Opatření děkana FHS UK č. 10/2017

Název:

Evidence stáží v doktorském stupni studia

K provedení:

čl. 13 odst. 4 Pravidla pro organizaci studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy

Účinnost:

31. října 2017


Evidence stáží v doktorském stupni studia

Čl. 1: Úvodní ustanovení

1. Toto opatření upravuje v souladu s čl. 13 odst. 4 Pravidel pro organizaci studia na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“), v platném znění, způsob evidence stáží v doktorském stupni studia pro uznávání studijních povinností splněných v rámci studijních pobytů v zahraničí.


2. Stáží se rozumí takový studijně-výzkumný pobyt v zahraničí, který student uskutečňuje v rámci svého studia na fakultě v souladu s požadavky studijního programu.


3. Během celého pobytu zůstává student řádně zapsán na fakultě a řídí se tedy závaznými studijními předpisy (zejména Studijním a zkušebním řádem Univerzity Karlovy a Pravidly pro organizaci studia na fakultě).


4. Student se dále řídí pravidly programu, v jehož rámci pobyt probíhá. Je jeho povinností seznámit se s jejich obsahem.


5. Student se zavazuje před odjezdem do zahraničí splnit všechny studijní povinnosti, jejichž nesplnění v době výjezdu do zahraničí by mohlo vést k rozhodnutí o ukončení studia na fakultě.


Čl. 2: Evidence stáží

1. Stáže jsou evidovány výhradně ve Studijním informačním systému (dále „SIS“) prostřednictvím modulu Evidence stáží.


2. Před zahájením stáže má student povinnost v modulu Evidence stáží v SIS založit žádost o stáž (dále jen „žádost“).


3. O schválení/neschválení žádosti podané v SIS rozhoduje oddělení pro doktorská studia a zahraniční oddělení fakulty.


4. Po návratu ze stáže má student povinnost předložit doklad o uskutečnění pobytu potvrzený příjímací institucí (dále jen „potvrzení“) s uvedením dat stáže. Student odevzdá potvrzení prostřednictvím modulu Evidence stáží.


5. Na základě odevzdaného potvrzení budou v SIS schválena konkrétní data stáže a evidence stáže uzavřena.


Čl. 3: Přechodná a závěrečná ustanovení

1. V přechodném období před zavedením funkcionality Odevzdání potvrzení o uskutečněném pobytu v SIS odešle student toto potvrzení naskenované na email: zahranicni@fhs.cuni.cz


2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.V Praze dne 31. 10. 2017                                                                     


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 2. listopad 2018 08:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám