraduálních studijních programů na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy pro akademický rok 2021/2022

K provedení:

Řád přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy; Podmínky přijímacího řízení Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy pro akademický rok 2021/2022

Účinnost:

17. května 2021


Stanovení minimální bodové hranice pro přijetí ke studiu pregraduálních studijních programů na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy pro akademický rok 2021/2022

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu s Řádem přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy a Podmínkami přijímacího řízení Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) pro akademický rok 2021/2022 schválenými akademickým senátem fakulty dne 24. září 2020, dne 25. února 2021 a dne 1. dubna 2021 vydávám toto opatření.


Čl. 2: Minimální bodová hranice pro přijetí

 1. Minimální bodovou hranici pro přijetí ke studiu bakalářského studijního programu Studium humanitní vzdělanosti a navazujících magisterských studijních programů stanovuji na fakultě takto:


  Studium humanitní vzdělanosti

  8 bodů

  Liberal Arts and Humanities

  10 bodů

  Dějiny moderní evropské kultury

  5 bodů

  Elektronická kultura a sémiotika

  7 bodů

  Genderová studia

  6 bodů

  Filosofie v kontextu humanitních věd

  5 bodů

  Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích

  9 bodů

  Sociální a kulturní ekologie

  4 body

  Studia občanské společnosti

  6 bodů

  Teoreticko-výzkumná psychologie

  7 bodů


 2. Minimální bodová hranice v prezenčním a distančním studiu v bakalářském programu a prezenčním a kombinovaném studiu v navazujících magisterských programech je stejná.


Čl. 3: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 17. května 2021.
V Praze dne 17. května 2021


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 20. červenec 2022 09:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám