Opatření děkana č. 4/2016

Název:

K organizaci přijímacích zkoušek v bakalářském a magisterském studiu na FHS UK

K provedení:

-

Účinnost:

1. dubna 2016

[zrušeno opatřením děkana č. 4/2017 s účinností od 1. května 2017]


K organizaci přijímacích zkoušek v bakalářském a magisterském studiu na FHS UK

1. Pokud je studijní obor vypisován zároveň v prezenční a kombinované formě studia, může si uchazeč podat přihlášku pouze na jednu z forem. 


2. Testy jsou po celou dobu konání přijímacího řízení evidovány pod anonymizačním kódem. Formuláře testu uchazeči nepodepisují. Podpis na odevzdané práci je důvodem k vyřazení z přijímacího řízení.


3. V průběhu přijímací zkoušky není dovoleno používat žádné elektronické pomůcky ani mobilní telefony. Není dovoleno nahlížet do přinesené literatury vyjma tištěných slovníků v případě přijímacích zkoušek v bakalářském studiu a tištěných jazykových slovníků v případě přijímacích zkoušek v magisterském studiu. Slovníky používají uchazeči dle pokynů dozoru. 


4. Délka všech částí přijímací zkoušky je vymezena formulářem. Žádné přílohy nebudou přijaty. Žádáme uchazeče, aby ve vlastním zájmu psali čitelně.


5. Uchazeči vypracovávají zadání přijímací zkoušky samostatně.


6. Každý uchazeč stvrdí převzetí testů podpisem na prezenční listině. Po ukončení přijímací zkoušky se opět podepíše na prezenční listinu a zároveň odevzdá formuláře čistopisu a veškeré ostatní materiály (zadání, koncept).


7. Formuláře včetně zadání je nutno proti podpisu odevzdat službě i v případě, že se uchazeč rozhodne od přijímací zkoušky odstoupit a rezignovat na přijímací řízení. Pokud v průběhu zkoušky opustí uchazeč místnost zkoušky, je povinen službě odevzdat všechny papírové dokumenty (zadání, formuláře i koncepty). Uchazeč nesmí opustit podlaží, kde se zkouška koná.


Opatření děkana FHS UK č. 2/2012 se zrušuje.


Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. dubna 2016.


V Praze dne 25. února 2016


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 20. květen 2019 10:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám