Opatření děkana FHS UK č. 3/2021

Název:

Elektronické hlasování habilitační komise a komise v řízení jmenování profesorem na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

K provedení:

§ 72 Zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách); čl. 3 odst. 5 a čl. 12 odst. 5 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy; čl. 3b Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

Účinnost:

15. března 2021


Elektronické hlasování habilitační komise a komise v řízení jmenování profesorem na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

Čl. 1: Úvodní ustanovení

Toto opatření vydávám v souladu s ustanovením § 72 Zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), čl. 3 odst. 5 a čl. 12 odst. 5 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy a čl. 3b Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.


Čl. 2: Hlasování habilitační komise

  1. Habilitační komise může hlasovat elektronicky způsobem, který zajišťuje tajnost hlasování.

  2. Na elektronickém formuláři je uveden návrh usnesení a možnosti hlasování „ano“, „ne“ a „zdržel se“.

  3. Hlasování je platné, zúčastní-li se ho alespoň čtyři členové habilitační komise.

  4. Usnesení je přijato, pokud se pro něj vyslovili alespoň tři členové habilitační komise.


Čl. 3: Hlasování komise v řízení ke jmenování profesorem

  1. Komise v řízení ke jmenování profesorem může hlasovat elektronicky způsobem, který zajišťuje tajnost hlasování.

  2. Na elektronickém formuláři je uveden návrh usnesení a možnosti hlasování „ano“, „ne“ a „zdržel se“.

  3. Hlasování je platné, zúčastní-li se ho alespoň čtyři členové komise v řízení ke jmenování profesorem.

  4. Usnesení je přijato, pokud se pro něj vyslovili alespoň tři členové komise v řízení ke jmenování profesorem.


Čl. 4: Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. března 2021.
V Praze dne 15. března 2021


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 29. červen 2021 11:28 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám