Opatření děkana FHS UK č. 20/2020

Název:

Podrobnosti hybridního a distančního zasedání Vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Účinnost:

26. října 2020


Podrobnosti hybridního a distančního zasedání Vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity KarlovyČl. 1: Předmět opatření

Toto opatření upravuje podrobnosti konání zasedání Vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „vědecká rada“) v případě, že se takové zasedání koná hybridním nebo distančním způsobem.


Čl. 2: Hybridní zasedání vědecké rady

 1. Koná-li se zasedání vědecké rady fakulty hybridním způsobem, je část členů vědecké rady prezenčně přítomna v místnosti, kde se zasedání vědecké rady koná, a část členů vědecké rady je přítomna prostřednictvím prostředku komunikace na dálku (dále jen „videokonference“). Prostřednictvím videokonference nemůže být přítomen předseda vědecké rady.

 2. Fakulta zajistí možnost připojit se k videokonferenci členům vědecké rady, kteří se nemohou účastnit zasedání prezenčně.

 3. V případě veřejného hlasování hlasují  prezenčně přítomní členové vědecké rady stejným způsobem jako při běžném zasedání vědecké rady a distančně přítomní členové vědecké rady pomocí tlačítka „Zvednout ruku“ v aplikaci videokonference.

 4. V případě tajného hlasování hlasují prezenčně přítomní členové vědecké rady stejným způsobem jako při tajném hlasování v rámci běžného zasedání vědecké rady. Distančně přítomní členové vědecké rady hlasují prostřednictvím aplikace v rámci videokonference s tím, že je zajištěna tajnost výsledků hlasování.

 5. Veřejnost zasedání je zajištěna možností veřejnosti účastnit se zasedání vědecké rady v místnosti, kde se zasedání koná, nebo zveřejněním odkazu na internetových stránkách fakulty, jehož prostřednictvím lze videokonferenci sledovat.


Čl. 3: Distanční zasedání vědecké rady

 1. Koná-li se zasedání vědecké rady distančním způsobem, jsou všichni členové vědecké rady včetně jejího předsedy přítomni na zasedání prostřednictvím videokonference.

 2. Fakulta zajistí možnost připojit se k videokonferenci všem členům vědecké rady.

 3. V případě veřejného hlasování hlasují distančně přítomní členové vědecké rady pomocí tlačítka „Zvednout ruku“ v aplikaci videokonference.

 4. V případě tajného hlasování hlasují distančně přítomní členové vědecké rady prostřednictvím aplikace v rámci videokonference s tím, že je zajištěna tajnost výsledků hlasování.

 5. Veřejnost zasedání je zajištěna zveřejněním odkazu na internetových stránkách fakulty, jehož prostřednictvím lze videokonferenci sledovat.


Čl. 4: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 26. října 2020.
V Praze dne 22. října 2020


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 8. prosinec 2022 11:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám