Opatření tajemníka č. 1/2014

Název:

Stanovení výše fakultní režie u grantových a obdobných projektů

K provedení:

-

Účinnost:

25. února 2014

[zrušeno opatřením tajemníka č. 1/2015 s účinností od 2. února 2015]


Stanovení výše fakultní režie u grantových a obdobných projektů

V návaznosti na pravidla hospodaření s grantovými prostředky a na základě podílu výzkumné a pedagogické složky v hlavní činnosti je stanovena fakultní režie ve výši minimálně 18 % všech neinvestičních nákladů (včetně této režie) - podloženo níže uvedeným výpočtem.


Režie vychází z těchto nákladových položek:


položka

tis. Kč

knihy a časopisy

415

kancelářské potřeby a tonery

213

drobný majetek

1 178

energie (voda, plyn, elektřina, teplo, teplá voda)

1 021

služby (spoje,nájem, úklid, svoz odpadu)

3 812

režijní mzdy (včetně odvodů)

7 272

odpisy (z investic pořízených z vlastních zdrojů)

220

ostatní režijní náklady a opravy

1 979

CELKEM

16 110


poměr grantů a dalších projektů k hlavní činnosti činí =

49 355 144

90 802 000

= granty

= hlavní činnost = 54,35%


16110 x 54,35 %  = 8 756

Objem neinvestičních grantových prostředků včetně režie = 49 355


Podíl režie připadající na granty =

8 756

49 355

= 17,74% = 18%


Uvedené procento (18 %) platí pro granty a obdobné projekty požadované od 1. ledna 2014, pokud pro ně není ze strany poskytovatele, Rektorátu UK či fakulty stanoven jiný postup.Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dne 25. února 2014.

Tímto opatřením se ruší Opatření tajemníka č. 1/2013.
Vypracovala:

Odpovídá:

Jitka Prachařová

řešitelé projektů a Oddělení pro vědu a výzkum FHS UK


V Praze dne 25. února 2014Mgr. Karel Strnad

tajemník FHS UK


Poslední změna: 16. květen 2019 14:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám