Opatření děkana FHS UK č. 5/2018

Název:

Pravidla průběhu přijímacích zkoušek v bakalářském a magisterském studiu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

K provedení:

zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách); Statut Univerzity Karlovy; čl. 6 odst. 6 Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy

Účinnost:

10. května 2018

[zrušeno opatřením děkana č. 8/2019 s účinností od 6. května 2019]


Pravidla průběhu přijímacích zkoušek v bakalářském a magisterském studiu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

Čl. 1: Úvodní ustanovení

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Statutem Univerzity Karlovy a čl. 6 odst. 6 Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy vydávám toto opatření.


Čl. 2: Pravidla průběhu přijímací zkoušky

 1. Průběh přijímací zkoušky se řídí Řádem přijímacího řízení Univerzity Karlovy. Pravidla pro průběh přijímací zkoušky jsou stanovena v souladu s čl. 6 odst. 6 uvedeného řádu.

 2. Testy jsou po celou dobu konání přijímacího řízení evidovány pod anonymizačním kódem. Formuláře testu uchazeči nepodepisují.

 3. Každý uchazeč stvrdí převzetí testů podpisem na prezenční listině. Po ukončení přijímací zkoušky opět podepíše prezenční listinu a zároveň odevzdá formuláře čistopisu a veškeré ostatní materiály (zadání, koncept atp.). Formuláře včetně zadání je nutno proti podpisu odevzdat službě i v případě, že se uchazeč rozhodne od přijímací zkoušky odstoupit a rezignovat na přijímací řízení.

 4. Pokud v průběhu zkoušky opustí uchazeč místnost zkoušky, je povinen službě odevzdat všechny papírové dokumenty (zadání, formuláře i koncepty). Uchazeč nesmí opustit budovu, ve které se zkouška koná.

 5. Uchazeč vypracovává zadání přijímací zkoušky samostatně.

 6. Není dovoleno nahlížet do přinesené literatury vyjma tištěných slovníků v případě přijímacích zkoušek do bakalářského studia a tištěných jazykových slovníků v případě přijímacích zkoušek do magisterského studia.

 7. V průběhu přijímací zkoušky není dovoleno používat žádné elektronické pomůcky ani mobilní telefony.

 8. Porušení těchto pravidel vede k postupu dle čl. 7 odst. 2 Řádu přijímacího řízení Univerzity Karlovy. Takovým jednáním zakládá uchazeč důvod pro ukončení přijímací zkoušky nebo její části.


Čl. 3: Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 10. května 2018.

 3. Tímto opatřením se k datu nabytí jeho účinnosti zrušuje opatření děkana č. 4/2017.
V Praze dne 10. května 2018


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 17. květen 2019 12:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám