Opatření děkana FHS UK č. 8/2017

Název:

Organizační řád Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

K provedení:

čl. 5 odst. 3 Statutu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

Účinnost:

19. října 2017

[zrušeno opatřením děkana č. 15/2020 s účinností od 1. října 2020]


Organizační řád Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

Dle Statutu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy stanovím organizační řád Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“):


Čl. 1: Orgány fakulty

1. Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou:


 • a) děkan,

 • b) kolegium děkana,

 • c) akademický senát,

 • d) vědecká rada,

 • e) disciplinární komise.


2. Dalším orgánem fakulty je tajemník.


3. Poradními orgány děkana jsou:


 • a) kolegium děkana,

 • b) škodní komise,

 • c) ediční komise.


Čl. 2: Fakultní pracoviště

1. Fakulta se člení na pracoviště tří typů:


 • a) děkanát,

 • b) vědecko-pedagogická pracoviště,

 • c) jiná pracoviště.


2. Vědecko-pedagogickými pracovišti jsou:


 • a) moduly,

 • b) pracoviště oborů,

 • c) katedry.


Čl. 3: Děkanát

1. Na fakultě působí děkanát, který se člení na oddělení.


2. Děkanát má tato oddělení:


 • a) sekretariát děkana,

 • b) studijní oddělení,

 • c) sekretariát bakalářského studia,

 • d) sekretariát magisterských studií,

 • e) sekretariát doktorských studií,

 • f) oddělení pro vědu a výzkum,

 • g) zahraniční oddělení,

 • h) oddělení pro vnější vztahy,

 • i) oddělení pro rozvoj,

 • j) personální a mzdové oddělení,

 • k) ekonomické oddělení,

 • l) laboratoř výpočetní techniky,

 • m) oddělení pro publikační činnosti,

 • n) spisovna,

 • o) podatelna.


3. Podrobnosti o organizaci, činnosti, pravomocích a odpovědnostech děkanátu upravuje organizační řád děkanátu, který vydává opatřením děkan.


Čl. 4: Vědecko-pedagogická pracoviště

1. Na fakultě působí tato vědecko-pedagogická pracoviště:


 • a) Filosofický modul,

 • b) Historický modul,

 • c) Komunikativní modul,

 • d) Kreativní modul,

 • e) Kvalifikační modul,

 • f) Společenskovědní modul,

 • g) Katedra elektronické kultury a sémiotiky,

 • h) Katedra genderových studií,

 • i) Katedra obecné antropologie,

 • j) Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích,

 • k) Katedra sociální a kulturní ekologie,

 • l) Katedra studií občanské společnosti,

 • m) Pracoviště oboru Evropské kulturní a duchovní dějiny,

 • n) Pracoviště oboru Historická sociologie,

 • o) Pracoviště oboru Německá a francouzská filosofie,

 • p) Pracoviště oboru Orální historie - Soudobé dějiny,

 • r) Pracoviště doktorských studií.


2. Pracoviště řídí vedoucí jmenovaný děkanem.


3. Na katedrách a pracovištích oborů působí tajemníci, kteří nejsou akademickými pracovníky fakulty.


Čl. 5: Jiná pracoviště

1. Na fakultě působí tato jiná pracoviště:


 • a) Centrum občanského vzdělávání,

 • b) Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče.


2. Pracoviště dle odst. 1 řídí vedoucí jmenovaný děkanem.


3. Na pracovištích dle odst. 1 působí tajemníci, kteří nejsou akademickými pracovníky fakulty.


Čl. 6: Účinnost

Toto opatření, které dle statutu fakulty dne 19. 10. 2017 schválil akademický senát fakulty, nabývá účinnosti dnem 19. 10. 2017.


V Praze dne 19. 10. 2017


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 3. prosinec 2020 14:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám