Opatření tajemníka č. 1/2013

Název:

Stanovení výše fakultní režie u grantových a obdobných projektů

K provedení:

-

Účinnost:

22. února 2013

[zrušeno opatřením tajemníka č. 1/2014 s účinností od 25. února 2014]


Stanovení výše fakultní režie u grantových a obdobných projektů

V návaznosti na pravidla hospodaření s grantovými prostředky a na základě podílu výzkumné a pedagogické složky v hlavní činnosti je stanovena fakultní režie ve výši minimálně 18 % všech neinvestičních nákladů (včetně této režie)


- podloženo níže uvedeným výpočtem


Režie vychází z těchto nákladových položek:tis. Kč


knihy a časopisy


86


kancelářské potřeby a tonery


1


drobný majetek


306


energie (voda, plyn, elektřina, teplo, teplá voda)


1860


služby (spoje,nájem, úklid, svoz odpadu,


3382


režijní mzdy (včetně odvodů)


7863


odpisy (z investic pořízených z vlastních zdrojů)


252


ostatní režijní náklady a opravy


1540
celkem


15 290


poměr grantů a dalších projektů k hlavní činnosti  činí = 47827885  = granty                    

84401462  = hlavní činnost   = 56,67 %


15290 x 56,67 %  = 8665


Objem neinvestičních grantových prostředků včetně režie = 47828


Podíl režie připadající na granty =     8665

47828  = 18,12 %


Uvedené procento (18%) platí pro granty a obdobné projekty požadované od 1. ledna 2013, pokud pro ně není ze strany poskytovatele, Rektorátu či fakulty stanoven jiný postup.

Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 22. února 2013.

Tímto opatřením se ruší Opatření tajemníka č. 2/2012.


Vypracovala: Jitka Prachařová

Odpovídá: řešitelé projektů a oddělení VaV


V Praze dne 22. 2. 2013                                                                              


Mgr. Karel Strnad

tajemník
Poslední změna: 16. květen 2019 14:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám