Cizí jazyky a překladatelství


Studium cizích jazyků a překladatelství je na FHS UK představeno především na bakalářském stupni v rámci programu Studium humanitní vzdělanosti v české i anglické variantě. Studenti si mohou podle stupně svých znalostí vybrat kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny, v nichž je důraz kladen zejména na rozvíjení schopnosti přesně se vyjadřovat a přesně rozumět slyšenému i čtenému textu a na postupné osvojování jádra slovní zásoby i celkové gramatické struktury. Studenti se učí pracovat i s náročnými odbornými texty a vnímat jejich významové jemnosti, aby mohli bez potíží svou jazykovou kompetenci využívat při studiu. Tyto kurzy, jež vyučují převážně rodilí mluvčí, mají studenty jazykově vybavit pro studijní pobyty v zahraničí, např. v rámci programu Erasmus.


Vedle těchto jazyků je na fakultě také možné osvojit si základy čínštiny, novořečtiny, starořečtiny, hebrejštiny, latiny a norštiny. Tyto předměty jsou zaměřeny nejen na jazyk, ale stejným dílem se věnují i kultuře příslušné oblasti, aby studenti mohli tuto specifickou dovednost využívat při svém pozdějším odborném zacílení, např. v bakalářské práci či profesní profilaci.


Mnozí studenti pociťují potřebu dále prohlubovat svou zdatnost v češtině, aby se dovedli bezchybně vyjadřovat písemně i ústně. Této potřebě vycházejí vstříc velmi oblíbené kurzy Posilování jazykových kompetencí v mateřštině a také semináře Nácvik anglického překladu, které studenty nejen zasvěcují do překladatelských dovedností, ale především jim na kontrastu angličtiny a češtiny umožňují pronikat do ústrojnosti jazyka a uvidět své vlastní jazykové návyky, a tím je kultivovat a dále rozvíjet. S těmito předměty jsou úzce provázány i teoretičtěji pojímané semináře, jako je např. Sociolingvistika nebo Úvod do studia jazyka, které dávají hlouběji nahlédnout do jazykových principů a jejich provázanosti s naším životem.


Cizí jazyky a překladatelství můžete na naší fakultě studovat v následujících studijních programech:


Podívejte se na výběr z nabídky volitelných kurzů v této disciplíně.


Poslední změna: 13. listopad 2019 17:24 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám