Opatření děkana FHS UK č. 3/2022

Název:

Stanovení výše stipendia za vynikající studijní výsledky na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za akademický rok 2020/2021

K provedení:

čl. 4 odst. 3 a 4 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy ve znění předpisu s účinností k 1. 11. 2020; čl. 2 Pravidel pro přiznávání stipendií na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy ve znění předpisu s účinností k 24. 10. 2020

Účinnost:

10. ledna 2022


Stanovení výše stipendia za vynikající studijní výsledky na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy za akademický rok 2020/2021Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu s čl. 4 odst. 3 a 4 Stipendijního řádu Univerzity Karlovy (dále jen „SŘ UK“) ve znění předpisu s účinností k 1. 11. 2020 a čl. 2 Pravidel pro přiznávání stipendií na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „Pravidla“ a „fakulta“) ve znění předpisu s účinností k 24. 10. 2020 vydávám toto opatření děkana.


Čl. 2: Konkrétní výše stipendia za vynikající studijní výsledky dosažené v akademickém roce 2020/2021

Konkrétní výše stipendia za vynikající studijní výsledky studentů bakalářských a magisterských studijních programů dosažené v akademickém roce 2020/2021, kteří mají na přiznání tohoto stipendia dle SŘ UK a Pravidel nárok, se stanoví na 10 000 Kč.


Čl. 3: Závěrečná ustanovení

  1. Ke konkrétní výši stipendia za vynikající studijní výsledky uvedené v čl. 2 tohoto opatření se v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 4 SŘ UK kladně vyjádřil akademický senát fakulty dne 6. ledna 2022.

  2. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

  3. Toto opatření nabývá účinnosti dne 10. ledna 2022.

  4. Tímto opatřením se k datu nabytí jeho účinnosti zrušuje opatření děkana č. 22/2020.
V Praze dne 10. ledna 2022


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 24. leden 2022 10:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám