Opatření tajemníka č. 3/2012

Název:

Stanovení vratné zálohy při vydávání klíčů

K provedení:

-

Účinnost:

5. října 2012

[zrušeno opatřením tajemníka č. 2/2016 s účinností od 7. března 2016]


Stanovení vratné zálohy při vydávání klíčů

  1. Stanovuji vybírání vratné zálohy ve výši 500,- Kč při výdeji klíčů od místnosti č. C 008 na adrese José Martího 31, Praha 6 – Veleslavín. Vratnou zálohu bude spravovat pracovník/pracovnice institutu doktorských studií UK FHS. Klíče budou vydávány pouze doktorandům/doktorandkám UK FHS na jejich osobní žádost. Současně s převzetím klíčů přebírá doktorand/doktorandka odpovědnost za majetek UK FHS, který se v místnosti nachází.


  2. Stanovuji vybírání vratné zálohy ve výši 200,- Kč za kus při výdeji klíčů od místností UK FHS  na adrese U Kříže 8, Praha 5. Záloha bude vybírána od externích spolupracovníků/spolupracovnic a spravovat ji bude pracovník/pracovnice sekretariátu děkana UK FHS. Klíče budou vydávány pouze na základě písemné žádosti vedoucí/ho příslušného pracoviště.


  3. Zálohy jsou vratné pouze při řádném předání klíčů zpět odpovědnému pracovníkovi fakulty. O předání a vrácení klíčů bude vždy sepsán protokol ve dvou exemplářích. Na přijetí a vrácení zálohy bude vždy vypsán příjmový a výdejní doklad.


  4. Tímto opatřením se k datu nabytí jeho účinnosti zrušuje Opatření tajemníka č. 1/2010.
Opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne 5. října 2012


Mgr. Karel Strnad

tajemník UK FHS


Poslední změna: 16. květen 2019 14:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám