Stipendia

Stipendium za vynikající studijní výsledky

Určení studentů proběhne do 15. prosince. Studenti se o získání stipendia dozví prostřednictvím e-mailu.

  • Stipendium je vypláceno jednou ročně za uplynulý akademický rok a týká se těch studentů, kteří studují v aktuálním akademickém roce k 30.11. (nikoli tedy přerušených, absolvovaných, nebo ukončených studentů) a zároveň získali v uplynulém akademickém roce alespoň pět známek z klasifikovaných povinností.

  • Student si průměr může zjistit sám po 1.12. v SIS – Výsledky zkoušek – prohlížení, záložka Kontroly – Provést výpočet stipendijního průměru. Pozor! Nejedná se o výpočet prospěchového průměru pro absolvoval s vyznamenáním. Ani o průměr zobrazený v SIS u přehledu výsledků zkoušek.

  • Stipendium obdrží alespoň 10 % studentů každého studijního programu s nejlepším dosaženým průměrem. Jak se tento průměr počítá je uvedeno v čl. 2 ods. 4:

    Prospěchový vážený průměr je pro jednotlivého studenta vypočítáván jako součet všech součinů jednotlivých známek získaných z příslušných klasifikovaných povinností a jim příslušejícího počtu kreditů dělený součtem všech kreditů příslušných těmto povinnostem. Při výpočtu se přitom nezohledňují neúspěšné termíny, pokud byly opraveny, ani uznané kontroly studia.

  • Konkrétní výše stipendia je vyhlášena vždy v opatření děkana fakulty, které naleznete na úřední desce. Stipendium vám pak bude v SIS přiznáno do 10. ledna a vyplaceno v polovině měsíce.

Další typy stipendií na fakultě

  • Stipendium se může vyplácet i v některých dalších případech, například na podporu výzkumné činnosti studentů. Více o této možnosti se dozvíte na oddělení vědy a výzkumu.

  • Stipendium v případech zvláštního zřetele hodných je vypláceno jednorázově na základě návrhu garanta programu, vedoucího katedry, nebo pověřeného vyučujícího. Podrobnosti jsou uvedené ve Stipendijním řádu UK v čl. 9 odst.1.

  • Studující má rovněž nárok na mimořádnou odměnu za absolvování studia s vyznamenáním. Tato odměna je navržena v SIS automaticky po zadání výsledku - změně studijního stavu na absolvoval/-a.

  • Fakultní stipendia se vždy vyplácí jednou za měsíc, cca k 15. dni v měsíci. Pokud jej máte obdržet, zkontrolujte si vždy prosím, zda máte vyplněné správné číslo bankovního účtu v SIS (zadává se v osobních údajích). S dotazy ohledně vyplácení se můžete obracet na Terezu Šustkovou ze studijního oddělení.

Stipendia UK

Tato stipendia vyměřuje a vyplácí rektorát Univerzity Karlovy. Veškeré informace o vyměřování, vyplácení a výši těchto stipendií Vám podají v centru Carolina, nikoli na studijním oddělení.

V rámci UK máte možnost jako studující požádat o následující stipendia:

Ubytovací stipendium

Sociální stipendium

Stipendium v akutní tíživé situaci studující/ho

Stipendium v akutní tíživé situaci studující/ho v souvislosti s krizí na Ukrajině


O stipendium na podporu ubytování a sociální stipendium si můžete zažádat prostřednictvím webových aplikací UK. Jsou vyplácena čtvrtletně a o jejich vyplacení je nutné si zažádat vždy do určeného termínu pro dané období. Termín pro aktuální podávání žádostí najdete vždy ve složce ubytovací/sociální stipendium ve webových aplikacích.Poslední změna: 30. listopad 2023 14:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám