Opatření děkana č. 1/2016

Název:

Zásady ediční činnosti FHS UK

K provedení:

-

Účinnost:

18. ledna 2016

[zrušeno opatřením děkana č. 5/2019 s účinností od 15. února 2019]


Zásady ediční činnosti FHS UK

Čl. 1. Základní ustanovení


1. Toto opatření děkana upravuje zásady ediční činnosti na Univerzitě Karlově v Praze, Fakultě humanitních studií (dále jen „fakulta“), v souladu s Edičním řádem Univerzity Karlovy v Praze.


2. Ediční činnost se realizuje jednak vlastní činností fakulty (vlastní řada ISBN), jednak v Nakladatelství Karolinum a také v externích nakladatelstvích, které jsou oslovovány autory nebo řešiteli grantových úkolů (dále jen „ediční činnost“).


Čl. 2. Ediční činnost fakulty


Na fakultě se realizují tituly zařazené do edičního plánu. Ediční plán je sestavován na základě rozhodnutí Ediční komise fakulty (dále jen „ediční komise“).


1. Ediční komise


a. Ediční komisi jmenuje děkan. Ediční komise se schází 2x ročně, aby sestavila návrh edičního plánu fakulty a ke konci kalendářního roku připravila návrh pro celouniverzitní ediční komisi, která rozhoduje o realizaci knižních a časopiseckých titulů v Nakladatelství Karolinum. (Termíny uzávěrek návrhů titulů děl k vydání od kateder/z pracovišť FHS UK jsou: 15. 11. a 15. 5.)


b. Ediční komise přidělí k dílu, jež je určeno k vydání, redaktora, který pečuje o text díla jak po stránce jazykové, tak organizační. 


c. Garantem kvality a potřebnosti díla je katedra, pracoviště, resp. vedoucí pracoviště a dva recenzenti, jejichž posudky musí být součástí podkladů odevzdaných k realizaci (viz bod 1a).


2. Autor


a. Student předkládá své dílo vedoucímu katedry, resp. příslušného pracoviště, který je navrhne do edičního plánu fakulty (viz čl. 2, b. 1), nebo je jeho dílo doporučeno k vydání jeho nadřízeným/školitelem/členem zkušební komise atd. Zaměstnanec předkládá svou práci redaktorovi fakulty přímo. Po té, co bylo dílo zařazeno do edičního plánu, vyplní autor Žádost o přidělení čísla ISBN (http://fhs.cuni.cz/FHS-543.html) a předá svůj rukopis díla redaktorovi fakulty. Pokud bylo zařazeno do edičního plánu Nakladatelství Karolinum, postupuje ve spolupráci s redaktorem fakulty dle pokynů Nakladatelství Karolinum (http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=pokyny).


b. Autor odevzdá dílo, které je upraveno podle Zásad pro předávání rukopisů (http://fhs.cuni.cz/FHS-543.html), v elektronické podobě (nejlépe v textovém editoru WORD, obrázky v jpg., resp. pdf.).


c. Pokud autor získal pro vydání díla sponzorskou nebo jinou finanční podporu, je povinen tuto skutečnost uvést v Žádosti o přidělení čísla ISBN.


3. Vedoucí katedry/pracoviště/školitel/člen zkušební komise


Vedoucí katedry/pracoviště/ školitel/člen zkušební komise navrhuje ve stanovených termínech text k zařazení do edičního plánu fakulty.


4. Recenzenti


Každá publikace musí být před započetím prací na vydání posouzena dvěma recenzenty, z nichž jeden musí být z pracoviště mimo fakultu. Recenzenti jsou za svou práci přiměřeně odměněni, smlouvu s nimi uzavírá redaktor fakulty.


5. Vydání díla


a. Po schválení titulu ediční komisí a zařazení do edičního plánu domluví autor s vybraným členem ediční komise (s redaktorem fakulty) časový harmonogram práce na vydání.


b. Autor (redaktor, člen ediční komise) předá rukopis (včetně všech dalších podkladů: obrazového doprovodu, tabulek, grafů, anotace, medailonku autora) redaktorovi fakulty.


c. Redaktor fakulty přidělí dílu ISBN, provede přípravné a redakční práce, zajistí korektury a sazbu díla (není-li dohodnuto jinak) a připraví dílo k tisku.


d. Fakulta zajistí typografické zpracování díla a výtvarné zpracování obálky (není-li dohodnuto jinak).


e. Fakulta organizuje veškeré činnosti s výrobou díla související.


f. Copyright díla nese Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií UK, vydavatelem (uvedeným v tiráži, jemuž patří řada ISBN) je Fakulta humanitních studií UK.


6. Distribuce a prodej


a. Redaktor fakulty zajišťuje rozeslání povinných výtisků určeným knihovnám a splnění nabídkové povinnosti dle Zákona o neperiodických publikacích.


b. Další část vydaných výtisků díla je nabídnuta knižním distributorům a prodejnám do komisního prodeje (viz smlouvy s jednotlivými prodejními subjekty). Distributorovi a externím prodejcům jsou výtisky nabízeny za doporučenou cenu a je jim poskytován rabat.


c. Vydání nové publikace je oznámeno na webových stránkách fakulty.


Čl. 3. Vydávání časopisů


1. Fakultní časopisy


a. Fakulta je vydavatelem těchto časopisů:

Lidé města/Urban People (vychází 3x ročně: 2x v české a 1x v anglické mutaci),

Dějiny – teorie – kritika (vychází 2x ročně),

Historická demografie (vychází 2 x ročně) spolu s Etnologickým ústavem AV ČR.


b. Za obsah časopisů odpovídají jejich redakční rady, výrobu a distribuci zajišťují redaktoři FHS UK.


2. Další časopisy


Další časopisy, redakčně připravované na fakultě, jsou realizované v Nakladatelství Karolinum: Historická sociologie (http://historicalsociology.cz) a AUC INTERPRETATIONES : Studia Philosophica Europeanea, (http://www.karolinum.cz/ink2_stat/index.jsp?include=AUC_detail&id=922&zalozka=4&predkl=0).


Čl. 4. Ediční činnost podporovaná z prostředků na vědu a výzkum


1. Publikace vydávané na fakultě


Publikace financované z prostředků na vědu a výzkum mohou být na základě rozhodnutí nositele grantu (řešitele, autora apod.) realizovány na fakultě (pak platí čl. 2, bod 4, 5 a 6 výše, pokud není poskytovatelem grantu určeno jinak). Rozpočet takto vydávané publikace vyhotoví redaktor fakulty ve spolupráci s externí tiskárnou.


2. Publikace vydávané Nakladatelstvím Karolinum


a. Vydávání těchto publikací se řídí Edičním řádem UK (http://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=edicnirad).


b. Do edičního plánu Nakladatelství Karolinum jsou zařazovány jednak tituly, které doporučí ediční komise fakulty (viz čl. 2, bod 1a), jednak vlastní akviziční činností Karolina.


3. Publikace vydávané u jiných nakladatelů


Řešitel grantu (příjemce finančních prostředků na vydání knihy) může zadat vydání knihy jinému nakladateli. V tom případě musí před započetím práce na vydání publikace uzavřít Smlouvu o vydání díla s externím nakladatelem (viz: http://fhs.cuni.cz/FHS-543.html), kterou za fakultu podepisuje děkan a eviduje a schvaluje oddělení pro vědu a výzkum ve spolupráci s redaktorem fakulty. Součástí této smlouvy musí být rozpočet publikace zhotovený externím nakladatelem.


Čl. 5. Přechodná a závěrečná ustanovení


1. Tento materiál byl projednán ediční komisí 15. 6. 2015 a schválen dne 16. 12. 2015.


2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.


V Praze dne 18. ledna 2016Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkanZa správnost: PhDr. Marie Kratochvílová, Ph.D., redaktorka fakulty


Poslední změna: 25. únor 2019 14:53 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám