Opatření děkana FHS UK č. 4/2017

Název:

K organizaci přijímacích zkoušek v bakalářském a magisterském studiu na FHS UK podle čl. 6, odst. 5 Řádu přijímacího řízení UK

K provedení:

Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. května 2017

[zrušeno opatřením děkana č. 5/2018 s účinností od 10. května 2018]


K organizaci přijímacích zkoušek v bakalářském a magisterském studiu na FHS UK podle čl. 6, odst. 5 Řádu přijímacího řízení UK


1. Testy jsou po celou dobu konání přijímacího řízení evidovány pod anonymizačním kódem. Formuláře testu uchazeči nepodepisují.


2. V průběhu přijímací zkoušky není dovoleno používat žádné elektronické pomůcky ani mobilní telefony. Není dovoleno nahlížet do přinesené literatury vyjma tištěných slovníků v případě přijímacích zkoušek v bakalářském studiu a tištěných jazykových slovníků v případě přijímacích zkoušek v magisterském studiu.


3. Uchazeči vypracovávají zadání přijímací zkoušky samostatně.


4. Každý uchazeč stvrdí převzetí testů podpisem na prezenční listině. Po ukončení přijímací zkoušky se opět podepíše na prezenční listinu a zároveň odevzdá formuláře čistopisu a veškeré ostatní materiály (zadání, koncept).


5. Formuláře včetně zadání je nutno proti podpisu odevzdat službě i v případě, že se uchazeč rozhodne od přijímací zkoušky odstoupit a rezignovat na přijímací řízení. Pokud v průběhu zkoušky opustí uchazeč místnost zkoušky, je povinen službě odevzdat všechny papírové dokumenty (zadání, formuláře i koncepty). Uchazeč nesmí opustit budovu, ve které se zkouška koná.


Porušení těchto pravidel vede k postupu dle čl. 7, odst. 2 Řádu přijímacího řízení, tj. zakládá důvod pro ukončení přijímací zkoušky nebo její části.


Opatření děkana FHS UK č. 4/2016 se zrušuje.

Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. května 2017.V Praze dne 1. dubna 2017


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 17. květen 2018 14:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám