Opatření děkana č. 11/2016

Postup při poskytování informací podle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím

Tímto opatřením se konkretizuje Opatření rektora UK č. 41/2014 ze dne 1. 12. 2014 o poskytování informací na UK v Praze. Obecná ustanovení tohoto opatření rektora platí i pro činnost orgánů FHS UK.


Čl. 1

FHS UK poskytuje informace týkající se orgánů fakulty podle ust. § 24 zákona o vysokých školách.


Čl. 2

1. Žádost o poskytnutí informace podle zákona se podává prostřednictvím pošty na adresu Děkanát FHS UK, U Kříže 8, 158 00 Praha 5. Žádost je možné podat osobně v podatelně na téže adrese, zaslat faxem na tel. č. 256 120 611 nebo elektronickou poštou na adresu .


2. Ze žádosti musí být zřejmé, kterému subjektu je určena, v záhlaví bude uvedeno, že se jedná o žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost náležitosti uvedené v první větě tohoto odstavce a adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.


Čl. 3

1. Řádně podané žádosti o poskytnutí informace vyřizují věcně příslušná oddělení fakulty.


2. Sekretariát děkana zabezpečuje evidenci záznamů o doručených žádostech a o postupu při poskytování informací.


Čl. 4

1. Po obdržení žádosti o poskytnutí informace se provede kalkulace nákladů na poskytnutí informace. Tato kalkulace se provádí v souladu se zákonem a dalšími právními předpisy a podle sazebníku, který tvoří přílohu Opatření rektora č. 41/2014.


2. Nepřesáhne-li odhad nákladů částku 100,- Kč, úhrada nákladů se nevyžaduje. Je-li částka vyšší než 100,- Kč, vyžaduje se úhrada nákladů.


3. V případě, že FHS UK bude požadovat úhradu nákladů za poskytnutí informace, oznámí písemně tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. V oznámení bude uvedeno, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady vyčíslena. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady na účet číslo 27-1842600277/0100, variabilní číslo720207. Ve zprávě příjemci uvede žadatel své jméno.


Čl. 5

1. Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2016


2. Toto opatření ruší Opatření děkana č. 15/2011 ze dne 30. 12. 2011 v celém rozsahu.


V Praze dne 29. 7. 2016


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 12. únor 2018 12:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám