Výsledky výzkumu – Jak v pandemii obstály české nadace?

Tisková zpráva, 2. listopadu 2021


Situace kolem Covidu-19 vyvolala vlnu štědrosti a solidarity

Jak reagovaly na pandemii české nadace a nadační fondy? Uspěly zejména díky zvýšené flexibilitě. Dařilo se jim měnit směřování finančních prostředků, tam kde to bylo potřeba, či prodloužit trvání grantů u již podpořených projektů. Zároveň se jim podařilo podpořit nové oblasti a vytvořit nové programové směry. To mimo jiné zjistil unikátní výzkum, který se věnoval tuzemským nadacím a nadačním fondům během pandemie. Na výzkumu se podílela Fakulta humanitních studií UK (FHS UK).


Naopak ve srovnání se zahraniční reakcí, popsanou například v americkém výzkumu (Finchum-Mason E, Husted K, Suárez D.: 2020), který na podobné téma proběhl, zůstaly ve větší míře nevyužity možnosti užší spolupráce mezi nadacemi, odbornými organizacemi, individuálními filantropy a veřejnou správou a koordinace týkající se klíčových společenských problémů. Přesto lze shrnout, že český filantropický sektor sehrál během pandemie Covid-19 významnou úlohu. Nástup a průběh pandemie sice přinesl řadu problémů, ale vyvolal zároveň velkou vlnu štědrosti a solidarity.


Výzkum nově nastínil důležitá filantropická témata, jako je:

 • kvalita života seniorů,

 • situace samoživitelů,

 • materiální zázemí rodin s dětmi,

 • duševní zdraví.


Výzkum, který tuzemský filantropický sektor zkoumal, proběhl v uplynulých měsících díky podpoře Via Clarita a programu Univerzity Karlovy Progres Q20. Šetření nese název Lessons learnt českých nadací a nadačních fondů v reakci na pandemii Covid-19. Autorkami výzkum jsou Barbora Komberec Novosadová – doktorandka FHS UK a Dagmar Goldmannová, ředitelka Via Clarita.


Hledat to podstatné

Výzkumnice se v rámci výzkumu zaměřily na reakci českých nadací a nadačních fondů v několika oblastech, které mohly ovlivnit efektivitu nadační podpory během pandemie. „Zajímalo nás, jaké změny zaznamenaly nadace a nadační fondy ve strategii a směřování své podpory, ve vztazích se svými grantisty a partnery, ve způsobu rozdělování finančních prostředků a ve spolupráci s dalšími aktéry,“ říká Barbora Komberec Novosadová, která se v rámci svého doktorského studia zabývá rolí nadací ve společnosti. „Ve výzkumu naše dotazy zodpovědělo 38 tuzemských fondů a nadací,“ doplňuje Dáša Goldmannová, ředitelka Via Clarita


Zjištění výzkumu v bodech

Z výzkumu jako nejdůležitější příležitosti ke zlepšení, vyplynuly:

 • zapojení se do veřejné debaty ohledně klíčových problémů /advokační práce,

 • poskytnutí mimořádných plateb podpořeným projektům,

 • zjednodušení grantových podmínek, procesů a reportingu,

 • navýšení financování u stávajících projektů.


A co pandemie české fondy a nadace naučila?

 • Změny a adaptace strategií, typů podpory, podmínek a procesů jsou možné i v krátkém čase.

 • Naslouchání potřebám grantistů a beneficientů, stejně jako častá a otevřená komunikace s nimi jsou klíčem k dobře mířené podpoře.

 • Vývoj a integrace nových IT nástrojů interně i směrem ke grantistům se vyplácí.

 • Některé klíčové společenské problémy začaly být vidět až ve světle krize.

 • Finanční plánování pro nejistou budoucnost bude čím dál tím důležitější.


Problémy, které měly v době pandemie největší prioritu


Výzkum pokračuje. Detailnější pohled na změny ve fungování nadačního světa během pandemie přinese navazující část výzkumu, která proběhne na podzim 2021. Jejím cílem je podpořit sdílení příkladů dobré praxe mezi jednotlivými nadacemi a nadačními fondy a do větší hloubky zmapovat nové trendy a přístupy.


Kompletní výsledky výzkumu najdete zde:

https://viaclarita.cz/jak-reagovaly-na-pandemii-covid-19-ceske-nadace-a-nadacni-fondy/


O autorkách výzkumu:

Barbora Komberec Novosadová – doktorandka studijního programu Studia občanské společnosti FHS UK. V rámci programu se zabývá možnostmi, které může filantropii přinést využití participativního financování. Ve spolupráci s Ashoka ČR založila iniciativu Impact Academy, již 2020 vedla. Doprovází neziskové organizace i donory tvorbou teorie změny, prací s evaluací a strategií na systémové změny. Vedla ekosystémovou práci Impact Academy a osvětové aktivity. Vytváří workshopy a metodické materiály pro podporu systémového myšlení, práci s teorií změny a evaluaci v neziskových organizacích. Vedla program Ukaž změnu.


Dagmar Goldmannová – ředitelka Nadačního fondu Via Clarita. V rámci svých pracovních zkušeností propojuje projekty ze světa mezinárodních firem a filantropie. Věnovala se oblasti HR, společenské odpovědnosti, humanitárním a rozvojovým projektům v Africe a Asii a dlouhodobě i tématu dobrovolnictví a globálního vzdělávání. Je v druhém ročníku doktorského studia v programu Comparative Corporate, Foundation and Trust Law na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.


O studijním programu Studia občanské společnosti FHS UK

Cílem programu je připravit odborníky na problematiku občanské společnosti a neziskového sektoru v ČR i v zahraničí. Studijní program je jediný nejen na UK, ale i v ČR. Program je oborově zaměřen zejména na sociologii, ale vychází také z poznatků politologie, ekonomie, filosofie a antropologie. Uplatnění absolventa je nejen v organizacích občanské společnosti (nadace, spolky, ústavy), ale také v komerčním a ve veřejném sektoru v pracovní pozici výzkumníka, manažera, poradce nebo konzultanta se zaměřením na občanskou společnost, sociální podnikání, dobrovolnictví, dárcovství či filantropii a společenskou odpovědnost.


Kontakty

 • Barbora Komberec Novosadová, doktorandka studijního programu Studia občanské společnosti FHS UK,

 • Dáša Goldmannová, ředitelka Nadačního fondu Via Clarita,

 • Filip Poštulka, mediální zástupce FHS UK, M: +420 724 104 295,


Text této tiskové zprávy, k němuž vykonává autorská práva Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy a dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uvádějte autora 3.0 Česko. Užití textu na základě zákona tím není nijak omezeno, zúženo či limitováno.


Poslední změna: 9. listopad 2021 12:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám