Opatření děkana č. 3/2014

Organizace studia v doktorských studijních programech

V návaznosti na Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze, zejména podle čl. 19 odst. 2, druhá věta, stanovím následující podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech vyučovaných na FHS UK:


1.

Studium v doktorském studijním programu probíhá podle schváleného individuálního studijního plánu (dále jen „ISP“) pod vedením školitele. Studijní plán může být upřesňován během celého studia se souhlasem oborové rady.


2.

Studijní plán stanovuje plnění studijních povinností, zejména:

a)

plánovaný průběh výzkumné a vědecké činnosti včetně eventuálních studijních pobytů a zahraničních stáží;

b)

zkoušky požadované ke studiu. Počet a věcný obsah předepsaných zkoušek nesmí být v rozporu s platnou akreditací daného studijního programu/oboru. Tyto zkoušky jsou stanovovány tak, aby pokrývaly předměty vztahující se k tématu doktorské práce, a jsou garantovány profesory, docenty a vědeckými pracovníky;

c)

v plánu je uvedeno téma disertace a jméno školitele.


Součástí studijního plánu jsou také termíny plnění stanovených povinností. Do studijního plánu každého studenta doktorského studijního oboru/programu je povinně zařazeno ověření znalosti anglického nebo jiného cizího jazyka, nestanoví-li akreditace studijního oboru/programu jinak a nebyla-li tato znalost ověřena v rámci přijímacího řízení. Ověření lze též nahradit předložením relevantního jazykového certifikátu.


3.

Komise pro státní doktorskou zkoušku i obhajobu disertační práce má 5 členů, předsedu a 4 řadové členy, z nichž jeden nesmí být členem akademické obce UK FHS. Členy komise na návrh oborové rady studia jmenuje děkan fakulty. Členem komise obhajoby disertační práce je školitel studenta doktorského studia. K obhajobě jsou zváni oponenti disertační práce, jejich účast však není povinná.

Student se hlásí ke státní doktorské zkoušce tehdy, má-li splněny všechny dílčí studijní povinnosti stanovené ve svém individuálním studijním plánu. Pro každý studijní program a obor jsou v daném akademickém roce vyhlášeny minimálně dva termíny na Státní doktorskou zkoušku; student se k nim přihlašuje písemně na formuláři „Přihláška ke státní závěrečné zkoušce“.

Disertační práce musí být odevzdána nejpozději 6 měsíců před jejím plánovaným obhájením. K obhajobě disertační práce se student hlásí písemně na formuláři „Žádost o povolení obhajoby disertační práce“.


Příslušnému pracovníkovi se odevzdává:

- 3 výtisky disertační práce;

- elektronickou verzi své DP (spolu s abstrakty vloží do studijního informačního systému UK);

- krátký životopis;

- seznam publikační činnosti;

- autoreferát DP dle vzoru (cca 5 stran);

- písemné vyjádření školitele, zda práci doporučuje k obhajobě.


Ke SDZ i obhajobě je student pozván doporučeným dopisem na doručovací adresu studenta. Pokud probíhá SDZ a obhajoba DP při jednom zasedání komise, je nutné dodržet pořadí, kdy první musí být úspěšně složena SDZ, což je nutnou podmínkou přistoupení k obhajobě.

Části Státní doktorské zkoušky jsou stanoveny studijním programem. Státní doktorskou zkoušku je možné opakovat jen jednou.

Komise se usnáší v neveřejném zasedání nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. V případě neúspěšné obhajoby má uchazeč právo podat upravenou nebo přepracovanou disertační práci nejdříve za 6 měsíců. Obhajobu lze opakovat jen jednou.


4.

Student doktorského studia je povinen publikovat výsledky svého bádání způsobem, jenž určuje akreditační materiál příslušného oboru; současně je podle pokynů oddělení vědy UK FHS povinen své publikace včas a náležitě vykazovat, zejména pak do příslušných elektronických databází.


5.

Studium ve studijních programech akreditovaných v anglickém jazyce je zpoplatněno podle § 58 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.


6.

V souladu se SZŘ UK čl. 8, bod 2 studium vždy probíhá pod vedením školitele, kterého navrhuje oborová rada a jmenuje děkan. Změna školitele je možná se souhlasem oborové rady v případě, že nový školitel s vedením souhlasí. V případě, že student školitele z nějakého důvodu v průběhu studia ztratí, oborová rada navrhne školitele nového a předloží jej děkanovi ke jmenování.


7.

Tímto opatřením se k datu nabytí jeho účinnosti zrušuje Opatření děkana č. 6/2012.V Praze dne 27. ledna 2014doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan FHS UK


Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám