Opatření děkana č. 7/2016

Stanovení povinnosti čerpání dovolené pro akademické pracovníky a další zaměstnance Fakulty humanitních studií UK

V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb. – zákoník práce – dle § 211–223 v platném znění vydávám toto opatření:


Akademickým pracovníkům a dalším zaměstnancům Fakulty humanitních studií UK v pracovněprávní působnosti děkana stanovuji povinnost čerpat dovolenou takto:


  • akademičtí pracovníci vyčerpají minimálně 6 týdnů dovolené do 30. 9. 2016 a zbytek dovolené do 31. 12. 2016;

  • ostatní pracovníci vyčerpají minimálně 3 týdny dovolené do 30. 9. 2016 a zbytek dovolené do 31. 12. 2016.


Dovolená převedená z minulého roku musí být celá vyčerpaná nejpozději do 30. 6. 2016. Převod nároku na dovolenou do následujícího kalendářního roku je u všech pracovníků možný v rozsahu jednoho týdne, tj. 5 pracovních dnů, a to pouze ve výjimečných případech. O převodu dovolené rozhoduje děkan.


Zaměstnancům FHS UK, jejichž pracovní poměr je uzavřen na dobu určitou a skončí v průběhu kalendářního roku 2016, stanovuji povinnost čerpat dovolenou tak, aby ke dni skončení pracovního poměru byla celá dovolená vyčerpaná.


Čerpání dovolené zaměstnancem na mateřské nebo rodičovské dovolené se řídí ust. § 217 odst. 5, § 218 odst. 4 a § 219 odst. 1 zákoníku práce.


Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.


V Praze dne 7. 6. 2016


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám