Opatření děkana FHS UK č. 11/2022

Název:

Změna a doplnění opatření děkana č. 5/2022: Zadávání veřejných zakázek Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Účinnost:

1. srpna 2022


Změna a doplnění opatření děkana č. 5/2022: Zadávání veřejných zakázek Fakulty humanitních studií Univerzity KarlovyČl. 1 Předmět opatření

Tímto opatřením děkana č. 11/2022 se mění a doplňuje opatření děkana č. 5/2022 ze dne 21. března 2022.


Čl. 2 Konkrétní změny a doplnění opatření děkana č. 5/2022

 1. V čl. 2 odst. 1 se na konec věty doplňuje:

  „(viz čl. 11 tohoto opatření)“

 2. V čl. 2 odst. 2 se v druhé větě mění slovo „zadavatel“ na slovo „fakulta“ a věta zní následovně:

  „Netýká se však odlišných postupů, kdy fakulta např. uzavírá smlouvu na prodej svého majetku či postupu vedoucího k uzavření bezúplatné smlouvy (např. darovací smlouva).“

 3. V čl. 2 odst. 3 se mění první odstavec textu následovně:

  „3. Zadávající útvary – ve smyslu tohoto opatření představují dále uvedená pracoviště fakulty, která při dodržení těchto pravidel provádí samostatně zadávací procesní postupy veřejných zakázek malého rozsahu, avšak pouze do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 250 tis. Kč bez DPH na dodávky, pro veřejné zakázky na služby nebo pro veřejné zakázky na stavební práce.“

 4. V čl. 2 odst. 3 se mění druhá věta druhého odstavce textu následovně:

  „Objednávky k zadání veřejných zakázek mohou vyhotovit pouze do hodnoty veřejné zakázky 50 tis. Kč bez DPH a mohou je podepisovat jménem zadavatele, pouze pokud k tomu jsou děkanem písemně pověřeni.“

 5. V čl. 2 odst. 3 písm. e) se mění pátý uvozený bod následovně:

  „- programy agentur (GAČR, TAČR apod.)“

 6. Do čl. 2 odst. 5 se vkládá slovo „zadávací“ a uvedený odstavec zní následovně:

  „5. Výběrové řízení – jedná se o závazný zadávací procesní postup zadavatele, jehož účelem je zadání jakékoli veřejné zakázky malého rozsahu. Tyto postupy provádí zadávající útvary nebo oddělení veřejných zakázek.“

 7. Do čl. 2 odst. 6 se vkládá text „podle čl. 14 tohoto opatření“ a uvedený odstavec zní následovně:

  „6. Účastník výběrového řízení – jedná se o dodavatele, který podal na základě výzvy k podání nabídky do výběrového řízení podle čl. 14 tohoto opatření svou nabídku k dané veřejné zakázce.“

 8. V čl. 2 odst. 11 se ruší slovo „takové“ a uvedený odstavec zní následovně:

  „11. Hospodárností se rozumí použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů.“

 9. Čl. 2 odst. 14 se mění následovně:

  „14. Příkazce operace – děkanem písemně pověřený pracovník k nakládání s veřejnými prostředky ke konkrétní veřejné zakázce podle opatření děkana k oběhu dokladů a vnitřnímu kontrolnímu systému.“

 10. Čl. 2 odst. 15 se mění následovně:

  „15. Správce rozpočtu - děkanem písemně pověřený pracovník odpovědný za správu rozpočtu veřejných prostředků ke konkrétní veřejné zakázce podle opatření děkana k oběhu dokladů a vnitřnímu kontrolnímu systému.“

 11. V čl. 2 odst. 18 se v první větě nahrazuje slovo „programem“ slovem „nástrojem“ a věta zní následovně:

  „18. Dynamický nákupní systém - pro účely zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení běžného, obecně dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací, může být zaveden dynamický nákupní systém (dále jen „DNS“), který je řešen výlučně elektronickými prostředky, konkrétně nástrojem E-ZAK.“

 12. V čl. 2 odst. 20 písm. a) se ruší slovo „zejména“ a odstavec zní následovně:

  „a) Režim veřejné zakázky se určí podle předpokládané hodnoty zakázky podle § 24 ZZVZ.“

 13. Za čl. 2 odst. 21 se vkládá nový odst. 22, který zní následovně:

  „22. Zásady odpovědného zadávání – postup odpovědného zadávání veřejných zakázek je uveden na webu univerzity https://cuni.cz/UK-10376.html. Vztahuje se na zadávání všech veřejných zakázek“.

 14. V čl. 3 se mění dvanáctý uvozený bod následovně:

  „- opatření děkana k oběhu dokladů a vnitřnímu kontrolnímu systému“

 15. V čl. 4 se mění písm. b) následovně:

  „b) závaznost těchto pravidel pro pracoviště fakulty.“

 16. V čl. 5 se mění první věta následovně:

  „Zásady zadávání veřejných zakázek stanovuje § 6 ZZVZ včetně zásad odpovědného zadávání.“

 17. V čl. 7 odst. 1 se mění první věta následovně:

  „1. V rámci přípravy veřejné zakázky je nutné, aby zadávající útvar, oddělení veřejných zakázek, případně advokátní kancelář stanovily předpokládanou hodnotu předmětu plnění zakázky v souladu s § 16 a § 17 ZZVZ.“

 18. Čl. 8 se mění následovně:

  „V případě, že je veřejná zakázka financovaná (byť jen z části) z mimouniverzitních finančních prostředků, pro které jejich poskytovatel stanovuje přísnější pravidla, než která obsahuje toto opatření děkana, je zadávající útvar pravidla poskytovatele povinen dodržet – mají přednost před postupy tohoto opatření.“

 19. V čl. 10 se mění první věta následovně:

  „Postupy pro uplatňování finanční kontroly při nakládání s veřejnými prostředky podle zákona o finanční kontrole týkající se zadávání veřejných zakázek jsou upraveny opatřením děkana k oběhu dokladů a vnitřnímu kontrolnímu systému.“

 20. Čl. 11 odst. 2 písm. a) bod i. se mění následovně:

  „i. podle opatření děkana k oběhu dokladů a vnitřnímu kontrolnímu systému pověřuje pracovníky zadávajících útvarů k zastupování a rozhodování za fakultu ve věcech objednávek k zadání veřejných zakázek v hodnotě jejího předmětu do 50 tis. Kč bez DPH;“

 21. Čl. 11 odst. 2 písm. a) bod ii. se mění následovně:

  „ii. podle opatření děkana k oběhu dokladů a vnitřnímu kontrolnímu systému pověřuje osoby pro výkon řídící kontroly u výdajových operací (příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní);“

 22. Čl. 11 odst. 2 písm. a) bod v. (2) se mění následovně:

  „(2) oddělením veřejných zakázek v hodnotě od 251 tis. Kč bez DPH.“

 23. Čl. 11 odst. 2 písm. a) bod ix. se mění následovně:

  „ix. rozhoduje o zrušení zadávacího řízení provedeného advokátní kanceláří a o zrušení výběrového řízení provedeného oddělením veřejných zakázek.“

 24. Čl. 11 odst. 2 písm. b) bod i. se mění následovně:

  „i. zadává veřejnou zakázku v hodnotě do 50 tis. Kč bez DPH běžným nákupem placeným v hotovosti nebo platební kartou;“

 25. V čl. 11 odst. 2 písm. b) se vkládá nový bod iii., který zní následovně:

  „iii. nemůže zadat veřejnou zakázku podle bodu i. a ii. dokud neproběhne řídící kontrola v souladu s čl. 10 tohoto opatření.“

 26. Čl. 12 odst. 3 se mění následovně:

  „3. Náležitosti smlouvy jsou uvedeny v čl. 22 a 26 OR 30/2020 (v nezbytné míře platí i pro objednávky). Proces přípravy smlouvy a objednávky, jednotná evidence za fakultu a pravidla podepisování objednávek oprávněnými pracovníky jménem fakulty, upravuje opatření děkana k oběhu dokladů a vnitřnímu kontrolnímu systému.“

 27. V čl. 12 se vkládá nový odst. 7, který zní následovně:

  „7. Veřejná zakázka nemůže být zadána, dokud neproběhne řídící kontrola v souladu s čl. 10 tohoto opatření.“

 28. Čl. 13 odst. 1 se mění následovně:

  „1. V souladu se zákonem o registru smluv je fakulta povinna uveřejňovat smlouvy (objednávky) prostřednictvím registru smluv (dále jen „smlouva“). Výjimky z povinností uveřejnění se vztahují podle § 3 zákona o registru smluv také na smlouvy, jestliže výše hodnoty předmětu plnění veřejné zakázky činí 50 tis. Kč bez DPH nebo je nižší.“

 29. Čl. 13 odst. 2 se mění následovně:

  „2. Smlouva musí být uzavřena písemně.“

 30. Čl. 13 odst. 3 se mění následovně:

  „3. Smlouva je účinná nejdříve v den uveřejnění v registru smluv.“

 31. Čl. 14 odst. 1 písm. a) se mění následovně:

  „a) běžným nákupem placeným platební kartou (hotovostí), ale jen u veřejné zakázky v hodnotě do 50 tis.“

 32. V čl. 14 odst. 1 se vkládá nové znění písm. b):

  „b) přímou objednávkou k plnění;“

  Značení původních písm. b) – c) se mění na c) – d).

 33. Čl. 14 odst. 1 písm. c) (původně b)) se mění následovně:

  „c) výzvou jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky podle čl. 14 OR 30/2020;“

 34. Čl. 14 odst. 2 se mění následovně:

  „2. Při zadávání veřejných zakázek na dodávky, na služby a na stavební práce v předpokládané hodnotě od 101 tis. do 250 tis. Kč bez DPH je zadávající útvar oprávněn realizovat veřejné zakázky těmito druhy výběrového řízení:“

 35. Čl. 14 odst. 2 písm. a) se mění následovně:

  „a) přímou objednávkou k plnění na základě provedeného průzkumu trhu podle čl. 15 a 16 OR 30/2020;“

 36. Čl. 14 odst. 2 písm. b) se mění následovně:

  „b) jiným vhodným způsobem, pokud jej zadávající útvar písemně zdůvodní. K tomuto způsobu udělí předchozí písemný souhlas děkan fakulty, pokud budou dodrženy zásady zadávání veřejných zakázek podle § 6 ZZVZ. Postup musí zadávající útvar předem konzultovat s oddělením veřejných zakázek.“

 37. V čl. 14 odst. 3 se vkládá nové znění písm. g):

  „g) podílí se na finanční kontrole;“

  Značení původního písm. g) se mění na h).

 38. V čl. 14 se vkládá nový odst. 4, který zní následovně:

  „4. Zadávání veřejných zakázek na dodávky a služby IT a na dodávky audiovizuální techniky provádí za celou fakultou výhradně oddělení informačních technologií zpravidla v součinnosti s oddělením veřejných zakázek.“

 39. V čl. 15 se nahrazuje slovo „zadávání“ slovem „administraci“ a článek zní následovně:

  „Postup při administraci veřejných zakázek na dodávky a na služby v předpokládané hodnotě od 250 tis. Kč do 2 mil. Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce v předpokládané hodnotě od 250 tis. Kč do 6 mil. Kč bez DPH je následující:“

 40. V čl. 15 písm. a) se ruší slovo „tyto“ a text zní následovně:

  „a) zakázky zadává pouze oddělení veřejných zakázek“

 41. Čl. 15 písm. b) se mění následovně:

  „b) a to uzavřenou výzvou podle čl. 17 odst. 4 OR 30/2020 vždy nejméně třem dodavatelům pokud je možné z objektivních důvodů tento počet dodržet.“

 42. V čl. 16 se mění slovo „uvedeny“ na slovo „rozvedeny“ a článek zní následovně:

  „Postupy v plánování veřejných zakázek fakulty a volby režimu podle stanovené předpokládané hodnoty veřejné zakázky jsou rozvedeny v příloze č. 2 tohoto opatření.“

 43. V části čtvrté je nově vloženo značení čl. 17.

 44. V čl. 17 (původně pouze část čtvrtá) je první odstavec textu nově očíslován jako odst. 1 a jeho znění se mění následovně:

  „1. U zakázek, které je ze zákona nutné zadávat v příslušném zadávacím řízení v režimu podlimitním, nadlimitním, případně zjednodušeném, provádí zadávací řízení advokátní kancelář. Tyto veřejné zakázky administruje advokátní kancelář na základě smluvního vztahu s fakultou. Advokátní kancelář je povinna respektovat postupy podle OR 30/2020 (zejména proces předběžného schválení a zásady odpovědného zadávání).“

 45. V čl. 17 (původně pouze část čtvrtá) se nově vkládá odst. 2, který zní následovně:

  „2. Administraci veřejných zakázek advokátní kanceláří podle režimu uvedeného v části čtvrté odst. 1 však musí předcházet provedení výběrového řízení na dodavatele takovéto služby. Veřejná zakázka s předmětem plnění administrace zadávacího řízení nemůže být fakultou dodavateli zadána, dokud neproběhne řídící kontrola v souladu s čl. 10 tohoto opatření.“

 46. V části páté je nově vloženo značení čl. 18.

 47. V čl. 18 (původně pouze část pátá) odst. 2 písm. a) se mění název přílohy následovně:

  „a) Příloha č. 1: Vzor pověření děkana k výkonu řídící kontroly“


Čl. 3 Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. srpna 2022.
V Praze dne 1. srpna 2022


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan************** ÚPLNÉ ZNĚNÍ **************

Úplné znění opatření děkana č. 5/2022 ve znění opatření děkana č. 11/2022: Zadávání veřejných zakázek Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

Název:

Zadávání veřejných zakázek Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

K provedení:

zákon o zadávání veřejných zakázek; Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 30/2020

Účinnost:

21. března 2022

(Opatření děkana č. 5/2022 ve znění opatření děkana č. 11/2022 nabývá účinnosti dne 1. srpna 2022.)


Přílohy:

Příloha 1:

Vzor pověření děkana k výkonu řídící kontroly

Příloha 2:

Volba režimu a plánování veřejných zakázek


Zadávání veřejných zakázek Fakulty humanitních studií Univerzity KarlovyÚVOD

Čl. 1: Úvodní ustanovení

 1. V souvislosti se zadáváním veřejných zakázek Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) vydávám v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a Opatřením rektora Univerzity Karlovy č. 30/2020 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek v rámci Univerzity Karlovy (dále jen „OR 30/2020“) toto opatření, nestanoví-li interní či jiný relevantní předpis přísnější postup.

 2. Cílem tohoto opatření je uplatnit na fakultě takové postupy při nakládání s veřejnými prostředky, kdy prvořadou snahou je jejich úspora a výběr nejvhodnější nabídky v soutěži – tj. buď nabídky nejlevnější, nebo nabídky jinak nejvhodnější, tzn. nabídky, která nejlépe vyhovuje stanoveným požadavkům. Fakulta v souladu s OR 30/2020 a Strategií odpovědného veřejného zadávání Univerzity Karlovy zohledňuje principy odpovědného veřejného zadávání.


Čl. 2: Definice pojmů

 1. Zadavatel – fakulta je podle § 4 odst. 1 písm. c) ZZVZ zadavatelem povinným zadávat své veřejné zakázky. Zadavatel jedná prostřednictvím děkana nebo pracovníků k tomu děkanem pověřenými (viz čl. 11 tohoto opatření).

 2. Zadáním veřejné zakázky se podle ZZVZ rozumí uzavření úplatné smlouvy (či objednávky) mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce (dále jen „zadání veřejné zakázky“). Netýká se však odlišných postupů, kdy fakulta např. uzavírá smlouvu na prodej svého majetku či postupu vedoucího k uzavření bezúplatné smlouvy (např. darovací smlouva).

 3. Zadávající útvary – ve smyslu tohoto opatření představují dále uvedená pracoviště fakulty, která při dodržení těchto pravidel provádí samostatně zadávací procesní postupy veřejných zakázek malého rozsahu, avšak pouze do předpokládané hodnoty veřejné zakázky 250 tis. Kč bez DPH na dodávky, pro veřejné zakázky na služby nebo pro veřejné zakázky na stavební práce.

  Pracovníci zadávajících útvarů nemohou jménem zadavatele podepisovat smlouvy, kterými jsou veřejné zakázky zadávány. Objednávky k zadání veřejných zakázek mohou vyhotovit pouze do hodnoty veřejné zakázky 50 tis. Kč bez DPH a mohou je podepisovat jménem zadavatele, pouze pokud k tomu jsou děkanem písemně pověřeni.

  Veřejné zakázky v hodnotě od 50 tis. do 250 tis. Kč bez DPH mohou zadávající útvary realizovat pouze na základě smlouvy, kterou připraví a předloží k podpisu děkanovi.

  Zadávajícími útvary jsou tato pracoviště fakulty:

    a. 

  jednotlivá oddělení děkanátu,

    b. 

  vědecko-pedagogická pracoviště,

    c. 

  jiná pracoviště, včetně knihovny fakulty,

    d. 

  mohou jimi být také proděkani nebo děkan fakulty pokud tak děkan rozhodne,

    e. 

  dočasná vědecká a nevědecká pracoviště fakulty (dále jen „projektové týmy“) v souladu s

  - projekty GA UK,

  - programy základní institucionální podpory vědy a výzkumu na Univerzitě Karlově (dále jen „univerzita“),

  - účelovou podporou na specifický vysokoškolský výzkum,

  - operačními programy,

  - programy agentur (GAČR, TAČR apod.),

  - Fondy EHP a Norskými fondy,

  - veřejnoprávními a soukromoprávními nadacemi, nadačními fondy.

  Projektové týmy jsou v souladu s tímto opatřením reprezentovány pracovníkem na pozici správce grantu v pracovněprávním poměru s fakultou, resp. pracovníkem stanoveným v souladu s opatřením děkana k projektové činnosti.

  Zadávajícími útvary tedy mohou být jak jednotlivá pracoviště fakulty, tak i projektové týmy.

 4. Zadávací řízení - jedná se o zákonný zadávací procesní postup zadavatele podle ZZVZ směřující k zadání veřejné zakázky včetně zadání v dynamickém nákupním systému, případně na základě rámcové dohody či v soutěži o návrh. Jde zejména o zadání podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky (dále jen „zadávací řízení“). Zadávací řízení provádí podle pokynu tajemníka či děkana fakulty pouze advokátní kancelář.

 5. Výběrové řízení – jedná se o závazný zadávací procesní postup zadavatele, jehož účelem je zadání jakékoli veřejné zakázky malého rozsahu. Tyto postupy provádí zadávající útvary nebo oddělení veřejných zakázek.

 6. Účastník výběrového řízení – jedná se o dodavatele, který podal na základě výzvy k podání nabídky do výběrového řízení podle čl. 14 tohoto opatření svou nabídku k dané veřejné zakázce.

 7. Účastník zadávacího řízení – jedná se o dodavatele, který podal na základě zveřejněného zadávacího řízení podle ZZVZ svou nabídku v souladu se zadávací dokumentací k dané veřejné zakázce.

 8. Dodavatel - jedná se o fyzickou nebo právnickou osobu, která dodává dodávky, poskytuje služby nebo provádí stavební práce na základě zadavatelem zadané veřejné zakázky. Respektive jde o osobu, která zahájila komunikaci se zadavatelem v rámci zadávacího nebo výběrového řízení (účastník zadávacího řízení nebo výběrového řízení).

 9. Veřejné prostředky - představují veřejné finance, věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty patřící státu nebo jiné právnické osobě podle § 2 zákona o finanční kontrole.

 10. Hospodářská operace (dále jen „operace“) a její správnost - správností finanční a majetkové operace se rozumí její soulad s právními předpisy a dosažení optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a efektivností (dále jen „operace“).

 11. Hospodárností se rozumí použití veřejných prostředků k zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením těchto prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů.

 12. Efektivností se rozumí takové použití veřejných prostředků, kterým se dosáhne nejvýše možného rozsahu, kvality a přínosu plněných úkolů ve srovnání s objemem prostředků vynaložených na jejich plnění.

 13. Účelností se rozumí takové použití veřejných prostředků, které zajistí optimální míru dosažení cílů při plnění stanovených úkolů.

 14. Příkazce operace – děkanem písemně pověřený pracovník k nakládání s veřejnými prostředky ke konkrétní veřejné zakázce podle opatření děkana k oběhu dokladů a vnitřnímu kontrolnímu systému.

 15. Správce rozpočtu – děkanem písemně pověřený pracovník odpovědný za správu rozpočtu veřejných prostředků ke konkrétní veřejné zakázce podle opatření děkana k oběhu dokladů a vnitřnímu kontrolnímu systému.

 16. Profil zadavatele – jedná se o certifikovaný elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel zveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám. Univerzita využívá jako svůj profil zadavatele elektronický nástroj pod názvem E-ZAK. Na tomto profilu jsou podle ZZVZ zveřejňovány veřejné zakázky zadané fakultou v režimu podlimitním, nadlimitním a v režimu zjednodušeném. Tyto informace zveřejňuje advokátní kancelář.

 17. Plán veřejných zakázek – fakulta každoročně nejpozději k 30. lednu sestavuje na základě plánů a potřeb jednotlivých zadávajících útvarů roční plán všech svých veřejných zakázek a to prostřednictvím oddělení veřejných zakázek s aktualizací vždy k 30. červnu daného roku.

 18. Dynamický nákupní systém – pro účely zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení běžného, obecně dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací, může být zaveden dynamický nákupní systém (dále jen „DNS“), který je řešen výlučně elektronickými prostředky, konkrétně nástrojem E-ZAK. Pro stanovení předpokládané hodnoty DNS je rozhodná souhrnná předpokládaná hodnota všech veřejných zakázek, které mohou být v dynamickém nákupním systému zadány v daném předmětu plnění. Zadávací řízení pro výběr dodavatele provádí a příslušnou rámcovou smlouvu připravuje advokátní kancelář.

 19. Druhy veřejných zakázek:

    a. 

  Veřejné zakázky na dodávky – předmětem zakázky je pořízení věcí nebo ovladatelných přírodních sil, pokud nejsou součástí veřejné zakázky na stavební práce. Pořízením se rozumí zejména koupě a nájem.

    b. 

  Veřejné zakázky na služby – předmětem zakázky je poskytování činností, které nejsou veřejnou zakázkou na dodávky ani veřejnou zakázkou na stavební práce.

    c. 

  Veřejné zakázky na stavební práce – předmětem zakázky je zejména zhotovení stavby nebo poskytnutí souvisejících projektových činností pokud jsou zadávány společně se stavebními pracemi.

 20. Režim veřejné zakázky:

    a. 

  Režim veřejné zakázky se určí podle předpokládané hodnoty zakázky podle § 24 ZZVZ.

    b. 

  Režimy veřejné zakázky se rozlišují následovně:

  1. režim veřejné zakázky malého rozsahu,

  2. režim veřejné zakázky podlimitní,

  3. režim veřejné zakázky nadlimitní,

  4. režim veřejné zakázky zjednodušený.

  První tři jmenované režimy jsou určeny předpokládanou hodnotou veřejné zakázky.

 21. Zařazení veřejných zakázek do režimů podle stanovené předpokládané hodnoty předmětu plnění zakázky (finanční limity):

    a. 

  Nadlimitní veřejná zakázka – veřejná zakázka zadávaná podle pravidel stanovených ZZVZ pro nadlimitní režim:

  1. nadlimitní veřejná zakázka na dodávky a služby nad 3 568 000 Kč bez DPH;

  2. nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce nad 137 366 000 Kč bez DPH.

    b. 

  Podlimitní veřejná zakázka - veřejná zakázka zadávaná podle pravidel stanovených ZZVZ pro podlimitní režim:

  1. podlimitní veřejná zakázka na dodávky a služby od 2 000 000 do 3 568 000 Kč bez DPH;

  2. podlimitní veřejná zakázka stavební práce od 6 000 000 do 137 366 000 Kč bez DPH.

  U podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky provádí zadávací řízení podle ZZVZ advokátní kancelář a to včetně zadávacích řízení v těchto režimech pro dynamický nákupní systém s realizací rámcovou smlouvou.

    c. 

  Veřejná zakázka malého rozsahu:

  Jedná se o veřejné zakázky, jejichž předpokládané hodnoty nepřevyšují 2 mil. Kč v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby a nepřevyšují 6 mil. Kč bez DPH v případě veřejné zakázky na stavební práce. Tyto veřejné zakázky se považují za veřejné zakázky malého rozsahu, které není zadavatel povinen zadat dle výjimky uvedené v § 31 ZZVZ.

 22. Zásady odpovědného zadávání – postup odpovědného zadávání veřejných zakázek je uveden na webu univerzity https://cuni.cz/UK-10376.html. Vztahuje se na zadávání všech veřejných zakázek.


Čl. 3: Dotčené právní předpisy

Jedná se o následující předpisy:

- ZZVZ,

- zákon o finanční kontrole a prováděcí vyhláška č. 416/2004 Sb.,

- zákon o registru smluv,

- rozpočtová pravidla,

- zákon o vysokých školách,

- občanský zákoník,

- zákon o dani z přidané hodnoty,

- OR 30/2020,

- předpisy upravující nakládání s rozpočtovými prostředky,

- pravidla příslušných dotačních programů, pokud je veřejná zakázka z těchto zdrojů financována,

- opatření děkana k evidenci veřejných zakázek,

- opatření děkana k oběhu dokladů a vnitřnímu kontrolnímu systému,

- opatření děkana k projektové činnosti.ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

Čl. 4: Předmět úpravy

Toto opatření upravuje:

  a. 

pravidla postupů při zadávání veřejných zakázek hrazených plně či částečně z veřejných prostředků;

  b. 

závaznost pravidel postupů pro pracoviště fakulty, která se podílejí na postupech zadávání veřejných zakázek.


Čl. 5: Zásady zadávání veřejných zakázek

Zásady zadávání veřejných zakázek stanovuje § 6 ZZVZ včetně zásad odpovědného zadávání. Tyto zásady se uplatňují i v případech zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu § 31 ZZVZ.


Čl. 6: Pracoviště provádějící zadávání veřejných zakázek

Pracovišti fakulty oprávněnými zadávat veřejné zakázky jsou:

  a. 

zadávající útvary pro veřejné zakázky malého rozsahu v hodnotě do 250 tis. Kč bez DPH;

  b. 

oddělení veřejných zakázek pro veřejné zakázky malého rozsahu od 250 tis. do 2 mil. Kč (do 6 mil. Kč u VZ na stavební práce) bez DPH;

  c. 

advokátní kancelář pro veřejné zakázky zadávané v zadávacím řízení.

Charakteristika a postupy těchto pracovišť jsou uvedeny v části třetí a v části čtvrté tohoto opatření.


Čl. 7: Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky

 1. V rámci přípravy veřejné zakázky je nutné, aby zadávající útvar, oddělení veřejných zakázek, případně advokátní kancelář stanovily předpokládanou hodnotu předmětu plnění zakázky v souladu s § 16 a § 17 ZZVZ. Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je zadavatelem předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích, do které se nezahrnuje DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se stanoví na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění. Pokud nemá zadávající útvar k dispozici tyto údaje nebo informace, vychází z informací získaných průzkumem trhu, předběžnými tržními konzultacemi nebo jiným vhodným způsobem.

 2. Na základě stanovené předpokládané hodnoty stanoví zadávající útvar, oddělení veřejných zakázek nebo advokátní kancelář režim veřejné zakázky (režim veřejné zakázky malého rozsahu nebo režim nadlimitní či podlimitní). Volba režimu veřejné zakázky je určující pro volbu druhu výběrového řízení pro zakázky malého rozsahu, resp. pro volbu druhu zadávacího řízení daným pracovištěm.


Čl. 8: Veřejné zakázky financované či spolufinancované z mimouniverzitních finančních prostředků

V případě, že je veřejná zakázka financovaná (byť jen z části) z mimouniverzitních finančních prostředků, pro které jejich poskytovatel stanovuje přísnější pravidla, než která obsahuje toto opatření děkana, je zadávající útvar pravidla poskytovatele povinen dodržet – mají přednost před postupy tohoto opatření.


Čl. 9: Veřejné zakázky zadávané centralizovaně nebo celouniverzitně

Pravidla zadávání těchto veřejných zakázek jsou uvedena v OR 30/2020.


Čl. 10: Uplatňování zákona o finanční kontrole

Postupy pro uplatňování finanční kontroly při nakládání s veřejnými prostředky podle zákona o finanční kontrole týkající se zadávání veřejných zakázek jsou upraveny opatřením děkana k oběhu dokladů a vnitřnímu kontrolnímu systému.ČÁST DRUHÁ

PRAVOMOCI OSOB JEDNAJÍCÍCH ZA FAKULTU

Čl. 11: Jednání za fakultu

 1. Podle OR 30/2020 univerzitu zastupuje a za ní ve věcech zadávání veřejných zakázek rozhoduje děkan, popřípadě tajemník fakulty (v rozsahu stanoveném statutem fakulty), hradí-li fakulta náklad zakázky z finančních prostředků přidělených fakultě a/nebo z finančních prostředků získaných z její doplňkové činnosti (čl. 5 OR 30/2020).

 2. Děkan stanovuje pravomoci osob jednajících za fakultu při zadání veřejných zakázek takto:

    a. 

  Děkan

  1. podle opatření děkana k oběhu dokladů a vnitřnímu kontrolnímu systému pověřuje pracovníky zadávajících útvarů k zastupování a rozhodování za fakultu ve věcech objednávek k zadání veřejných zakázek v hodnotě jejího předmětu do 50 tis. Kč bez DPH;

  2. podle opatření děkana k oběhu dokladů a vnitřnímu kontrolnímu systému pověřuje osoby pro výkon řídící kontroly u výdajových operací (příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní);

  3. podepisuje zadávací dokumentaci v zadávacím řízení předloženou advokátní kanceláří;

  4. podepisuje výzvu k podání nabídky (oznámení výběrového řízení) předloženou oddělením veřejných zakázek;

  5. podepisuje úplatné smlouvy k zadání veřejných zakázek malého rozsahu v hodnotě předmětu plnění od 50 tis. Kč bez DPH předkládané

   (1) zadávajícími útvary v hodnotě od 50 tis. do 250 tis. Kč bez DPH,

   (2) oddělením veřejných zakázek v hodnotě od 251 tis. Kč bez DPH;

  6. podepisuje úplatné smlouvy k veřejným zakázkám zadávané v zadávacím řízení a předložené advokátní kanceláří;

  7. v souladu s OR 30/2020 schvaluje před zahájením zadávacího řízení „Předběžné schválení veřejné zakázky“;

  8. rozhoduje o výběru dodavatele v zadávacím řízení provedeném advokátní kanceláří nebo o výběru dodavatele ve výběrovém řízení provedeném oddělením veřejných zakázek;

  9. rozhoduje o zrušení zadávacího řízení provedeného advokátní kanceláří a o zrušení výběrového řízení provedeného oddělením veřejných zakázek.

    b. 

  Pracovník zadávajícího útvaru

  1. zadává veřejnou zakázku v hodnotě do 50 tis. Kč bez DPH běžným nákupem placeným v hotovosti nebo platební kartou;

  2. písemně pověřený děkanem, zastupuje a rozhoduje za fakultu v případech zadání veřejné zakázky formou objednávky v hodnotě předmětu jejího plnění do 50 tis. Kč bez DPH (jedná se o objednávky vyhotovené zadávajícím útvarem).

  3. nemůže zadat veřejnou zakázku podle bodu i. a ii. dokud neproběhne řídící kontrola v souladu s čl. 10 tohoto opatření.
ČÁST TŘETÍ

PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

Čl. 12: Smlouvy a objednávky

 1. Veřejné zakázky jsou zadány úplatnou smlouvou či akceptovanou objednávkou ve smyslu § 1 ZZVZ.

 2. Smlouva k zadání veřejné zakázky musí být uzavřena vždy od hodnoty jejího předmětu plnění od 50 tis. Kč bez DPH.

 3. Náležitosti smlouvy jsou uvedeny v čl. 22 a 26 OR 30/2020 (v nezbytné míře platí i pro objednávky). Proces přípravy smlouvy a objednávky, jednotná evidence za fakultu a pravidla podepisování objednávek oprávněnými pracovníky jménem fakulty, upravuje opatření děkana k oběhu dokladů a vnitřnímu kontrolnímu systému.

 4. Smlouva ani objednávka nesmí obsahovat rozhodčí doložku.

 5. Smlouvy a objednávky k zadání veřejné zakázky připravuje:

    a. 

  zadávající útvar - objednávky v hodnotě do 50 tis. Kč bez DPH;

    b. 

  zadávající útvar - smlouvy v hodnotě od 50 tis. do 250 tis. Kč bez DPH

    c. 

  oddělení veřejných zakázek - smlouvy v hodnotě od 250 tis. do 2 mil. Kč bez DPH (do 6 mil. u veřejných zakázek na stavební práce)

 6. Smlouvy podepisuje děkan nebo jím pověřený pracovník fakulty.

 7. Veřejná zakázka nemůže být zadána, dokud neproběhne řídící kontrola v souladu s čl. 10 tohoto opatření.


Čl. 13: Registr smluv

 1. V souladu se zákonem o registru smluv je fakulta povinna uveřejňovat smlouvy (objednávky) prostřednictvím registru smluv (dále jen „smlouva“). Výjimky z povinností uveřejnění se vztahují podle § 3 zákona o registru smluv také na smlouvy, jestliže výše hodnoty předmětu plnění veřejné zakázky činí 50 tis. Kč bez DPH nebo je nižší.

 2. Smlouva musí být uzavřena písemně.

 3. Smlouva je účinná nejdříve v den uveřejnění v registru smluv.


Čl. 14: Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zadávajícími útvary

 1. Při zadávání veřejných zakázek na dodávky, na služby a na stavební práce v předpokládané hodnotě do 100 tis. Kč bez DPH je zadávající útvar oprávněn realizovat veřejné zakázky těmito druhy výběrového řízení:

    a. 

  běžným nákupem placeným platební kartou (hotovostí), ale jen u veřejné zakázky v hodnotě do 50 tis.;

    b. 

  přímou objednávkou k plnění;

    c. 

  výzvou jednomu dodavateli k předložení cenové nabídky podle čl. 14 OR 30/2020;

    d. 

  jiným vhodným způsobem pokud budou dodrženy zásady zadávání podle ZZVZ. Postup musí zadávající útvar předem konzultovat s oddělením veřejných zakázek.

 2. Při zadávání veřejných zakázek na dodávky, na služby a na stavební práce v předpokládané hodnotě od 100 tis. do 250 tis. Kč bez DPH je zadávající útvar oprávněn realizovat veřejné zakázky těmito druhy výběrového řízení:

    a. 

  přímou objednávkou k plnění na základě provedeného průzkumu trhu podle čl. 15 a 16 OR 30/2020;

    b. 

  jiným vhodným způsobem, pokud jej zadávající útvar písemně zdůvodní. K tomuto způsobu udělí předchozí písemný souhlas děkan fakulty, pokud budou dodrženy zásady zadávání veřejných zakázek podle § 6 ZZVZ. Postup musí zadávající útvar předem konzultovat s oddělením veřejných zakázek.

 3. Společná pravidla postupů zadávajícího útvaru:

    a. 

  vede dokumentaci o veřejné zakázce v souladu s OR 30/2020;

    b. 

  po zadání veřejné zakázky tuto dokumentaci v listinné podobě předává oddělení veřejných zakázek;

    c. 

  v rámci přípravy veřejné zakázky žádá oddělení veřejných zakázek o přidělení evidenčního čísla veřejné zakázky;

    d. 

  v rámci přípravy veřejné zakázky konzultuje s oddělením veřejných zakázek způsob stanovení předpokládané hodnoty dané veřejné zakázky a případně druh výběrového řízení;

    e. 

  stanovuje předpokládanou hodnotu veřejné zakázky a volí druh výběrového řízení, a to vždy s odpovědným zvážením uplatňování zásad podle § 6 ZZVZ;

    f. 

  připravuje objednávku nebo smlouvu;

    g. 

  podílí se na finanční kontrole;

    h. 

  smlouvu předává k podpisu děkanovi.

 4. Zadávání veřejných zakázek na dodávky a služby IT a na dodávky audiovizuální techniky provádí za celou fakultou výhradně oddělení informačních technologií zpravidla v součinnosti s oddělením veřejných zakázek.


Čl. 15: Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu oddělením veřejných zakázek

Postup při administraci veřejných zakázek na dodávky a na služby v předpokládané hodnotě od 250 tis. Kč do 2 mil. Kč bez DPH a veřejných zakázek na stavební práce v předpokládané hodnotě od 250 tis. Kč do 6 mil. Kč bez DPH je následující:

  a. 

zakázky zadává pouze oddělení veřejných zakázek,

  b. 

a to uzavřenou výzvou podle čl. 17 odst. 4 OR 30/2020 vždy nejméně třem dodavatelům pokud je možné z objektivních důvodů tento počet dodržet.


Čl. 16: Plánování veřejných zakázek a volba režimu

Postupy v plánování veřejných zakázek fakulty a volby režimu podle stanovené předpokládané hodnoty veřejné zakázky jsou rozvedeny v příloze č. 2 tohoto opatření.ČÁST ČTVRTÁ

PRAVIDLA PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘÍ V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ V REŽIMU PODLIMITNÍM, NADLIMITNÍM A ZJEDNODUŠENÉM

Čl. 17

 1. U zakázek, které je ze zákona nutné zadávat v příslušném zadávacím řízení v režimu podlimitním, nadlimitním, případně zjednodušeném, provádí zadávací řízení advokátní kancelář. Tyto veřejné zakázky administruje advokátní kancelář na základě smluvního vztahu s fakultou. Advokátní kancelář je povinna respektovat postupy podle OR 30/2020 (zejména proces předběžného schválení a zásady odpovědného zadávání).

 2. Administraci veřejných zakázek advokátní kanceláří podle režimu uvedeného v části čtvrté odst. 1 však musí předcházet provedení výběrového řízení na dodavatele takovéto služby. Veřejná zakázka s předmětem plnění administrace zadávacího řízení nemůže být fakultou dodavateli zadána, dokud neproběhne řídící kontrola v souladu s čl. 10 tohoto opatření.ČÁST PÁTÁ

Čl. 18

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Výjimku z postupů uvedených v tomto opatření schvaluje děkan.

 2. Nedílnou součástí tohoto opatření jsou následující přílohy:

    a. 

  Příloha č. 1: Vzor pověření děkana k výkonu řídící kontroly

    b. 

  Příloha č. 2: Volba režimu a plánování veřejných zakázek

 3. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 4. Toto opatření nabývá účinnosti dne 21. března 2022.
V Praze dne 17. března 2022


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkanI. úplné znění je účinné od 1.srpna 2022.


Poslední změna: 5. srpen 2022 13:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám