Opatření tajemníka č. 3/2010

Název:

Stanovení výše fakultní režie u grantových a obdobných projektů

K provedení:

-

Účinnost:

1. února 2010

[zrušeno opatřením tajemníka č. 2/2012 s účinností od 29. března 2012]


Stanovení výše fakultní režie u grantových a obdobných projektů

V návaznosti na pravidla pro hospodaření s grantovými prostředky a na základě podílu výzkumné a pedagogické složky v hlavní činnosti je stanovena fakultní režie ve výši 15 % všech neinvestičních nákladů (včetně této režie podložené následujícím výpočtem[1]).


Režie vychází z těchto nákladových položek:

v tis. Kč

časopisy a knihy (bez učebnic)

39

kancelářské potřeby

263

drobný majetek

1 099

energie (voda, plyn, elektřina, teplo)

1 518

služby (spoje, úklid, nájemné)

3 406

režijní mzdy (vč. zákon. odvodů)

3 541

odpisy (z investic pořízených z vlastních zdrojů)

77

ostatní režijní náklady a opravy

2 124

celkem

12 067


Poměr grantů a dalších projektů k hlavní činnosti:

29 449 939   granty               =       45,18%

65 186 602   hlavní činnost


12 067 x  45,18%  =  5 452


Objem neinvestičních grantových prostředků vč. režie = 29 450


Podíl režie připadající na granty:

5 452 = 18,51%

29 450Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 1. února 2010.

Vypracovala:    Ing. Dagmar Vološčuková

Odpovídají:      řešitelé projektů a Oddělení pro vědu a výzkum UK FHSad [1] - 15 % z neinv. nákladů včetně režie je rovno 18,5% z neinv. nákladů snížených o režii

V Praze dne 31. ledna 2010


Bc. Karel Strnad

tajemník UK FHS


Poslední změna: 16. květen 2019 13:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám