Opatření tajemníka č. 1/2022

Název:

Stanovení výše fakultní režie u grantových a obdobných projektů na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy pro rok 2022

K provedení:

-

Účinnost:

10. února 2022

[zrušeno opatřením tajemníka č. 1/2022 s účinností od 13. února 2023]


Stanovení výše fakultní režie u grantových a obdobných projektů na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy pro rok 2022Čl. 1: Úvodní ustanovení

V návaznosti na pravidla hospodaření s grantovými prostředky a na základě podílu výzkumné a pedagogické složky v hlavní činnosti je stanovena fakultní režie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy pro rok 2022 ve výši minimálně 25 % všech neinvestičních nákladů (včetně této režie), což je podloženo výpočty uvedenými v čl. 2 odst. 1.


Čl. 2: Výpočet fakultní režie a její platnost

 1. Režie vychází z následujících nákladových položek:


  tis. Kč

  knihy a časopisy

  255

  kancelářské potřeby a tonery

  53

  drobný majetek

  2 621

  energie (voda, plyn, elektřina, teplo, teplá voda)

  2 109

  služby (spoje, nájem, úklid, svoz odpadu)

  6 319

  režijní mzdy (včetně odvodů)

  11 961

  odpisy (z investic pořízených z vlastních zdrojů)

  8 804

  ostatní režijní náklady a opravy

  0

  celkem

  32 122


  Poměr grantů a dalších projektů k hlavní činnosti činí

  32 122 x 53,65 % = 17 233

  Objem neinvestičních grantových prostředků včetně režie = 69 450


  Podíl režie připadající na granty

 2. Uvedené procento (25 %) platí pro granty a obdobné projekty požadované od 1. ledna 2022, pokud pro ně není ze strany poskytovatele, Rektorátu Univerzity Karlovy nebo Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy stanoven jiný postup.


Čl. 3: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 10. února 2022.

 3. Tímto opatřením se k datu nabytí jeho účinnosti zrušuje opatření tajemníka č. 1/2021.
V Praze dne 10. února 2022


Mgr. Karel Strnad

tajemníkVypracovala:

Jitka Prachařová

Odpovídají:

řešitelé projektů

Oddělení pro vědu a výzkum FHS UK

Oddělení pro rozvoj FHS UK


Poslední změna: 7. březen 2023 12:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám