Opatření děkana FHS UK č. 11/2017

Název:

Pozastavení vyplácení příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby a příspěvku na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálního fondu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

K provedení:

-

Účinnost:

1. ledna 2018

[zrušeno opatřením děkana č. 1/2019 s účinností od 2. ledna 2019]


Pozastavení vyplácení příspěvku na úroky z úvěru na bytové potřeby a příspěvku na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami ze sociálního fondu Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

Čl. 1: Příspěvek na úroky z úvěru na bytové potřeby

V souladu s opatřením děkana Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“) č. 3/2017 část II čl. 2 odst. 7 stanovuji, že v kalendářním roce 2018 se příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami


nevyplácí,


neboť vzhledem k zůstatku a dosavadnímu čerpání sociálního fondu vedeného na fakultě lze předpokládat, že by jeho vyplácení ohrozilo vyplácení příspěvků podle části II čl. 1 a čl. 7 uvedeného opatření děkana.


Čl. 2: Příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami

V souladu s opatřením děkana fakulty č. 3/2017 část II čl. 3 odst. 7 stanovuji, že se v kalen-dářním roce 2018 příspěvek na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami


nevyplácí,


neboť vzhledem k zůstatku a dosavadnímu čerpání sociálního fondu vedeného na fakultě lze předpokládat, že by jeho vyplácení ohrozilo vyplácení příspěvků podle části II čl. 1 a čl. 7 uvedeného opatření děkana.


Čl. 3: Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. ledna 2018.

  3. Tímto opatřením se k datu nabytí jeho účinnosti zrušuje opatření děkana fakulty č. 2/2017.
V Praze dne 18. prosince 2017


Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D.

děkan


Poslední změna: 18. leden 2019 10:41 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Podatelna

Všechny kontakty


Jak k nám