Opatření děkana č. 3/2007

Název:

K předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2007

K provedení:

-

Účinnost:

30. září 2007


K předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací roku 2007

V souvislosti s blížícím se koncem roku a povinností zaúčtovat všechny účetní operace týkající se roku 2007, vydávám závazný harmonogram termínů pro předložení dokladů ke zpracování:


1) Faktury přijaté

  a. 

faktury od dodavatelů včetně plateb do zahraničí předat EO k provedení příkazu k úhradě peněžnímu ústavu – do 20.12.2007

  b. 

u zálohových faktur zajistit u dodavatelů zaslání faktury – daňového dokladu do 10.12.2007


2) Faktury interní - předat ekonomickému oddělení do 14.12.2007


3) Stipendia – podklady pro vyplacení stipendií předat EO do 14.12.2007


4)   Podklady pro mzdovou účtárnu, tj. podklady pro likvidaci

  a. 

náhrad na dovolenou

  b. 

náhrad dávek nemocenského pojištění – do 3 dnů od vzniku pracovní neschopnosti

  c. 

náhrad při ošetřování člena rodiny       -  do 3 dnů od vzniku nároku

  d. 

dále podklady pro vyplácení odměn a základní data u eventuelně nově přijatých  pracovníků – do 14.12.2007


5) Vyúčtování dohod o pracovní činnosti (musí být písemná) a dohod o provedení práce včetně ústně uzavřených dohod předat personálnímu oddělení  do 14.12.2007


6) Stálé provozní zálohy, mimořádné zálohy a cestovní příkazy  včetně zahraničních služebních cest vyúčtovat v účtárně  do 14.12.2007


7) Rozpočtové prostředky projektů – účetní doklady, týkající se projektů  předat EO nejpozději:

  a. 

GAUK – do 30.11.2007

  b. 

GAČR - do 14.12.2007

  c. 

Rozvojové programy - do 14.12.2007

  d. 

Výzkumný záměr a specifický výzkum – do 20.12.2007


8)   Provedení inventarizace pro rok 2007 – příloha č. 1


9)  Za splnění úkolů a dodržení termínů tohoto opatření odpovídají:

  a. 

proděkan pro vědu a výzkum

  b. 

tajemník fakulty

  c. 

vedoucí modulů a kateder


Toto opatření nabývá účinnosti dnem podpisu.

V Praze dne 30.9.2007


doc. PhDr. Ladislav Benyovszky, CSc.

děkan FHS UK


Příloha č. 1 – Pokyny k provedení inventarizace pro rok 2007

a) pro jmenování Ústřední inventarizační komise (ÚIK) tajemníkem fakulty ukládám proděkanům fakulty do 12.10.2007 navrhnout tajemníkovi možného člena ÚIK za své pracoviště

b) vedoucím pracovišť fakulty ve spolupráci  s tajemníkem ukládám jmenovat dílčí inventarizační komise včetně písemného pověření každého člena inventarizační komise do 12.10.2007

c) proškolení členů dílčích inventarizačních komisí  včetně seznámení s plánem inventarizací do  25.10.2007

d) ukládám provést fyzické inventury k datu 30.11.2007

e) ukládám provést dokladové inventury k datu 31.12.2007

f) ukládám při inventurách se řídit plánem inventur:


Vyhlášení plánu průběhu inventarizace ke dni řádné účetní závěrky, prováděné k 31.12.2007I. Před zahájením inventarizace

- stanovení odpovědných pracovníků

- seznámení odpovědných pracovníků s úkolem a cílem celé inventarizace

- podpis prohlášení:


Podpis prohlášení:  (týká se jak fyzických, tak dokladových inventur)


Prohlašuji, že

- všechny doklady týkající se stavu a pohybu majetku byly odevzdány k zúčtování před zahájením inventur

- doklady vztahující se k inventarizovanému majetku do zahájení inventur byly vystaveny a jsou  zachyceny v účetnictví nebo na podrozvahových účtech

jméno, příjmení odpovědného pracovníka za inventurovaný druh majetku, datum a  podpisII. Provádění vlastních inventur

- zajištění skutečných stavů

- vypracování inventurních soupisů

- porovnání zjištěného fyzického stavu s účetním stavemIII. Další  úkoly dílčích inventarizačních komisí

- zjištění a vyčíslení inventurních rozdílů

- vypořádání inventarizačních rozdílů

- vypracování inventarizačního zápisu dílčích inventarizačních komisí

- předání inventarizačních podkladů ÚIKIV. Vyhodnocení inventarizace

- předložení výsledků a projednání výsledků v ÚIK, vyhodnocení závěrů

- zápis ÚIK

- schválení výsledků odpovědným pracovníkem

- zúčtování inventarizačních rozdílů


Poslední změna: 21. květen 2019 11:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám